PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Edukacja muzealna onlineWystawa Malbork między sacrum a politykąWernisaż wystawy "Bohaterowie plebiscytu" na zamku w Sztumie

Edukacja muzealna / Przedszkola (5-6 lat)

 

zajęcia "Magiczny klucz"

Magiczny klucz –  bramy zamkowe

(Jest to propozycja skierowana do grup realizujących wybrany cykl zajęć).
 
Poszukiwanie sposobu wejścia do zamku bez biletów. Uzyskanie magicznych kluczy od rycerza Tomasza. Oglądanie bram zamkowych. Zabawa ruchowa pt. Brama, utrwalająca zdobytą wiedzę.
  Dawni mieszkańcy zamku.
 
Poznawanie funkcji poszczególnych części zespołu zamkowego. Odkrywanie śladów pozostawionych przez dawnych mieszkańców zamku. Oglądanie stroju brata rycerza i wielkiego mistrza. Wskazywanie różnic. Wysłuchanie legendy „O kamiennej kuli”. Poszukiwanie jej na terenie zamku.


Opowieści kolorowych okien – witraże
 
Odkrywanie różnych rodzajów oszkleń wnęk okiennych na terenie Zespołu Zamkowego, porównywanie ich. Poznawanie warsztatu średniowiecznego witrażysty. Odczytywanie treści zawartych na wybranych kwaterach witrażowych – odkrywanie edukacyjnej roli witraża. Zespołowe tworzenie witraży przeznaczonych do dużego okna gotyckiego.
 
 
W bursztynowym świecie
 
Zabawy badawcze skupiające się wokół wielozmysłowego poznawania właściwości bursztynu. Zdobywanie wiedzy na temat powstania inkluzji w oparciu o historyjkę obrazkową. Oglądanie wystawy Dzieje bursztynu – poznawanie wytworów rzemiosła artystycznego na przestrzeni dziejów.
 
 
 
Zajęcia "Bawimy się w rycerzy"
Co to jest zamek?
 
Wskazywanie cech charakterystycznych dla architektury obronnej w trakcie wędrówki po Zespole Zamkowym. Poznawanie nowych pojęć. Badanie głębokości fosy i grubości murów. Spacer gankami obronnymi.
 
 
Bawimy się w rycerzy – poznawanie kodeksu rycerskiego
 
Przybliżanie kultury rycerskiej w oparciu o średniowieczne kodeksy. Próby odnie­sienia rycerskich zachowań do czasów współczesnych. Zaspokajanie poznawczej aktywności poprzez bezpośredni kontakt z wybranymi elementami uzbrojenia. Wykonanie kartonowej armii.
 
 
Z wizytą u mincerza
 
Poznawanie tajników pracy mincerza. Gromadzenie informacji o skarbcu zakonnym na podstawie wysłuchanej legendy. Poszukiwanie legendarnego pomieszczenia na terenie Zamku Wysokiego.
 Glina – surowiec doskonały
 
 
zajęcia "Jak zbududowano zamek"
Z czego zbudowany jest zamek?
 
Poznawanie średniowiecznej technologii wyrobu cegły i zaprawy murarskiej. Odczytywanie śladów odciśniętych w średniowiecznych cegłach. Zdobywanie wiedzy na temat wykorzystania cegły profilowanej i glazurowanej. Układanie dachówek zgodnie z zasadą krycia dachu: mnich – mniszka. Poszukiwanie na terenie Zespołu Zamkowego omawianych detali.
 
 
Jak zbudowano zamek?
 
Odkrywanie i odczytywanie wątków na średniowiecznych murach zamkowych. Próby stawiania fragmentu muru z wykonanych przez siebie cegieł zgodnie z wybranym wątkiem – praca według wzoru, w małych zespołach.
 
 
 
Poznajemy portale
 
Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Czym jest portal? Odczytywanie treści zawartych na średniowiecznych portalach kaplicy św. Anny. Odkrywanie portali na terenie Zespołu Zamkowego, porównywanie ich. Oglądanie perełki architektury gotyckiej tzw. Złotej Bramy. Poznawanie jej treści.
 
 
Ogrzewanie w Malborskim zamku – od średniowiecznego systemu grzewczego do pieca kaflowego

Śledzenie zmian systemu grzewczego na terenie Zespołu Zamkowego od średniowiecza po czasy nowożytne. Poznawanie sposobów powstawania kafli, porównywanie ich. Poszukiwanie i omawianie ciekawych wzorów i przedstawień.
 
 Jak dawniej wyrabiano papier?
 
Poznawanie technologii wyrobu papieru w średniowieczu. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu – praca indywidualna.
 
 
Zabawa w skrybę – dokumenty kancelarii
 
Gromadzenie wiedzy na temat personelu kancelarii krzyżackiej. Poznawanie warsztatu pracy średniowiecznego skryby – miejsce pracy, narzędzia, materiały do pisania. Oglądanie kopii dokumentów krzyżackich. Zdobienie swojego dokumentu i uwierzytelnianie go za pomocą własnoręcznie wykonanej pieczęci.
 

 


Wędrówka przez Zamek

 

Odkrywanie sekretów średniowiecznej budowli obronnej. Poznawanie jej dawnych mieszkańców. Odnajdywanie dzisiejszych rezydentów obiektu – zwierząt i ich przedstawień.
 
 
Przedszkolaki na zamku
NS