PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuProjekt rzezba czeskaAplikacja mobilna na stulecie Plebiscytu 1920 na Powiślu – podążaj szlakiem wydarzeń sprzed 100 lat

Zamek w SZTUMIE

Zamek w SZTUMIE

Zamek w Sztumie

Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku
ul. Galla Anonima 16
82-400 Sztum

 

kierownik Zamku w Sztumie

Aleksander Masłowski

Tel. 668 158 447

e-mail: a.maslowski[at]zamek.malbork.pl

 

Informacja:

Tel. 727 633 533  

 

Godziny otwarcia:

9.00-16.00

(ostatnie wejście o godz. 15.00)

 

Ceny biletów:

normalny - 7,00 PLN

ulgowy - 5,00 PLN

                                   

 

             

TYMCZASOWY REGULAMIN ZWIEDZANIA ZAMKU W SZTUMIE

ODDZIAŁU MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU

Niniejszy regulamin zwiedzania, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady zwiedzania Zamku w Sztumie, mieszczącego się przy ul. Galla Anonima 16, 82-400 Sztum, zwanego dalej „Muzeum”.

 1. Ruch turystyczny będzie odbywał się trasą turystyczną prowadzącą przez dziedziniec zamkowy.
 2. Wstęp na teren zamku jest bezpłatny.
 3. Tereny Muzeum są dostępne w godz. 9.00-16.00. Ostatnie wejście o godz. 15.00. Orientacyjny czas zwiedzania ok. 1 godz.
 4. Teren zamku jest chroniony i monitorowany. Każda osoba zwiedzająca Muzeum proszona jest o stosowanie się do określonych zasad bezpieczeństwa.
 5. W przestrzeni publicznej niezależnie od 1,5 m odstępów pomiędzy zwiedzającymi obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Obowiązek ten dotyczy zarówno zwiedzających jak i pracowników  obsługi ruchu turystycznego.
 6. W przypadku zwolnienia z obowiązku zakrywania ust i nosa wymagane będzie okazanie stosownego dokumentu lub zaświadczenia lekarskiego.
 7. Obowiązkowe jest korzystanie z płynów do dezynfekcji rąk, umieszczonych przez organizatora na trasie zwiedzania
 8. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników służb ochrony i  pracowników Muzeum.
 9. Na terenach zamkowych obowiązują następujące zakazy:
  1. wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, wychylania się za barierki i inne zabezpieczenia, siadania na murach, przepychania się, ślizgania się, głośnego zachowania, stwarzania sytuacji zagrożenia dla ludzi i obiektu,
  2. wnoszenia broni palnej,
  3. wnoszenie niebezpiecznych i ostrych przedmiotów,
  4. wnoszenia dużych bagaży oraz plecaków (uwaga: przed wejściem na teren Muzeum, uprawnione do tego służby, mają prawo skontrolować wnoszony przez zwiedzających bagaż),
  5. wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
  6. palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych,
  7. zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających,
  8. śmiecenie na terenach zamkowych

10.  Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką osoby

        dorosłej.

11. Ze względu na ograniczenia architektoniczne o charakterze historycznym, dostęp do

        niektórych miejsc może być utrudniony dla osób o ograniczonej wydolności i sprawności  

        ruchowej oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

12. Z uwagi na nawierzchnię brukową i inne architektoniczne utrudnienia, tereny Muzeum należy  

      zwiedzać w odpowiednim obuwiu.

13. Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia obiektu w niektóre święta oraz inne dni  

        okołoświąteczne, wyznaczone przez Dyrektora Muzeum zarządzeniem i umieszczone na

        stronie internetowej: www.zamek.malbork.pl

          14. W przypadku stwierdzonego zachorowania wśród pracowników Muzeum na Covid-19,

                 Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku zastrzega sobie prawo do natychmiastowego

                 zamknięcia Muzeum.

Postanowienia końcowe :

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Muzeum www.zamek.malbork.pl i w kasach Muzeum.
 2. Nieprzestrzeganie przez zwiedzających niniejszego Regulaminu może być powodem poproszenia zwiedzającego przez uprawnione służby o opuszczenie terenu Muzeum.
 3. Muzeum zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie Muzeum www.zamek.malbork.pl oraz w kasie Muzeum.
 4. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum, jego oferty programowej oraz obsługi zwiedzających i korzystających z usług można zgłaszać w kasach Muzeum oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zamek.malbork.pl oraz rezerwacja@zamek.malbork.pl
 5. Faktury wystawiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i podmiotów gospodarczych, które dokonały rezerwacji zwiedzania w systemie on-line lub dokonały opłaty za wstęp do Muzeum w kasach biletowych.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania do odwołania.
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.