PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wernisaż wystawy "Bohaterowie plebiscytu" na zamku w SztumieStraty wojennePodcast Posłuchaj MuzeumEdukacja muzealna online
23-02-2017

Ogłoszenia / Ogłoszenie

I. Muzeum Zamkowe w Malborku ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę niezabudowanego gruntu o powierzchni 2120 m2 stanowiącego część nieruchomości działki nr 154/2 położonej w Malborku przy ul. Starościńskiej.
Szczegółowy plan sytuacyjny z granicami przedmiotu dzierżawy określa mapa stanowiąca Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

II. Na nieruchomości opisanej w pkt I powinien być zorganizowany park kulturowy w formie wioski średniowiecznej, dla którego minimalne oczekiwania zostały określone w Załączniku nr 2 do ogłoszenia.

1. Składający ofertę zobowiązany jest do:
1) opracowania koncepcji funkcjonalno-użytkowej poszczególnych obiektów parku, a także przedstawienia jego wizualizacji, z uwzględnieniem zaplecza gastronomicznego, handlowego oraz stanowisk interaktywnych warsztatów rzemiosł dawnych, w tym wizualizacji obiektów oraz strojów adekwatnych do epoki oraz uzyskania zgody konserwatora zabytków na realizację takiej koncepcji,
2) ponoszenia na własny koszt wszelkich nakładów niezbędnych do wybudowania,  wyposażenia, a także prezentacji codziennego życia mieszkańców średniowiecznej wioski wg koncepcji, o której mowa w pkt II.1.1),
3) udostępnienia średniowiecznej wioski do zwiedzania w pierwszym etapie do dnia 1 czerwca 2017 r. (z zastrzeżeniem p-tu IV), a w pełnym zakresie wynikającym ze złożonej oferty do dnia 15 kwietnia 2018 r.
4) opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedsięwzięcia według przedstawionej koncepcji, o której mowa w pkt II.1.1).

2. Nakłady poniesione przez dzierżawcę na wykonanie obowiązków opisanych w pkt II.1.1)
i II.1.2) nie podlegają zwrotowi po upływie okresu dzierżawy lub w przypadku jej wcześniejszego rozwiązania w trybie przewidzianym w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do ogłoszenia.

III. Wymagania stawiane oferentom:
- udokumentowane doświadczenie w organizacji co najmniej trzech obiektów historycznych o podobnym charakterze.
- zagospodarowania terenu w taki sposób, aby funkcje niekomercyjne zajmowały minimum 50% terenu.

IV. Z uwagi na obowiązek uzyskania przez Muzeum zgody Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych, w tym oddawania tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego - Ustawa z dnia 08.08.1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 z późn. zmian.) podpisanie umowy dzierżawy z oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w ramach niniejszego przetargu nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody Ministra.

