WYSTAWA ORĘŻA EUROPEJSKIEGO W NOWEJ ODSŁONIE od 19 maja 2016
Informacje
A A A Drukuj

 Zamek Malborski – widok zza Nogatu

 

 Ważne Informacje

W tym dziale zamieszczamy ogłoszenia, a także ważne informacje dotyczące bieżącego funkcjonowania zamku takie, jak zmiany godzin otwarcia lub utrudnienia związane z dostępem do Muzeum. 


 

 07.01.2016r.

 

Ze względu na utrudnienia związane z budową drugiej nitki mostu na rzece Nogat w 2016 roku sugerujemy, aby parkować auta na parkingach zlokalizowanych od strony Kałdowa i kierować się pieszo kładką na Nogacie prosto do zamku.

 

mapka - utrudnienia związane z drugą nitką mostu na Nogacie

 

 

 


25.05.2016 r.

 

UWAGA!

 

Muzeum Zamkowe w Malborku informuje, iż w dniu 26 maja 2016 r. (Boże Ciało) będzie możliwość bezpłatnego zwiedzenie zamku - obowiązuje jedynie opłata za przewodnika lub za wypożyczenie audioprzewodnika (8 zł od ososby)


Zapraszamy do poznania historii zamku oraz zwiedzania terenów zamkowych z przewodnikiem lub audioprzewodnikiem


► tereny Zamku Średniego ze średniowiecznym piecem grzewczym

► dziedziniec Zamku Wysokiego, Gdanisko, taras zachodni, ogród Wielkiego Mistrza, wystawa witraży - piwnice Zamku Średniego, Kościół NMP, Kaplica Św. Anny i Kapitularz

► fosy i międzymurza

► w dniu 26 maja 2016r. ( Boże Ciało) wystawy są nieczynne

 

W dniu 26 maja 2016 r. zamek można zwiedzać w godzinach: 9.00-20.00

 

    


20.05.2016 r.

INFORMACJA!


Z Malborską Kartą Mieszkańca znów wejdziesz do Muzeum Zamkowego…Muzeum Zamkowe w Malborku wznawia możliwość wejścia do obiektu na preferencyjnych warunkach tym, którzy posiadają Malborską Kartę Mieszkańca. Formuła została jednak minimalnie zmieniona. Chcąc wejść do zamku trzeba będzie zakupić bilet. Opłata będzie jednak symboliczna i wyniesie tylko 5 zł od osoby.
- Musimy przyjąć nową formułę z uwagi na zmianę przepisów podatkowych – wyjaśnia Mariusz Mierzwiński, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku. – Uważam, że jest to rozwiązanie najlepsze dla wszystkich. Stawka 5 zł to minimalna kwota, na jaką możemy przystać w dobie obowiązujących przepisów. Wydatek tego rzędu nie powinien też zbytnio obciążyć domowych budżetów.
Podpisany został aneks do porozumienia z Urzędem Miasta. Posiadacze karty z atrakcyjnej ceny za bilet będą mogli skorzystać już od przyszłego tygodnia.


 

18.05.2016 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Muzeum Zamkowe w Malborku ogłasza przetarg pisemny ofertowy na prowadzenie działalności usługowo-handlowej (3 stanowiska) w okresie od 24 maja do 14 września 2016 r. na udostępnionych przez Muzeum gruntach położonych po zachodniej stronie Przedzamcza.
Usytuowanie stanowisk zaznaczono na planie sytuacyjnym (UWAGA: wyznaczone na planie zarysy stanowisk mają charakter orientacyjny, dokładne wytyczenie obszaru poszczególnych stanowisk odbędzie się w terenie po zakończeniu postępowania). Stanowiska zostały oznaczone literami A, B, C.
Powierzchnia jednego stanowiska handlowego nie może przekraczać 20 m2 (max. 4 x 5 m).
W ramach prowadzonej działalności handlowej powinny być oferowane produkty wykonane metodami rzemieślniczymi, a do tego należy uwzględnić jej  interaktywny charakter (pokazy i warsztaty bezpośrednio związane z rzemiosłem dawnym, z wykorzystaniem narzędzi używanych do obróbki wybranego towaru). Stanowisko powinno prezentować  rzemiosło wiodące w średniowieczu.

