PLENDE
unesco logo kwidzyn
Zamek
w Kwidzynie
logo sztum
Zamek
w Sztumie
Straty wojenneAplikacja mobilnaOśrodek konferencyjny KARWANKup bilet on-line

Zbiory / Kolekcja Szkła Artystycznego

  

Forma dekoracyjna CAR III, wyk.: Ludwik Kiczura, 1973 r.  

Forma dekoracyjna CAR III,
wyk.: Ludwik Kiczura, 1973 r.
Fot. B. i L.Okońscy

 

  
Kolekcja powstała w początkowych latach działalności Muzeum Zamkowego, kiedy to instytucja idąc za potrzebami chwili, a także z powodu braku własnych zabytków zniszczonych lub zagrabionych podczas wojny i tuż po niej, skupiała się na eksponowaniu i gromadzeniu sztuki współczesnej. W lipcu 1970 roku zakupiono 147 szkieł artystycznych Zbigniewa Horbowego, artysty plastyka zatrudnionego w Hucie Szkła Gospodarczego w Szczytnej Śląskiej, które stały się zaczątkiem nowej kolekcji. Większość zakupionych w późniejszym okresie szkieł pochodziła od wrocławskich artystów wywodzących się z tzw. szkoły profesora Stanisława Dawskiego.

 
 
 
Obecnie kolekcja liczy ponad 250 okazów szkła artystycznego i użytkowego z lat 60. i 70. XX w. takich artystów, jak wymieniony już wcześniej Zbigniew Horbowy, Ludwik Kiczua, Michał Diament, Ingeborga Glądała-Kizińska czy Jerzy Maraj.
  
Forma dekoracyjna EFEMERYDA Wykonanie: Ingeborga Glądała-Kizińska, 1976 r.,
 

Forma dekoracyjna EFEMERYDA
Wykonanie: Ingeborga Glądała-Kizińska, 1976 r., Fot. B. i L.Okońscy

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.