PLENDE
unesco logo kwidzyn
Zamek
w Kwidzynie
logo sztum
Zamek
w Sztumie
Ośrodek konferencyjny KARWANStraty wojenneKup bilet on-lineAplikacja mobilna

Zbiory / Kolekcja Ceramiki

 

Waza z pokrywą na ażurowej, drewnianej podstawie, fajans, po 1775 r.

Waza z pokrywą na ażurowej,
drewnianej podstawie,
fajans, po 1775 r.

 

Kolekcja liczy ponad 500 sztuk naczyń ceramicznych różnego rodzaju i przeznaczenia, datowanych na okres od późnego średniowiecza po XX w. Początkowo muzeum gromadziło okazy porcelany z polskich, XIX-wiecznych manufaktur; z czasem jednak zaczęło kupować ceramikę użytkową zarówno z polskich jak i europejskich warsztatów oraz fabryk fajansu.

Wśród eksponatów z porcelany na szczególną uwagę zasługuje spory zestaw naczyń z polskich manufaktur porcelany w Korcu i Baranówce. Ciekawy i urozmaicony jest zespół polskich wyrobów garncarskich oraz fajansów z takich ośrodków jak Gdańsk, Chodzież, Ćmielów, czy Włocławek.
 
W kolekcji malborskiej znajduje się również bardzo interesujący i okazały zespół majolik nieborowskich z prywatnej manufaktury księcia Michała Radziwiłła. Pośród fajansów europejskich w malborskiej kolekcji dominują naczynia z manufaktur niemieckich i holenderskich (przede wszystkim z Delft). Odrębny zbiór stanowią kamionkowe naczynia i plastyka zwierzęca z Królewskiego Warsztatu Terakoty i Majoliki w Kadynach nad Zalewem Wiślanym, który założył, w swoich włościach w Prusach, Wilhelm II, cesarz Niemiec.
 
 

 

 

Talerz dekoracyjny, typu crespina, fajans, ok. 1700 r.
          Talerz dekoracyjny
        typu crespina, fajans, ok. 1700 r.
Warto przeczytać:
 
► Porcelana polska. Korzec i Baranówka, katalog, Malbork 1973
► Jastrzembska U., Fajans polski XVIII-XIX w., (katalog zbiorów), Malbork 1985
► Polski fajans w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku, (katalog), oprac. U. Jastrzembska,
      red. B. Pospieszna, Malbork 2004
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.