Minimalna wysokość oferowanej miesięcznej opłaty dla każdego stanowiska handlowego wynosi 3000 zł (słownie: trzy tysiące zł) plus należny podatek VAT. 
Osoby korzystające z przyłącza elektrycznego Muzeum będą zobowiązane do pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 50 zł brutto oraz poniesienia kosztów z tytułu wywozu nieczystości w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości  40 zł. brutto.
Jedna osoba może złożyć ofertę na jedno stanowisko.
Kryterium oceny ofert:
1) cena – 40 %
2) ocena oryginalności stoiska i oferowanych produktów - 60 %.

Trzy wybrane oferty, według ilości uzyskanych punktów, będą dotyczyć odpowiednio: najkorzystniejsza oferta – stanowisko A, druga w kolejności oferta – stanowisko B, trzecia w kolejności oferta - stanowisko C.

Oferta powinna zawierać:
1)dane oferenta z opisem aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS. Dokumenty te nie powinny być starsze niż 3 miesiące licząc od daty ogłoszenia,
2)opis asortymentu oferowanego do sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem produktów wykonanych metodami rzemieślniczymi,
3)wysokość oferowanej miesięcznej opłaty,
4)parafowany projekt umowy.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Muzeum. Termin składania ofert upływa w dniu 23 maja br. o godz. 10.00.

Zainteresowane osoby winny wpłacić w kasie Muzeum wadium w wysokości 1.000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) w terminie do dnia  23 maja br. do godz. 9.00
Osoby, które brały udział w przetargu, a których oferty nie zostały wybrane otrzymają zwrot wadium.
Wadium osób, których oferty zostały wybrane zostanie zaliczone na poczet pierwszej opłaty. Osoby te zobowiązane są podpisać umowę, której treść jest załączona do ogłoszenia w terminie do 24 maja br. pod rygorem utraty wadium.
Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.


Załącznik nr 1 - Wzór umowy
Załącznik nr 2 – Plan sytuacyjny

 


 

16.05.2016 r.

UWAGA!

Muzeum Zamkowe w Malborku unieważnia pisemny ofertowy przetarg na prowadzenie działalności handlowej (3 stanowiska) ogłoszony w dniu 04.05.2016 r. Nowy przetarg ogłoszony zostanie w ciągu 2 dni.


13.05.2016 r.

 

UWAGA!

 

W związku z ogranizowaną w dniu 21.05.2016 "Nocą Muzeów" dzienne zwiedzanie zamku odbywać się będzie do godziny 19:00, nie będzie w tym dniu sprzedaży biletów na tereny zamkowe.
 


 

11.05.2016 r.

 

UWAGA!

W dniu 23 lipca 2016 r. widowisko  pt. ,,Światło i Dźwięk" będzie o godz. 23.30.

 


 

10.05.2016 r.

UWAGA!

 

Muzeum informuje, iż w dniu 21 maja 2016 r. widowisko pt. ,,Światło i Dźwięk" nie odbędzie się z powodu wydarzenia pt. ,,Noc Muzeów”.

 


 

 

09.05.2016 r.

OGŁOSZENIE


Muzeum Zamkowe w Malborku ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż materiałów budowlanych (cegła gotycka, dachówka mnich).
 
Materiały budowlane można oglądać w dniu 11 maja w godzinach od 09.00 do 9.30.
Zainteresowani zakupem powinni złożyć pisemną ofertę z podaniem: nazwy, ilości szt. oraz deklarowaną cenę zakupu za 1 sztukę

Cena zakupu za 1 szt. używanej cegły gotyckiej nie może być niższa
niż 0,60 złotych netto plus należny podatek VAT.
Cena zakupu za 1 szt. używanej dachówki mnich nie może być niższa
niż 0,60 złotych netto plus należny podatek VAT.

