PLENDE
unesco logo kwidzyn
Zamek
w Kwidzynie
logo sztum
Zamek
w Sztumie
Trasa zielonaXXVII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu WspółczesnegoOtwarcie wystawWystawa Styl piekny

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU

TYMCZASOWY REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU

 

Niniejszy regulamin zwiedzania, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady zwiedzania Muzeum Zamkowego w Malborku, mieszczącego się przy ul. Starościńskiej 1, 82-200 Malbork, zwanego dalej „Muzeum”.

 1. Muzeum jest otwarte cały tydzień w godz. 9.00 – 16.00.
 2. Od  czwartku do niedzieli  w  godzinach 9.00-15.00  ( ostatnie wejście o godz. 13.00) ruch turystyczny będzie odbywał się pełną Trasą Historyczną z przewodnikiem lub audio przewodnikiem obejmującą tereny zamkowe i wnętrza historyczno-wystawowe (wały von Plauena, tereny Zamku Niskiego, Brama Główna, Dziedziniec Zamku Średniego, pomieszczenia Infirmerii, strychy Skrzydła Zachodniego, Wielki Refektarz, Pałac Wielkich Mistrzów, Kancelaria Wielkich Mistrzów, Skrzydło Wschodnie Zamku Średniego z wystawami bursztynu i broni, tarasy Zamku Wysokiego z kaplicą grzebalną, cmentarzem i ogrodem, dziedziniec Zamku Wysokiego, Kuchnia Konwentu, Krużganki, Kapitularz, Komnatki Dostojników, Gdanisko, Dormitoria, Kościół Najświętszej Marii Panny, Sala Wystaw Czasowych, Sala Dwukominowa, Refektarz Konwentu, Izba Konwentu, piwnice skrzydła zachodniego Zamku Średniego, fosy, Międzymurze Zachodnie).
 3. Od czwartku do niedzieli od godziny 13.15 do godz. 16.00 (ostatnie wejście o godz. 14.30) ruch turystyczny będzie się odbywał z audio przewodnikiem lub przewodnikiem Trasą Zieloną prowadzącą przez tereny Muzeum Zamkowego w Malborku (Wały von Plauena, tereny Przedzamcza, Brama Główna, Dziedziniec Zamku Średniego, dziedziniec Zamku Wysokiego, tarasy, kaplica grzebalna wielkich mistrzów, cmentarz konwentualny, ogród Wielkich Mistrzów, zejście wieżą wartowniczą do fos, fosa kryta, przejście pod Gdaniskiem i Międzymurze Zachodnie).
 4. Od poniedziałku do środy  dostępna jest wyłącznie Trasa Zielona w godz. 9.00-16.00. Ostatnie wejście o godz. 130.Poniedziałek jest dniem bezpłatnego zwiedzania z audio przewodnikiem lub przewodnikiem. Tego dnia niepobierane są opłaty za bilety wstępu, a jedynie pobierana jest opłata za audio przewodnik lub usługę przewodnicką wysokości 10 zł.. We wtorek i środę obowiązuje bilet wstępu wraz z audio przewodnikiem lub przewodnikiem   a) bilet normalny – 20 zł

