PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Malbork między sacrum a politykąPodcast Posłuchaj MuzeumRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Nowa identyfikacja wizualna  Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / KULTURA DOSTĘPNA 2018 w Muzeum Zamkowym w Malborku

KULTURA DOSTĘPNA 2018 w Muzeum Zamkowym w Malborku

WAŻNE ! Na zajęcia zapraszamy tylko do Zamku Kwidzyn.  Pula zajęć do Zamku Malbork została już wyczerpana.

 

Program ministerialny Kultura dostępna będzie w roku 2018 realizowany w Muzeum Zamkowym w Malborku, w okresie od 12 maja do 16 listopada lub do wyczerpania puli zajęć przewidzianych w projekcie. Zajęcia prowadzone będą na Zamku w Malborku oraz w oddziałach Muzeum: na zamkach w Kwidzynie i Sztumie.

 

Strategicznym  celem  programu  jest  wspieranie  zadań  służących  ułatwieniu  dostępu  do  kultury, skierowanych  do  szerokiego  grona  odbiorców  i  sprzyjających  integracji  społecznej.  Działania  te powinny  służyć  osiągnięciu  realnych,  systemowych  i  długofalowych  efektów  w niwelowaniu  barier w dostępie  do  kultury  w  wymiarach:  przestrzennym,  ekonomicznym,  społeczno-mentalnym i kompetencyjnym  ze  szczególnym  uwzględnieniem  potrzeb  osób  z miejscowości  pozbawionych bezpośredniego  dostępu  do  narodowych  zasobów  dóbr  kultury,  instytucji  kultury  oraz  instytucji artystycznych.

Ważnym  aspektem  jest  uwzględnienie  potrzeb  osób  mających  utrudniony  dostęp  do  kultury  i  niezaangażowanych w życie kulturalne. Podejmowane działania powinny stwarzać warunki do włączania i  współdziałania  przedstawicieli  różnych  grup  społecznych  w życiu  kulturalnym,  zdobywania pozytywnych  doświadczeń  w  kontakcie  z  kulturą  oraz  budowaniu  kompetencji  odbiorców  kultury.

Celem programu jest wspieranie zadań o charakterze niekomercyjnym, które zapewniają  całkowicie bezpłatny dostęp odbiorców do oferty kulturalnej. Z tego względu program nie przewiduje udzielania dofinansowań jako pomocy publicznej.

Priorytetowo  traktowane  będą  zadania  popularyzujące  dziedzictwo  o  znaczeniu  narodowym i poszerzające  dostęp  do  oferty  kulturalnej,  o  wysokiej  wartości  edukacyjnej  i  artystycznej, integrujące społecznie. Realizowane w ramach programu zadania powinny uwzględniać organizację nieodpłatnego  uczestnictwa  w  oddalonej  przestrzennie  ofercie  kulturalnej  oraz  wyróżniać  się oryginalną,  spójną  koncepcją,  być  adekwatne  do  potrzeb  i oczekiwań  odbiorców,  do  których  są adresowane.

Ważnym  założeniem  programu  jest  umożliwianie  uczestnictwa  oraz  integracji  społecznej przedstawicieli  różnych  grup  społecznych m.in.:  dzieci  i  młodzieży  szkolnej,  osób  starszych,  osób z niepełnosprawnością,  środowisk,  które  z  powodu  silnych  barier  (np.  mentalnych,  kulturowych, prawnych) pozostają poza obiegiem życia kulturalnego i społecznego lub mają do niego utrudniony dostęp.

Istotnym  elementem  realizowanych  zadań  powinno  być  nawiązywanie  współpracy  z  innymi podmiotami  –  szkołami,  instytucjami  kultury,  organizacjami  pozarządowymi  czy  placówkami opiekuńczymi  –  której  efektem  będzie  stworzenie  spójnej  oferty  edukacyjno-kulturalnej, przyczyniającej  się  do  rewitalizacji  społecznej i  rozwoju  kapitału  społecznego.

 

 

W sprawie lekcji muzealnych, prowadzonych w ramach programu Kultura dostępna w Muzeum Zamkowym w Malborku oraz w oddziałach na zamkach w Kwidzynie i Sztumie należy kontaktować się z:

Muzeum Zamkowe w Malborku - Tomasz Bogdanowicz - t.bogdanowicz@zamek.malbork.pl

Zamek w Kwidzynie – Joanna Jezierska - j.jezierska@zamek.malbork.pl

Zamek w Sztumie – Bogumiła Omieczyńska -   b.omieczynska@zamek.malbork.pl

 

 

Zasady zgłoszeń do udziału w programie:

 

Niezbędnym elementem przyjęcia zgłoszenia do udziału w lekcji muzealnej, w ramach programu Kultura dostępna 2018 w Muzeum Zamkowym w Malborku jest Karta zgłoszenia, którą należy wypełnić i przesłać na adres prowadzącego wybrane zajęcia tematyczne. Potwierdzenia oraz ustalenia szczegółowe, dotyczące terminu i warunków przeprowadzenia lekcji dokonywane będą telefonicznie.

UWAGA! Wysłanie lub złożenie Karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem rezerwacji lekcji.

 

 

Tematy lekcji w Muzeum Zamkowym w Malborku

 

Tematy lekcji w zamku w Kwidzynie.

NS