PLENDE
unesco logo kwidzyn
Zamek
w Kwidzynie
logo sztum
Zamek
w Sztumie
Edukacja muzealna onlineNasze wydawnictwo nagrodzone na międzynarodowym konkursie projektowym DNA Paris Design AwardsXXVII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu WspółczesnegoKonferencja bibliotekarzy

Nasi partnerzy / Partnerzy

 

 

Urząd Miasta Malborka

 

 

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe

 

 

 

 

 

 

 

Kolo Przewodników Malborskich

 

     

 

 

 

 

 

 

 

                    Fundacja Mater Dei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forum Marienburg - nasze miasto, nasza pasja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partner Techniczny

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca międzynarodowa

 

 

 

The Association of Castles and Museums Around the Baltic Sea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ECHONET - European Cultural Heritage Organisations Network

 

 

 

 

 

 

 

 

Polnisches Institut – Berlin

 

 

 

Polski Instytut – Sofia

 

 

 

 

 

Partnerzy biznesowi

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gothic Cafe & Restaurant


 

 

 

 

 

 

 

Muzea

 

Muzeum Narodowe w Szczecinie

 

 

 

 

 

 

Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy

 

 

 

 

 

Muzeum Regionalne w Szczecinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacje turystyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lokalna Organizacja Turystyczna – Gmina Sztutowo 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja Mater Dei

 

 

 

 

 

 

Portale internetowe

 

 

 

zamki   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.