V. Warunki szczegółowe
1. Dzierżawa jest przewidziana na czas określony nie dłuższy niż 15 lat.
2. Czynsz dzierżawny będzie określony w EURO i płatny miesięcznie na podstawie faktury VAT w walucie PLN według średniego kursu NBP obowiązującego w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc. Faktury będą wystawiane do 10-go dnia każdego kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni z terminem płatności 14 dni. W przypadku wprowadzenia w Polsce waluty EURO czynsz będzie płatny w tej walucie. Muzeum dopuszcza zróżnicowanie wysokości czynszu w dwóch okresach:
a) w sezonie, tj.: od 1.maja  do 30. września,
b) poza sezonem, tj.: od 1. października do 30. kwietnia.
3. Opis sposobu przygotowania oferty.
1) Oferent powinien zapoznać się ze stanem technicznym przedmiotu dzierżawy oraz dokumentami wskazanymi w ogłoszeniu i złożyć oświadczenie według treści zawartej w Załączniku nr 3 do ogłoszenia.
2) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim na załączonym Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 do ogłoszenia wraz z dokumentacją określoną w Pkt II. ogłoszenia.
4) W Formularzu ofertowym (Załącznik nr 3) należy wskazać wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego w kwocie netto oraz brutto z uwzględnieniem 23% podatku VAT wyrażoną w EURO.
5) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez oferenta lub przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub udzielonym pełnomocnictwem.
6) Oferent winien złożyć wydruk z KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o nie zaleganiu z płatnościami. Zaświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące licząc od daty składania oferty.
7) Oferent winien złożyć parafowany projekt umowy dzierżawy stanowiący Załącznik nr 4 do ogłoszenia oraz złożyć oświadczenie o jego akceptacji, które zawarte jest w treści Załącznika nr 3.
8) W przypadku, gdy oferta nie będzie podpisana przez osoby upoważnione zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę, upoważniające do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta.
9) Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający uiszczenie wadium.
10) Oferent winien złożyć oświadczenie o związaniu ofertą na okres 90 dni od dnia otwarcia ofert, które zawarte jest w treści Załącznika nr 3 do ogłoszenia.
11) Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być złożona w sekretariacie Muzeum w zamkniętej kopercie/opakowaniu, opatrzonej danymi Oferenta (nazwa, adres, telefon, telefaks) z napisem: „Oferta na dzierżawę terenu - średniowieczna wioska” oraz „Nie otwierać przed sesją otwarcia ofert”.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 3 marca 2017 r.  do godz. 9.00
5. Oferent winien wpłacić wadium w wysokości 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) na konto Muzeum w terminie do dnia 2 marca 2017 r. godz. 15.00
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 marca o godzinie 10.00 w sekretariacie Muzeum.
7. Z zastrzeżeniem postanowień Pkt VI wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otwarcia ofert, o czym Muzeum powiadomi oferentów. Kryterium wyboru ofert stanowi suma punktów, które przyzna Komisja po ewentualnym wcześniejszym przeprowadzeniu dodatkowych negocjacji:
a) ocena koncepcji i jej wizualizacji - maksymalnie 50 punktów przyznanych według własnej oceny Komisji,
b) wysokość deklarowanego czynszu dzierżawnego łącznie za 12 miesięcy - maksymalnie 30 punktów dla oferty z najwyższą kwotą czynszu; niższe oferty będą oceniane proporcjonalnie,
c) wskazanie krótszego terminu niż określony w Pkt II.1.3) – maksymalnie 20 punktów przyznanych dla najkrótszego terminu; dłuższe terminy będą oceniane proporcjonalnie.
8. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nie stanowi rozstrzygnięcia przetargu. 
9. Umowa dzierżawy z oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie podpisana w terminie 30 dni od uzyskania zgody Ministra, o której mowa w Pkt IV.
10. Data uzyskania zgody, o której mowa w Pkt IV jest jednocześnie datą rozstrzygnięcia przetargu.
11. Po wyborze najkorzystniejszej oferty wadium zostanie niezwłocznie zwrócone oferentom, których oferta nie została wybrana na konto wskazane w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 3).
12. Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie w przypadku nie dojścia do rozstrzygnięcia przetargu wskutek braku zgody Ministra lub po zawarciu umowy dzierżawy zostanie zaliczone na poczet najwcześniej wymagalnego czynszu dzierżawnego.
13. Wadium wniesione w pieniądzu będzie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.
14. Wadium zostanie zatrzymane przez Muzeum jeżeli oferent, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy dzierżawy lub z jego winy nie dojdzie do podpisania umowy w terminie wskazanym przez Muzeum. Zawiadomienie o terminie zostanie wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. 

VI. Muzeum zastrzega możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia i warunków przetargu, unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn, a także zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Brak rozstrzygnięcia przetargu wskutek nie uzyskania zgody Ministra, o której mowa w Pkt IV jest równoznaczne z unieważnieniem przetargu. 

Pliki do pobrania

← Powrót
NS