PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacja60-lecie Muzeum Zamkowego w Malborku - Zapraszamy na konkurs wspomnieńWydarzenia / Limitowana edycja kalendarza MZM na rok 2021 już w sprzedaży!Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku

Zamek w Sztumie

Zamek w SZTUMIE

Zamek w Sztumie

Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku
ul. Galla Anonima 16
82-400 Sztum

 

kierownik Zamku w Sztumie

Aleksander Masłowski

Tel. 668 158 447

e-mail: a.maslowski[at]zamek.malbork.pl

 

Informacja:

Tel. 727 633 533  

 

Godziny otwarcia:

9.00-16.00

(ostatnie wejście o godz. 15.00)

 

Ceny biletów:

normalny - 7,00 PLN

ulgowy - 5,00 PLN

                                   

 

             

                                  TYMCZASOWY REGULAMIN ZWIEDZANIA ZAMKU W SZTUMIE ODDZIAŁU MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU

Niniejszy regulamin zwiedzania, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady zwiedzania Zamku w Sztumie, mieszczącego się przy ul. Galla Anonima 16, 82-400 Sztum, zwanego dalej „Muzeum”.

1.    Od dnia 1 luty 2021 r do odwołania ruch turystyczny będzie odbywał się  trasą turystyczną, prowadzącą przez przyziemie skrzydła południowego zamku oraz dziedziniec zamkowy.
2.    Poniedziałek jest dniem bezpłatnego zwiedzania  dziedzińca .
3.     Od wtorku do niedzieli obowiązują bilety wstępu:
a)    Bilet normalny – 7 zł
b)    Bilet ulgowy – 5 zł
4.    Muzeum jest otwarte w godz. 9.00-16.00. Ostatnie wejście o godz. 15.00. Orientacyjny czas zwiedzania ok. 1 godz.
5.    Pracownicy służby zdrowia na podstawie legitymacji lub identyfikatora pracownika, bilet wstępu otrzymują bezpłatnie. Dokumenty uprawniające do otrzymania takiego biletu i audio przewodnika prosimy okazywać kasjerowi przed zakupem biletów.
6.    Z uwagi na konieczność zachowania bezpieczeństwa sanitarnego wprowadza się ograniczenie ilości osób do 5, które mogą jednocześnie przebywać w budynku  Muzeum.
7.    Obowiązuje zachowanie bezpiecznych, 2- metrowych odstępów pomiędzy zwiedzającymi.
8.    Na trasie zwiedzania obwiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Obowiązek ten dotyczy zarówno zwiedzających, jak i pracowników obsługi ruchu turystycznego.
9.    W przypadku zwolnienia z obowiązku zakrywania ust i nosa wymagane będzie okazanie stosownego dokumentu lub zaświadczenia lekarskiego.
10.    Obowiązkowe jest korzystanie z płynów do dezynfekcji rąk umieszczonych przez organizatora na trasie zwiedzania.
11.    W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników służb ochrony i  pracowników Muzeum.
12.    Bilety wstępu do nabycia w kasach biletowych oraz online.
Dokumenty uprawniające do zakupu biletów zniżkowych prosimy okazywać kasjerowi przed zakupem biletów.
13.    Bilet zakupiony online należy wydrukować lub okazać w formie elektronicznej.
14.    Na terenach zamkowych obowiązują następujące zakazy:
a)    dotykania eksponatów i elementów dekoracyjnych,
b)     wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, wychylania się za barierki i inne zabezpieczenia, siadania na murach, przepychania się, ślizgania się, głośnego zachowania, stwarzania sytuacji zagrożenia dla ludzi i obiektu,
c)    wnoszenia broni palnej,
d)    wnoszenie niebezpiecznych i ostrych przedmiotów,
e)    wnoszenia dużych bagaży oraz plecaków [uwaga: przed wejściem na teren Muzeum, uprawnione do tego służby, mają prawo skontrolować wnoszony przez zwiedzających bagaż],
f)    wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
g)    palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych,
h)    jedzenia i picia, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,
i)    zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających,
j)    śmiecenie na terenach zamkowych

15.    Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
16.    Ze względu na ograniczenia architektoniczne o charakterze historycznym, dostęp do niektórych miejsc może być utrudniony dla osób o ograniczonej wydolności i sprawności ruchowej oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.
17.    Z uwagi na nawierzchnię brukową i inne architektoniczne utrudnienia Muzeum należy zwiedzać w odpowiednim, bezpiecznym obuwiu.
18.    Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia obiektu w niektóre święta oraz inne dni okołoświąteczne, wyznaczone przez Dyrektora Muzeum zarządzeniem i umieszczone na stronie internetowej: www.zamek.malbork.pl
19.    W przypadku stwierdzenia zachorowania wśród pracowników Muzeum na Covid-19, Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zamknięcia Muzeum. Osoby, które kupiły bilet wstęp do Muzeum w tym terminie otrzymają pełny zwrot kosztów pisząc na adres: techline@zamek.malbork.pl
 

Postanowienia końcowe :

1.  Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Muzeum www.zamek.malbork.pl i w kasach
     Muzeum.
2.  Zakup biletu do Muzeum stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.
3.  Nieprzestrzeganie przez zwiedzających niniejszego Regulaminu może być powodem poproszenia
     zwiedzającego przez uprawnione służby o opuszczenie Muzeum.
4.  Muzeum zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie
     podany do wiadomości publicznej na stronie Muzeum www.zamek.malbork.pl  oraz w kasie  
      Muzeum.
5.  Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum, jego oferty programowej oraz obsługi
     zwiedzających i korzystających z usług można zgłaszać w kasach Muzeum oraz drogą elektroniczną
     na adres e-mail: sekretariat@zamek.malbork.pl oraz  rezerwacja@zamek.malbork.pl
6.  Faktury wystawiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i podmiotów  
     gospodarczych, które dokonały rezerwacji zwiedzania w systemie on-line lub dokonały opłaty za
     wstęp do Muzeum w kasach biletowych.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2021r. do odwołania.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.