PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna onlineWystawa Malbork między sacrum a polityką
12-12-2018

Informacje / REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU

REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs organizowany na portalu Facebook.com (zwany dalej „Konkursem”).
 2. Organizatorem konkursu jest Muzeum Zamkowe w Malborku ul. Starościńska 1 82-200 Malbork NIP 579-10-02-043 dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem profilu Muzeum Zamkowe w Malborku w serwisie Facebook, znajdującego się pod adresem: https://www.facebook.com/pg/Muzeum.Zamkowe.w.MalborkuMuzeum
 4. Konkurs trwa od dnia od 13 grudnia 2018 od godz. 8.00 do 17 grudnia 2018  do godziny 23:59.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w ust. 4 powyżej, o czym poinformuje w poście na profilu https://www.facebook.com/pg/Muzeum.Zamkowe.w.Malborku
 6. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być:

 

 1. pełnoletnia osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski;
 2. osoba zamieszkała na terytorium Polski, która ukończyła 13 lat, której opiekun prawny wyraził zgodę na udział w Konkursie.

 

 1. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora ani ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. W przypadku, gdy zwycięzcami Konkursu okażą się osoby wymienione w niniejszym punkcie, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.

 

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
 

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:

 

 1. zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie i Regulaminem Konkursu;
 2. posiadać aktywne konto w serwisie Facebook.com
 3. wykonać zadanie konkursowe opublikowane w specjalnym wpisie na profilu https://www.facebook.com/pg/Muzeum.Zamkowe.w.Malborku
 1. Zwycięzcy Konkursu (zwani dalej „Zwycięzcami”) zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową, składającą się z przedstawicieli Organizatora.
 2. Zabronione jest używanie skryptów, botów klikających, jakichkolwiek form automatyzacji uczestnictwa udziału w Konkursie. Odpowiedzi konkursowe udzielone za ich pomocą nie będą uwzględniane.
 3. Zabronione jest korzystanie z multikont, kont fałszywych lub jakichkolwiek innych form zwiększenia swojej szansy na wygraną.
 4. Odpowiedzi zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne
  i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

 

 1. Każdy uczestnik może dokonać zgłoszenia w trakcie Konkursu tylko raz i może otrzymać nie więcej niż 1 nagrodę.
 2. Organizator ma prawo kontaktowania się z Uczestnikami za pomocą udostępnionych przez serwis Facebook funkcjonalności oraz poprzez przekazane Organizatorowi przez Uczestników kanały komunikacji.

 

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

 

Nagrody będą przyznawane na następujących zasadach:

 

 1. nagrody zostaną przyznane Uczestnikom, którzy prawidłowo wykonają zadanie konkursowe i spełnią wymogi Regulaminu.
 2. jury konkursu wybierze najciekawsze zgłoszenia

 

NAGRODY

 

W Konkursie rozdane zostaną następując nagrody w postaci 5 opakowań puzzli obserwacyjnych Rycerze (zwane dalej „Nagrodami”):

 

 

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

 

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi do 6 dni od zakończenia konkursu w formie wpisu na stronie https://www.facebook.com/pg/Muzeum.Zamkowe.w.Malborku zawierającego imiona i nazwiska lub nazwy profilu Zwycięzców, pod jakimi funkcjonują w serwisie Facebook. W tym samym wpisie Zwycięzcy zostaną poproszeniu o kontakt z administratorem strony https://www.facebook.com/pg/Muzeum.Zamkowe.w.Malborkuza pomocą wiadomości prywatnej z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu Facebook.
 2. Każdy Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 3 dni od momentu opublikowania wpisu
  z wynikami, o którym mowa w ust. 1, przesłać do strony
  https://www.facebook.com/pg/Muzeum.Zamkowe.w.Malborku wiadomość prywatną z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu Facebook z danymi niezbędnymi do przekazania nagrody, tj.: imienia, nazwiska, adresu do wysyłki Nagrody. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia nagrody skutkują utratą prawa do niej, a nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

 

 

WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

 

 1. Nagroda zostanie przekazana za pośrednictwem poczty na wskazany przez Zwycięzcę adres.
 2. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.
 3. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom w ciągu 10 dni od przesłania przez Zwycięzcę danych.

 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora w terminie 14 dni od zakończenia konkursu (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacja powinna zawierać:
 1. dopisek na kopercie: puzzle
 2. wskazanie imienia, nazwiska, adresu do korespondencji oraz numeru telefonu kontaktowego osoby składającej reklamację;
 3. uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
 4. podpis reklamującego.
 1. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru wysłanym w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW

 

 1. Każdy z Uczestników biorących udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska (lub nazwy profilu w serwisie Facebook),
  a w przypadku Zwycięzców – także adresu do wysyłki Nagrody. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu wykorzystywane będą zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Przetwarzanie danych może zostać powierzone na podstawie umowy innym podmiotom trzecim jedynie w celu wypełnienia zobowiązań wynikających
  z Konkursu w stosunku do jego Uczestników, w szczególności polegających na przyznawaniu i wydawaniu nagród.
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział
  w Konkursie.
 5. Strona https://www.facebook.com/pg/Muzeum.Zamkowe.w.Malborku podlega regulacjom i polityce prywatności serwisu Facebook. Więcej informacji na temat „Polityki prywatności” na Facebook.com znajduje się tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/. Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się na   https://www.facebook.com/pg/Muzeum.Zamkowe.w.Malborku jest regulowana osobnymi postanowieniami.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.zamek.malbork.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, przeprowadzany, popierany przez serwis Facebook ani z nim związany. Dane podawane przez Uczestnika są danymi podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za organizację Konkursu.
← Powrót
NS