       b) bilet ulgowy – 15 zł

        c) bilet wydany na kartę mieszkańca  - 15 zł

 1. Ze względów bezpieczeństwa, Muzeum można zwiedzać wyłącznie z audio przewodnikiem lub przewodnikiem.  
 1. Turyści indywidualni: przewodnicy wychodzą spod budynku kasowo-recepcyjnego co 30 minut.
 2. Rezerwacje grup zorganizowanych przyjmowane są tylko drogą elektroniczną najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień zwiedzania na adres e-mail: rezerwacja@zamek.malbork.pl Obowiązują wprowadzone limity wejść.
 1. Orientacyjny czas zwiedzania:
 1. Trasa Historyczna około 3 godziny
 2. Trasa Zielona około 1,5 godziny
 1. Teren zamku i wystawy są chronione i objęte całodobowym monitoringiem wizyjnym, w celach bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia – administratorem danych osobowych Zwiedzającego jest Muzeum Zamkowe w Malborku.
 2. Wysokość opłat określa cennik dostępny na stronie internetowej www.zamek.malbork.pl oraz w kasach Muzeum.
 3. Bilety wstępu dla turystów indywidualnych są dostępne do nabycia w kasach biletowych, biletomatach oraz online.
 4. Na każdą godzinę zwiedzania sprzedawana jest limitowana ilość 400 szt. biletów.
 5. Uprzejmie prosimy o dokonywanie transakcji finansowych kartami płatniczymi. 
 6. Dokumenty uprawniające do zakupu biletów ulgowych prosimy okazywać kasjerowi przed zakupem biletów.
 7. Bilet zakupiony online należy wydrukować lub okazać w formie elektronicznej.
 8. Zakupione bilety podlegają elektronicznej kontroli w bramie wejściowej do Muzeum.
 9. Obowiązuje zachowanie bezpiecznych, dwumetrowych odstępów pomiędzy zwiedzającymi. Na trasie zwiedzania nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni otwartej, jeżeli zachowany jest dystans między osobami zwiedzającymi. Obowiązek ten dotyczy zarówno zwiedzających, jak i pracowników obsługi ruchu turystycznego.
 10. Na salach wystawowych oraz w innej zamkniętej przestrzeni obowiązuje zasłanianie ust i nosa.
 11. Obowiązkowe jest korzystanie z płynów do dezynfekcji rąk umieszczonych przez organizatora na trasie zwiedzania.
 12. Na wystawach stałych i czasowych Muzeum Zamkowego w Malborku zwiedzający mają prawo wykonywania fotografii i filmów amatorskich, pamiątkowych – bez użycia lamp błyskowych i statywów.
 13. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników służb ochrony i dyżurnych pracowników Muzeum.
 14. W Muzeum Zamkowym w Malborku obowiązują następujące zakazy:
 1. dotykania eksponatów i elementów dekoracyjnych
 2. wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, wychylania się za barierki i inne zabezpieczenia, siadania na murach, przepychania się, ślizgania się, głośnego zachowania, stwarzania sytuacji zagrożenia dla ludzi i obiektu
 3. wnoszenia broni palnej
 4. wnoszenie niebezpiecznych i ostrych przedmiotów
 5. wnoszenia bagaży oraz plecaków powyżej wymiaru 40 x 50 cm ( uwaga: przed wejściem na teren Muzeum uprawnione do tego służby mają prawo skontrolować wnoszony przez zwiedzających bagaż)
 6. wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika)
 7. palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych
 8. jedzenia i picia we wnętrzach i na wystawach
 9. zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających
 10. śmiecenie na terenach zamkowych

 

 1. Na terenie Muzeum, przy bramie głównej, znajduje się przechowalnia wózków dziecięcych.
 2. Na terenie Muzeum znajduje się bezpłatna przechowalnia zwierząt. Regulamin korzystania z przechowalni dostępny jest na stronie www.zamek.malbork.pl
 3. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 4. Ze względu na ograniczenia architektoniczne o charakterze historycznym, dostęp do niektórych miejsc może być utrudniony dla osób o ograniczonej wydolności i sprawności ruchowej oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 5. Z uwagi na nawierzchnię brukową i inne architektoniczne utrudnienia Muzeum należy zwiedzać w odpowiednim, bezpiecznym obuwiu.
 6. Wystawy na Zamku są objęte całodobowym monitoringiem wizyjnym w celach bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia – administratorem danych osobowych Zwiedzającego jest Muzeum Zamkowe w Malborku.
 7. Straż Zamkowa, na podstawie uprawnień wynikających z ustawy o ochronie osób i mienia ma prawo do interwencji i wyprowadzenia z miejsca zwiedzania osób nieprzestrzegających zasad zwiedzania wystaw Muzeum Zamkowego w Malborku.
 8. Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia obiektu w niektóre święta oraz inne dni okołoświąteczne, wyznaczone przez Dyrektora Muzeum zarządzeniem i umieszczone na stronie internetowej: www.zamek.malbork.pl
 9. W przypadku stwierdzenia zachorowania wśród pracowników Muzeum na Covid-19, Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zamknięcia Muzeum. Osoby, które kupiły bilet wstęp do Muzeum w tym terminie otrzymają pełny zwrot kosztów pisząc na adres: techline@zamek.malbork.pl

 

 

Postanowienia końcowe:

 

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Muzeum www.zamek.malbork.pl i w kasach Muzeum.
 2. Zakup biletu do Muzeum stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Muzeum zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie Muzeum www.zamek.malbork.pl

oraz w kasie Muzeum.

 1. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum, jego oferty programowej oraz obsługi zwiedzających i korzystających z usług można zgłaszać w kasach Muzeum oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: sekreteriat@zamek.malbork.pl oraz rezerwacja@zamek.malbork.pl
 2. Faktury wystawiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i podmiotów gospodarczych, które dokonały zakupu biletów wstępu w systemie on-line lub dokonały opłaty za wstęp do Muzeum w kasach biletowych.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania do odwołania.

 

 

                                    

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.