PLENDE
unesco logo kwidzyn
Zamek
w Kwidzynie
logo sztum
Zamek
w Sztumie
Dzień muzealnikaXXVII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu WspółczesnegoTrasa zielonaStraty wojenne

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU

 

Niniejszy regulamin zwiedzania (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady zwiedzania Muzeum Zamkowego w Malborku, mieszczącego się przy ul. Starościńskiej 1, 82-200 Malbork (zwanego dalej „Muzeum”).

 

 1. Od dnia 30 maja 2020 r do odwołania ruch turystyczny będzie odbywał się nową trasą turystyczną prowadzącą przez tereny Muzeum Zamkowego w Malborku. Obejmuje ona: Przedzamcze, tarasy Zamku Wysokiego z Kaplicą Św. Anny, cmentarzem konwentualnym i ogrodem Wielkiego Mistrza, dziedzińce Zamku Średniego i Zamku Wysokiego, fosę głęboką oraz międzymurze.
 2. Teren zamku jest chroniony i monitorowany. Każda osoba zwiedzająca Muzeum proszona jest o stosowanie się do określonych poniżej zasad bezpieczeństwa.
 3. Ze względów bezpieczeństwa, Muzeum można zwiedzać wyłącznie z audio przewodnikiem.
 4. Wysokość opłat określa cennik dostępny na stronie internetowej www.zamek.malbork.pl oraz w kasach Muzeum.
 5. Muzeum jest otwarte w godz. 10.00-18.00. Ostatnie wejście o godz. 17.00. Orientacyjny czas zwiedzania ok. 1 godz.
 6. Obowiązuje jednokierunkowy ciąg zwiedzania, z zachowaniem bezpiecznych, dwumetrowych odstępów pomiędzy zwiedzającymi. Na trasie zwiedzania nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni otwartej, jeżeli zachowany jest dystans. Obowiązek ten dotyczy zarówno zwiedzających, jak i pracowników obsługi ruchu turystycznego.
 7. W pomieszczeniach budynku kasowo- sanitarnego oraz innej zamkniętej przestrzeni nadal obowiązuje zasłanianie ust i nosa.
 8. Obowiązkowe jest korzystanie z płynów do dezynfekcji rąk, umieszczonych przez organizatora w punkcie kasy biletowej i poboru audio przewodników oraz na trasie turystycznej.
 9. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników służb ochrony i dyżurnych pracowników Muzeum.
 10. Bilety wstępu są do nabycia w kasach biletowych oraz online. Uprzejmie prosimy o dokonywanie transakcji w kasach biletowych i sklepach muzealnych kartami płatniczymi.
 11. Dokumenty uprawniające do zakupu biletów zniżkowych prosimy okazywać kasjerowi przed zakupem biletów.
 12. Liczba biletów jest limitowana godzinowo. Obowiązują ograniczenia liczby osób przebywających jednocześnie na terenie muzeum. Jednorazowo na terenie zamku może przebywać 100 osób.
 13. Bilet zakupiony online należy wydrukować lub okazać w formie elektronicznej.
 14. Zakupiony bilet podlega elektronicznej kontroli w bramie wejściowej do Muzeum.
 15. Na terenach zamkowych obowiązują następujące zakazy:

 

 •  dotykania eksponatów i elementów dekoracyjnych,
 •  wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, wychylania się za barierki i inne   zabezpieczenia, siadania na murach, przepychania się, ślizgania się, głośnego zachowania, stwarzania sytuacji zagrożenia dla ludzi i obiektu,
 • wnoszenia broni palnej,
 • wnoszenie niebezpiecznych i ostrych przedmiotów,
 • wnoszenia dużych bagaży oraz plecaków [uwaga: przed wejściem na teren Muzeum, uprawnione do tego służby, mają prawo skontrolować wnoszony przez zwiedzających bagaż],
 • wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
 • palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych,
 • jedzenia i picia, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,
 • zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających,
 • śmiecenie na terenach zamkowych

 

16. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

17. Grupy szkolne pozostają pod opieką nauczyciela/opiekuna. Opiekunowie ponoszą

odpowiedzialność za utrzymanie dyscypliny w grupie oraz za szkody wyrządzone przez dzieci

i młodzież pozostające pod ich opieką.

18.  Ze względu na ograniczenia architektoniczne o charakterze historycznym, dostęp do niektórych

miejsc może być utrudniony dla osób o ograniczonej wydolności i sprawności ruchowej oraz

poruszających się na wózkach inwalidzkich.

19.  Z uwagi na nawierzchnię brukową i inne architektoniczne utrudnienia, Muzeum należy zwiedzać

w odpowiednim obuwiu.

20. Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia muzeum w niektóre święta oraz inne dni

        okołoświąteczne, wyznaczone przez Dyrektora Muzeum zarządzeniem i umieszczone na stronie

        internetowej: www.zamek.malbork.pl

21. Hotel dla zwierząt nieczynny do odwołania.

 

Postanowienia końcowe:

 

1.  Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Muzeum www.zamek.malbork.pl i w kasach

Muzeum.

2.  Zakup biletu do Muzeum stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.

3.  Nieprzestrzeganie przez zwiedzających niniejszego Regulaminu może być powodem poproszenia

zwiedzającego przez uprawnione służby o opuszczenie Muzeum.

4.  Muzeum zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie

podany do wiadomości publicznej na stronie Muzeum www.zamek.malbork.pl oraz w kasach

Muzeum.

5.  Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum, jego oferty programowej oraz obsługi

zwiedzających i korzystających z usług można zgłaszać w kasach Muzeum oraz drogą elektroniczną

na adres e-mail: sekretariat@zamek.malbork.pl oraz rezerwacja@zamek.malbork.pl

6. Faktury wystawiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i podmiotów

gospodarczych, które dokonały rezerwacji zwiedzania w systemie on-line lub dokonały opłaty za

wstęp do Muzeum w kasach biletowych.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 30 maja 2020 r. aż do odwołania.


Muzeum zaprasza do zwiedzania swoich oddziałów: Zamku w Sztumie oraz Zamku w Kwidzynie. Informacje na temat oddziałów dostępne są na stronie internetowej: www.zamek.malbork.pl 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.