PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineStraty wojenneNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuWernisaż wystawy "Bohaterowie plebiscytu" na zamku w Sztumie

Bilety / Zniżki i zwolnienia z opłat za wstęp

Bilety ulgowe i bezpłatne przysługują po okazaniu w kasie stosownych dokumentów.

BILETY BEZPŁATNE

Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum Zamkowego w Malborku przysługuje:

 1. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 2. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 3. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 4. posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;
 5. dzieciom do lat 7;
 6. weteranom i weteranom poszkodowanym;
 7. opiekunom grup szkolnych (1 osoba /10 uczniów);
 8. pilotom wycieczek

Osoby zwolnione z opłat muszą pobrać bilet bezpłatny w  kasie Muzeum.

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do zwolnienia z opłaty za wstęp są:

 1. legitymacja poświadczająca nadanie Orderu Orła Białego, Orderu Wojennego Virtuti Militari, Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 2. legitymacja służbowa przysługująca pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 3. legitymacja Membership Card ICOM, Membership Card ICOMOS;
 4. Karta Polaka;
 5. dokument potwierdzający wiek;
 6. legitymacja weterana i weterana poszkodowanego;

BILETY ULGOWE

Ulga w opłacie za wstęp do Muzeum Zamkowego w Malborku przysługuje:

 1. uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz doktorantom;
 2. uczniom szkół, studentom oraz doktorantom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 3. uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 4. uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 5. uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 6. uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 7. osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 8. nauczycielom:
  a. szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
  b. szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  c. szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
  d. uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
  - szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
  - sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
  - szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;
 9. osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej";
 10. kombatantom;
 11. osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami;
 12. posiadaczom Karty Dużej Rodziny
 13. posiadaczom Karty Mieszkańca Malborka
 14. posiadaczom aktywnej Karty Wolontariusza  Korpusu Solidarności

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do ulgi w opłacie za wstęp są:

 1. legitymacja szkolna;
 2. legitymacja słuchacza, studencka, doktoranta, karta ISIC (International Student Identity Card), Karta Euro 26;
 3. legitymacja ucznia wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego;
 4. legitymacja nauczyciela wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego;
 5. legitymacja emeryta – rencisty;
 6. legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
 7. legitymacja służbowa przysługująca nauczycielom:
  - szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
  - szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 8. legitymacja poświadczająca przyznanie odznaki „Za opiekę nad zabytkami”, „Zasłużony działacz kultury”, „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, tytułu honorowego „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
 9. zaświadczenie albo legitymacja potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
 10. dokument potwierdzający wiek;
 11. inny dokument potwierdzający uprawnienie:
  a. uczniów szkół, studentów oraz doktorantów będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  b. osób powyżej 65. roku życia, emerytów, rencistów, rencistów socjalnych, a także osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  c. nauczycieli szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wydany w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  d. nauczycieli szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania;
 12. Karta Dużej Rodziny
 13. Karta Mieszkańca Malborka
NS