 
Oferty należy złożyć w Sekretariacie Muzeum Zamkowe w Malborku do dnia 16 maja 2016 roku do godziny 09:00 w kopertach z dopiskiem: „zakup materiałów budowlanych”, imię nazwisko, numer kontaktowy


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 maja 2016 r. o godzinie 10.00 w Muzeum Zamkowym w Malborku
 
Kryterium oceny ofert: cena.
Sprzedaż i wydanie używanych materiałów budowlanych oferentom będzie następować kolejno według cen proponowanych w ofertach, bezpośrednio po ich otwarciu i sporządzeniu listy sprzedaży oraz zapłacie ceny zakupu.
Płatności należy dokonać w kasie Muzeum Zamkowego do dnia 17.05.2016r. do godz. 10.00, odbiór ww. materiałów budowlanych nastąpi w dniu 17.05.2016 r. o godz. 12.00.

Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
 


 

 06.05.2016 r.

 

INFORMACJA!

 

Muzeum Zamkowe w Malborku informuję, iż od dnia 06.05.2016 r. zawiesza się funkcjonowanie Karty Mieszkańca w zakresie wstępu do Muzeum Zamkowego w Malborku.

 


 

04.05.2016 r.

 

OGŁOSZENIE


Muzeum Zamkowe w Malborku ogłasza przetarg pisemny ofertowy na prowadzenie działalności handlowej (3 stanowiska) w okresie od 14 maja do 31 sierpnia 2016 r. na udostępnionych przez Muzeum gruntach położonych po zachodniej stronie Przedzamcza.
Usytuowanie stanowisk zaznaczono na planie sytuacyjnym (UWAGA: wyznaczone na planie zarysy stanowisk mają charakter orientacyjny, dokładne wytyczenie obszaru poszczególnych stanowisk odbędzie się w terenie po zakończeniu postępowania).
Powierzchnia jednego stanowiska handlowego nie może przekraczać 20 m2 (max. 4 x 5 m).
W ramach prowadzonej działalności handlowej powinny być oferowane wyłącznie produkty regionalne wykonane metodami rzemieślniczymi.
Minimalna wysokość oferowanej miesięcznej opłaty dla każdego stanowiska handlowego wynosi 3.000 zł (słownie: trzy tysiące) plus należny podatek VAT. 
Osoby korzystające z przyłącza elektrycznego Muzeum będą zobowiązane do pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 50 zł brutto oraz poniesienia kosztów z tytułu nieczystości w formie ryczałtu w wysokości 40,00PLN brutto.

Jedna osoba może złożyć ofertę na dowolną liczbę stanowisk.
Kryterium oceny ofert:
1) cena – 50 %
2) ocena oryginalności stoiska i oferowanych produktów, ze szczególnym uwzględnieniem produktów regionalnych wykonanych metodami rzemieślniczymi - 50 %.

Oferta powinna zawierać:
1) dane oferenta z opisem aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS. Dokumenty te nie powinny być starsze niż 3 miesiące licząc od daty ogłoszenia,
2) opis asortymentu oferowanego do sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem produktów regionalnych wykonanych metodami rzemieślniczymi,
3) parafowany projekt umowy.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Muzeum z dopiskiem na kopercie ,,Działalności handlowe - produkty regionalne". Termin składania ofert upływa we wtorek 10 maja 2016 r. o godz. 12.00.
Zainteresowane osoby winny wpłacić w kasie Muzeum wadium w wysokości 1.000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) dla każdego stanowiska w terminie do 10 maja 2016 r. do godz. 10.00
Osoby, które brały udział w przetargu, a których oferty nie zostały wybrane otrzymają zwrot wadium.
Wadium osób, które wygrały postępowanie zostanie zaliczone na poczet pierwszej opłaty. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest podpisać umowę, której treść jest załączona do ogłoszenia w terminie do 12 maja 2016 r. pod rygorem utraty wadium.
Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.


Załącznik nr 1 - Wzór umowy
Załącznik nr 2 – Plan sytuacyjny


 

 

 

Poniedziałki w Muzeum!

