PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojennePodcast Posłuchaj MuzeumNowa identyfikacja wizualna  Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna online
07-03-2017

Ogłoszenia / Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 EURO

 

1. Muzeum Zamkowe w Malborku jako Zamawiający zaprasza do składania ofert na opracowanie, organizację i realizację finałów tematycznych zwiedzania Muzeum Zamkowego skierowanych do:
a) rodzin z dziećmi (w wieku od 6 do 12 lat) – Zamkowi Odkrywcy (ZO) – trasa rodzinna,
b) grup szkolnych (w wieku od 7 do 13 lat)  – Szlakiem Zamkowych Tajemnic (SZT) – trasa dla grup szkolnych,
w okresie od 27 kwietnia do 30 września 2017 roku na gruntach Muzeum położonych na Międzymurzu Zachodnim.
2. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie miesięczne stanowiące iloczyn zrealizowanych finałów tras zwiedzania oraz stawki za finał.
3. Lokalizację realizacji przedsięwzięcia określa załączony plan sytuacyjny – Załącznik nr 2.
4. Szczegółowe wytyczne dla opracowania, organizacji i realizacji przedsięwzięcia opisanego w Pkt 1 zawiera Załącznik nr 1.
5. Zamawiający wymaga złożenia odrębnych ofert na organizację i realizację każdego z finałów osobno.
6. Oferent zobowiązany jest wpłacić na konto Muzeum 02 1130 1121 0006 5623 8620 0006 lub w kasie Muzeum wadium w wysokości 1.000,00 PLN do dnia 16 marca 2017 roku godzina 10.00.
7. W przypadku korzystania z przyłącza elektrycznego wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej na podstawie wskazań podlicznika zainstalowanego na jego koszt.
8. W przypadku korzystania z przyłącza wodociągowego wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów zużycia wody i ścieków na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na jego koszt.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Oferty należy przysyłać/składać do dnia 16 marca 2017 roku godzina 11.00 do:
Sekretariatu Muzeum Zamkowego w Malborku
ul. Starościńska 1
82-200 Malbork
z dopiskiem: „Finał zwiedzania tematycznego”.
lub mailowo: sekretariat@zamek.malbork.pl
11. Oferta powinna zawierać:
1) dane oferenta z opisem aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej ze wskazaniem numeru wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub załączonym odpisem zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS. Dokumenty te nie powinny być starsze niż 3 miesiące licząc od daty złożenia oferty,
2) scenariusz programu zabaw, konkursów i gier przewidzianych dla danego finału tematycznego ze wskazaniem liczby animatorów i opisem obsługi animatorskiej,
3) wizualizację zagospodarowania terenu wraz z naniesieniem lokalizacji poszczególnych atrakcji na plan sytuacyjny stanowiący Załącznik nr 2,
4) wysokość ceny za realizację jednego finału dla każdej trasy,
5) wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy dla każdego z finałów oddzielnie, wyliczonego w oparciu o założoną liczbę finałów podaną w Załączniku nr 1 do ogłoszenia,
6) parafowany projekt umowy – Załącznik nr 3.
7) Dowód uiszczenia wadium i nr konta na które wadium powinno zostać zwrócone.
12. Zamawiający dokona oceny ofert oddzielnie dla każdego z finałów.
13. Kryterium oceny ofert:
a)   wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy oddzielnie dla każdego z finałów – 50%,
b)   ocena scenariusza zabaw, gier i pokazów przewidzianych oddzielnie dla danego finału tematycznego – 50%.
14. Oferent, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony telefonicznie i pisemnie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy, której projekt stanowi Załącznik nr 3 do ogłoszenia, pod rygorem utraty wadium.
15. W przypadku unieważnienia postępowania lub po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty wadium zostanie zwrócone Oferentowi.
16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający przewiduje na realizację każdego z finałów.

Pliki do pobrania

← Powrót
NS