PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna online60-lecie BiennaleStraty wojenneWystawa Malbork między sacrum a polityką
24-01-2017

Ogłoszenia / L.dz. DKZ.2610.2.1.2017.mj zamówienie poniżej 30.000 EURO

L.dz. DKZ.2610.2.1.2017.mj                                          
Zamówienie  poniżej 30.000 EURO

        
Zapytanie ofertowe
Dotyczy:  Utrzymania sprawności eksploatacyjnej elektronicznych systemów zabezpieczeń w obiektach Muzeum Zamkowego w Malborku i Oddziału w Kwidzynie (system sygnalizacji pożaru, system sygnalizacji włamania i napadu, system telewizji dozorowej, system kontroli wewnętrznej służby ochrony)


 Muzeum Zamkowe w Malborku zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie:
 Utrzymania sprawności eksploatacyjnej elektronicznych systemów zabezpieczeń w obiektach Muzeum Zamkowego w Malborku i Oddziału w Kwidzynie (system sygnalizacji pożaru, system sygnalizacji włamania i napadu, system telewizji dozorowej, system kontroli wewnętrznej służby ochrony)
1. W ramach przedmiotowego zadania WYKONAWCA zobowiązany będzie wykonywać:
a. wyjazdy do zgłoszeń serwisowych w trybie 24h;
b. bieżące naprawy systemów.
 Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 – Zakres rzeczowy (wykaz) systemów ochrony elektronicznej w Muzeum Zamkowym w Malborku i Oddziale w Kwidzynie, sporządził Dorian Śledź – administrator systemów bezpieczeństwa elektronicznego MZM

2. WYKONAWCA winien spełniać określone poniżej warunki, potwierdzone złożeniem stosownych dokumentów: 
a. posiada Koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego, zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz art.3 pkt 2 Ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1432),
b. posiada polisę ubezpieczeniową OC na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz na wypadek powstania szkód powstałych z winy wykonawcy, związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Minimalne sumy gwarancyjne ubezpieczeń – odpowiednio 50.000 zł i 100.000 zł. 
c. posiada urządzenia pomiarowe do pomiaru pojemności akumulatorów,
d. posiada urządzenia zastępcze, które może zamontować w celu zapewnienia ciągłości pracy systemów na czas naprawy,
e. wykaże dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, posiadającymi niezbędne uprawnienia, wykształcenie i doświadczenie zawodowe, tj.:
a) kierownik prac SSP - koordynujący całokształt prac serwisowych, posiadający:  
- zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, wydaną przez właściwego wojewódzkiego komendanta policji, zgodnie z art. 27 ust 1 oraz art. 28 i 29 ust. 3 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1432),
- udokumentowane co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu i prowadzeniu prac zgodnych z przedmiotem zamówienia;
- uprawnienia elektryczne w zakresie dozoru i eksploatacji do 1 kV
- uprawnienia do pracy na wysokości
b) kierownik prac SSWiN - koordynujący całokształt prac serwisowych, posiadający:  
- zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, wydaną przez właściwego wojewódzkiego komendanta policji, zgodnie z art. 27 ust 1 oraz art. 28 i 29 ust. 3 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1432),
- udokumentowane co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu i prowadzeniu prac zgodnych z przedmiotem zamówienia;
- uprawnienia elektryczne w zakresie dozoru i eksploatacji do 1 kV
- uprawnienia do pracy na wysokości
c)    minimum 2 pracowników posiadających:
- co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu prac zgodnych z przedmiotem zamówienia;
- uprawnienia elektryczne w zakresie dozoru i eksploatacji do 1 kV;
- uprawnienia do pracy na wysokości.
Na potwierdzenie posiadanych przez w/w osoby kwalifikacji do oferty należy załączyć kserokopię ich uprawnień zawodowych oraz opis doświadczenia. Ponadto należy przedstawić dokument potwierdzający typ i nr seryjny urządzenia do pomiaru pojemności akumulatorów wydany przez producenta.

3. Wymagany termin wykonywania przedmiotowych prac - do 31.12.2017r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację prac
4. Odpowiedź na zapytanie prosimy złożyć na załączonym formularzu w zamkniętej kopercie z napisem: „oferta na Utrzymanie sprawności eksploatacyjnej systemów zabezpieczenia elektronicznego w obiektach MZM w Malborku i Oddziału w Kwidzynie (system sygnalizacji pożaru, system sygnalizacji włamania i napadu, system telewizji dozorowej, system kontroli wewnętrznej służby ochrony) do Sekretariatu Muzeum Zamkowego w Malborku,  ul. Starościńska 1, w terminie do dnia 30.01.2017r. do godz. 9.00.
5. Przy ocenie ofert ZAMAWIAJĄCY będzie kierował się następującymi kryteriami:
-  cena ofertowa za roboczogodzinę pracy zespołu serwisowego - 70%
-  czas reakcji na zgłoszenie - 30%.
Zasady oceny kryterium „cena”.
Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację całego zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie przepisami prawa i sposobem obliczania ceny, podana w „Formularzu ofertowym”. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:                                                        
                      Lc= Cmin/Co x 70 pkt.
Lc - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena
Cmin - najniższa cena brutto spośród cen zaproponowanych w złożonych ofertach
Co - cena brutto badanej  ofert  
                   Zasady oceny kryterium „czas reakcji na zgłoszenie” (Lcr)
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „Formularza ofertowym” i złożonego w niej oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający określa maksymalny czas reakcji na 7 godzin od chwili zgłoszenia, Wykonawca, który skróci czas reakcji otrzyma za każdą godzinę 6 pkt.; maksymalną ilość 30 punktów otrzyma Wykonawca, który skróci czas reakcji na zgłoszenie do 2 godzin.
            Następnie punkty z dwóch kryteriów zostaną dodane i dadzą one liczbę przyznaną rozpatrywanej ofercie.
                     Lc + Lcr = Clp      gdzie   Clp = całkowita liczba uzyskanych punktów
             Zamawiający za najkorzystniejszą uznana ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa powyżej (Clp).

Osobą uprawnioną do kontaktu z ramienia Muzeum Zamkowego w Malborku jest Dorian Śledź – administrator systemów bezpieczeństwa elektronicznego MZM,  tel. 502 699 898

Uwaga!:
•  Wszystkie dokumenty przedstawione w kopii winny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez Wykonawcę.
•  Zamawiający dopuszcza dokonanie wizji lokalnej obiektów, których dotyczy zamówienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną do porozumiewania się z Wykonawcami.

Pliki do pobrania

← Powrót
NS