 

Poniedziałek - bezpłatna możliwość zwiedzenie zamku (z wyłączeniem opłaty przewodnickiej)

Zapraszamy do poznania historii zamku oraz zwiedzania terenów zamkowych z przewodnikiem lub audioprzewodnikiem:


► tereny Zamku Średniego ze średniowiecznym piecem grzewczym

► dziedziniec Zamku Wysokiego, Gdanisko, taras zachodni, ogród Wielkiego Mistrza, wystawa witraży - piwnice Zamku Średniego

► fosy i międzymurza (w okresie 1 maja – 30 września)

► w poniedziałki wystawy są nieczynne

►wypożyczenie audioprzewodnika (ograniczona ilość audioprzewodników)

 

W poniedziałki zamek można zwiedzać w godzinach:

9.00-20.00 (15 kwietnia – 30 września)
10.00-16.00 (1 października – 30 kwietnia)


27.04.2016 r.

 

OGŁOSZENIE


Muzeum Zamkowe w Malborku ogłasza licytację na obsługę toalety usytuowanej na Przedzamczu  w pobliżu Bramy Zachodniej w terminie od 06 maja do 30 września 2016 r.

Oczekiwania od Oferenta:
-aktualna książeczka zdrowia
-znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu komunikatywnym
-umiejętność obsługi platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych i centrali wentylacyjnej po przeszkoleniu przez wyznaczonego pracownika Muzeum

Oferent zobowiązany będzie do ponoszenia kosztu:
-zużytej wody i ścieków wg wskazań wodomierza
-energii elektrycznej wg wskazań licznika energii
-wyposażenia toalet w papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, mydło w płynie, odświeżacze powietrza, itp.
-utrzymywania toalety w czystości  przy użyciu własnych środków czystości

Do obowiązków Oferenta należeć będzie usuwanie usterek wynikłych w trakcie obsługi toalety, w tym wymiana przepalonych żarówek, naprawa cieknących baterii, spłuczek, zamków w kabinach WC, itp.
Muzeum Zamkowe zastrzega sobie aby wysokość opłaty za świadczoną usługę od jednej osoby nie przekraczała 2 zł.
Minimalna wysokość oferowanej miesięcznej opłaty (tj. cena wywoławcza) wynosi 5 000 zł (słownie: pięć  tysięcy  zł) netto plus należny podatek VAT.
Licytacja odbędzie się na zwyczajowych zasadach, tj. licytację wygrywa osoba oferująca najwyższy czynsz miesięczny.

Minimalne postąpienie dla licytacji wynosi 200 zł.

Licytacja odbędzie się w środę  04 maja  2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie Muzeum (sala 110 w Ośrodku Konferencyjnym KARWAN).

Zainteresowane osoby powinny wpłacić w kasie Muzeum wadium w wysokości 1 000 zł (słownie : jeden tysiąc złotych) w terminie  do 04 maja 2016 r. do godz. 11.00
Osoby, które wpłaciły wadium i nie dokonały co najmniej jednego postąpienia w licytacji tracą wpłacone wadium.
Po zakończeniu licytacji z kasy Muzeum nastąpi zwrot wadium osobom, które nie wygrały licytacji.
Wadium osoby, która wygrała licytację zostanie zaliczone na poczet pierwszej miesięcznej opłaty. Osoba, która wygra licytację zobowiązana jest podpisać umowę w terminie do 06 maja  2016 r. pod rygorem utraty wadium.

Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo unieważnienia licytacji bez podania przyczyn.
 

Wzór umowy do ogłoszenia (pobierz - pdf) 


 

21.04.2016 r.

 

INFORMACJA!

Muzeum informuje, iż od dnia 22 kwietnia 2016r. zostanie otwarta Wieża Zamkowa dla zwiedzających.

 


 

 

18.04.2016 r.

 


OGŁOSZENIE


Muzeum Zamkowe w Malborku ogłasza przetarg ustny w formie licytacji na udostępnienie gruntów położonych po zachodniej stronie Przedzamcza, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej (6 stanowisk) i działalności gastronomicznej (1 stanowisko) w okresie od 29 kwietnia do 25 sierpnia 2016r. Usytuowanie stanowisk zaznaczono na planie sytuacyjnym (UWAGA: wyznaczone na planie zarysy stanowisk mają charakter orientacyjny, dokładne wytyczenie obszaru poszczególnych stanowisk odbędzie się w terenie po zakończeniu licytacji).
Powierzchnia jednego stanowiska handlowego w miejscu oznaczonym na planie nr 1 nie może przekraczać 3 m2 (tj. 2 x 1,5 m), nr 2 – 6 nie może przekraczać 9 m2 (max. 3 x 3 m).
Wszystkie stanowiska handlowe muszą być zorganizowane na wzór namiotów rycerskich z wyłączeniem stanowiska nr 1.
Minimalna wysokość oferowanej miesięcznej opłaty (tj. cena wywoławcza) dla stanowiska handlowego oznaczonego na planie nr 1 wynosi 2 000 zł (słownie: dwa tysiące) plus należny podatek VAT. 
Minimalna wysokość oferowanej miesięcznej opłaty (tj. cena wywoławcza) dla stanowisk handlowych oznaczonych na planie numerami 2 - 6 wynosi 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset) plus należny podatek VAT. 
Osoby korzystające z przyłącza elektrycznego Muzeum będą zobowiązani do pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 50 zł brutto.
Powierzchnia stanowiska gastronomicznego (oznaczonego na planie literą G) wynosi 850 m2.
Minimalna wysokość oferowanej miesięcznej opłaty (tj. cena wywoławcza) dla stanowiska gastronomicznego wynosi 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy) plus należny podatek VAT.  
Osoba prowadząca stanowisko gastronomiczne będzie zobowiązana do pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej wg wskazań podlicznika oraz wody i ścieków wg wskazań wodomierza.
W licytacji stanowiska gastronomicznego mogą wziąć udział jedynie osoby, które udokumentują:
-minimum 3-letnie doświadczenie przy obsłudze gastronomicznej ruchu turystycznego w obiektach plenerowych
-posiadanie stylizowanego stoiska historycznego w formie namiotu, umożliwiającego wraz z zabudową uzupełniającą obsługę jednocześnie minimum 150 osób.

Licytacja poszczególnych stanowisk odbywać się będzie zgodnie z ich numeracją, wygrywa osoba oferująca najwyższą opłatę miesięczną.
Jedna osoba może licytować dowolną liczbę stanowisk.
Minimalne postąpienie dla licytacji każdego stanowiska wynosi 200 zł.

Licytacja odbędzie się we wtorek 26 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Muzeum (sala konferencyjna w Ośrodku Konferencyjnym KARWAN).
Zainteresowane osoby winny wpłacić w kasie Muzeum wadium w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) dla każdego licytowanego stanowiska w terminie do 25.04.2016 r. do godziny 14.00. Udział w licytacji mogą wziąć osoby, które wpłaciły wadium lub posiadają pełnomocnictwo od takiej osoby z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby, które wpłaciły wadium na poszczególne stanowiska i nie dokonały co najmniej jednego postąpienia w licytacji tych stanowisk tracą wpłacone wadium.
Po zakończeniu licytacji z kasy Muzeum nastąpi zwrot wadium osobom, które brały udział w licytacji, dokonały co najmniej jednego postąpienia i nie wygrały licytacji.
Wadium osób, które wygrały licytację zostanie zaliczone na poczet pierwszej opłaty. Osoba, która wygra licytację zobowiązana jest podpisać umowę, której treść jest załączona do ogłoszenia w terminie do 29.04.2016r. pod rygorem utraty wadium.

Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

Załącznik nr 1 - Wzór umowy (pobierz)
Załącznik nr 2 - Plan sytuacyjny (pobierz)

 

UWAGA!
Przetarg na kolejne stanowiska handlowe po zachodniej stronie Przedzamcza ogłoszony zostanie w przyszłym tygodniu.

 


 

09.03.2016 r.

 

 OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości poniżej 30 000 EURO1. Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza do składania ofert na opracowanie, organizację i realizację finału tematycznego zwiedzania Muzeum Zamkowego w Malborku skierowanego do rodzin z dziećmi w wieku od 6 do 12 lat pod nazwą: „Szlakiem Zamkowych Tajemnic – Trasa Rodzinna” w okresie od 01 maja do 30 września przez 3 kolejne lata począwszy od roku 2016 roku  na gruntach Muzeum położonych na Międzymurzu Zachodnim pomiędzy Bramą Zachodnią i Bramą Mikołaja.

2. Lokalizację realizacji przedsięwzięcia określa załączony plan sytuacyjny – Załącznik nr 1.

3. Szczegółowe wytyczne dla opracowania, organizacji i realizacji przedsięwzięcia opisanego w Pkt 1 zawiera Załącznik nr 2

4. Firmy / osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do przetargu zobowiązane są do sporządzenia i załączenia do składanej oferty, w szczególności:
a)  scenariusza programu zabaw, konkursów i gier wraz z naniesieniem lokalizacji poszczególnych atrakcji na planie sytuacyjnym, o którym mowa w Pkt 2,
b)  wizualizacji zagospodarowania terenu wraz z naniesieniem lokalizacji poszczególnych atrakcji na plan sytuacyjny stanowiący Załącznik nr 1 ze wskazaniem liczby animatorów z opisem podejmowanych przez nich działań.

5. W przypadku korzystania z przyłącza elektrycznego wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej na podstawie wskazań podlicznika zainstalowanego na jego koszt.

6. W przypadku korzystania z przyłącza wodociągowego wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów zużycia wody i ścieków na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na jego koszt.

7. Oferty należy przysyłać/składać do dnia 14 marca 2016 roku, do godziny 15.00 do:
Sekretariatu Muzeum Zamkowego w Malborku
Ul. Starościńska 1
82-200 Malbork
Z dopiskiem: oferta ,,Szlakiem Zamkowych Tajemnic – Trasa Rodzinna”.
Lub mailowo: sekretariat@zamek.malbork.pl

8. Oferta powinna zawierać:
1) dane oferenta z opisem aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej ze wskazaniem numeru wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub załączonym odpisem zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS. Dokumenty te nie powinny być starsze niż 3 miesiące licząc od daty złożenia oferty,
2)  scenariusz programu zabaw, konkursów i gier wraz z naniesieniem lokalizacji poszczególnych atrakcji na planie sytuacyjnym, o którym mowa w Pkt 2,
3)  wizualizację zagospodarowania terenu wraz z naniesieniem lokalizacji poszczególnych atrakcji na plan sytuacyjny stanowiący Załącznik nr 1 ze wskazaniem liczby animatorów z opisem obsługi animatorskiej,
4)  wysokość proponowanej opłaty za prowadzenie w/w działalności z rozbiciem na poszczególne lata,
5)  wysokość ceny za realizację przedsięwzięcia realizowanego w ramach złożonej oferty,
6)  parafowany projekt umowy – Załącznik nr 3.

9.  Kryterium oceny ofert:
1)  60% - ocena scenariusza programu zabaw, gier, konkursów i pokazów wraz z jego wizualizacją w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Szlakiem Zamkowych Tajemnic – Trasa Rodzinna” - 60%,
2)  40% - cena

10. Oferent, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony telefonicznie i pisemnie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy, której projekt stanowi Załącznik nr 3 do ogłoszenia.

11. Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

12. Załączniki do ogłoszenia:
1)  plan sytuacyjny – Załącznik nr 1 (pobierz tutaj),
2) szczegółowe wytyczne dla opracowania, organizacji i realizacji przedsięwzięcia - Załącznik nr 2 (pobierz tutaj),
3)  parafowany projekt umowy – Załącznik nr 3 (pobierz tutaj). 


 

Uwaga!

07.01.2016 r.

 

Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza do zakupu biletu on-line pod adresem http://bilety.zamek.malbork.pl

 

bilet

 

 

 


 

05.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przygotowanie oraz realizacja wizerunkowej kampanii reklamowej i public relations na potrzeby promocji projektu ,,Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole Kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku", współfinansowanego z programu ,,Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Programu Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf) z dnia 13 marca 2015 r.

Treść zapytania i wyjaśnienie do zapytania ofertowego z dnia 10 marca 2015 r.  
Treść zapytania i wjaśnienie do zapytania ofertowego z dnia 5 marca 2015 r.

Pobierz zapytanie ofertowe (pdf)

Załącznik nr 1 - pobierz  formularz ofertowy (doc)

Załącznik nr 2 - pobierz wzór umowy (pdf)

Załącznik nr 3 - pobierz Księgę znaku (pdf)

 


30.10.2014 r.

 

Uwaga! 

 

W związku z realizacją Projektu "Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku", współfinansowanego z Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 informujemy, iż od dnia 30.10.2014 r. będą wyłączone do zwiedzania następujące pomieszczenia na Zamku Wysokim: Kościół NMP, cela Witolda, Wystawa Archeologiczna, Kaplica Św. Anny, tarasy (wschodni, północny), Muzeum Zamkowe w Malborku przeprasza za utrudnienia w zwiedzaniu.

 


Rodzinna przygoda na Zamku Malbork
Tajemnice Zamku Malbork


Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do odbycia wyprawy po średniowiecznym Zamku Malbork, szlakiem tajemnic sprzed sześciu wieków. Po zamku, w którym mieszkali krzyżaccy rycerze i którym rządził wielki mistrz.

Grube, zamkowe mury nadal kryją wiele sekretów. Przejdź szlakiem „Tajemnic Zamku Malbork”, rozwiązuj zagadki i zadania, odkrywaj sekrety krzyżackie. W wędrówce towarzyszyć Ci będzie wykwalifikowany przewodnik, wspólnie z nim wybierzecie skrybę. Będzie on skrupulatnie notował litery hasła, które wspólnie odczytacie w spowitych ciemnością zamkowych piwnicach. Bądź czujny, kiedy pojawi się błazen Slach, jego psikusy i żarty mogą pokrzyżować wykonanie zadania.

Podczas pełnej niespodzianek wędrówki spotkasz damę z lutnią, która potrzebuje Twojej pomocy, mincerza bijącego krzyżackie monety oraz bursztynnika, który ożywi dla Ciebie magiczny, bursztynowy kamień.

Przeżyjesz fascynującą przygodę i być może będzie dane Ci zdobyć hasło - klucz do krzyżackiego skarbca, skarbca pełnego niespodzianek. Odziany w kaptur staniesz wtedy naprzeciw wielkiego mistrza i w towarzystwie jego rycerzy zostaniesz pasowany na Odkrywcę Tajemnic Zamkowych.

Nie zwlekaj – przybywaj! Z rycerską drużyną, której przyświeca myśl „jeden za wszystkich - wszyscy za jednego” przeżyj niesamowitą przygodę w murach malborskiej twierdzy.


Zapraszamy od 1 maja do 30 września:
maj, czerwiec,wrzesień
: Sobota, Niedziela
lipiec, sierpień - od Wtorku do Niedzieli
Początek zwiedzania godzina 10.30 i 12.00. Punkt zbiórki znajduje się w poczekalni budynku kasy biletowej
Ilość miejsc ograniczona – kup bilet on-line
UWAGA | Podczas zwiedzania dziecko musi znajdować się pod opieką osoby dorosłej


 


 

Uwaga!

 08.09.2014 r. 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W RAMACH PROJEKTU „PRACE KONSERWATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W KOŚCIELE NMP W MUZEUM ZAMKOWYM
W MALBORKU”


Muzeum Zamkowe w Malborku uprzejmie informuje, że w przypadku zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, udzielanych przez Muzeum Zamkowe w Malborku w ramach projektu „Prace konserwatorskie i roboty budowlane w kościele NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku” współfinansowanego z Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, stosuje się „Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych” - dostępne na stronie internetowej http://www.eog.gov.pl

Zgodnie z art. 6 w/w wytycznych, Beneficjent czyli Muzeum Zamkowe w Malborku zobowiązane jest do upublicznienia zapytania ofertowego na swojej stronie internetowej.

W związku z powyższym wszelkie zapytania ofertowe związane z projektem „Prace konserwatorskie i roboty budowlane w kościele NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku” każdorazowo umieszczane będą na stronie internetowej www.zamek.malbork.pl w zakładce Informacje.
  


 

 13.02.2013r.

Ponad 25 mln zł dla zamku w Malborku


Muzeum Zamkowe w Malborku już wkrótce rozpocznie prace mające na celu konserwację Kościoła Najświętszej Marii Panny. Będzie to możliwe dzięki pozyskanym środkom europejskim w wysokości ponad 25 milionów złotych.
Bliższe informacje na stronie:  kliknij tutaj.