PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Nowa identyfikacja wizualna  Muzeum Zamkowego w Malborku60-lecie BiennaleStraty wojenne
03-05-2016

Ogłoszenia / Ogłoszenie

1.Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza do składania pisemnych ofert na prowadzenie działalności gastronomicznej w okresie od 22 lipca 2016r. do 24 lipca 2016r. w ramach Festiwalu Kultury Średniowiecznej „Oblężenie Malborka” na gruntach Muzeum położonych po wschodniej stronie Przedzamcza.

2.Lokalizację gruntu i jego powierzchnię określa załączony plan sytuacyjny. Muzeum przewiduje utworzenie trzech punktów gastronomicznych. Dokładne wytyczenie poszczególnych stanowisk nastąpi po wybraniu najkorzystniejszej oferty przed podpisaniem umowy.

3.Składający ofertę zobowiązany jest:
1)zapoznać się z terenem, o którym mowa w pkt 2 i sporządzić opis przedstawiający sposób zagospodarowania terenu tak, aby poszczególne stanowisko gastronomiczne umożliwiało jednoczesną obsługę minimum 100 osób. Punkty gastronomiczne powinny być wyposażone w ławy, stoły wraz z parasolami.
2)udokumentować prowadzenie działalności gastronomiczno-handlowej w okresie nie krótszym niż 3 lata,
3)wpłacić na konto Muzeum 02 1130 1121 0006 5623 8620 0006 lub w kasie Muzeum wadium w kwocie 2 800,00 w terminie do dnia 08.06.2016r. do godz.14.00
4.Kryterium oceny ofert: cena.

5.Opłata za prowadzenie działalności gastronomicznej na udostępnionym terenie za okres, o którym mowa w pkt 1 musi wynosić nie mniej niż 28 000,00 PLN netto plus należny podatek VAT.

6.Użytkownik będzie zobowiązany do pokrycia kosztów zużycia:
1)energii elektrycznej w formie ryczałtu w wysokości 300,00 zł. brutto,
2)wody w formie ryczałtu w wysokości 60,00 zł. brutto,
3)wywozu nieczystości w formie ryczałtu w wysokości 100,00 zł. brutto,

7.Oferta powinna zawierać:
1)dane oferenta z opisem aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej
ze wskazaniem numeru wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub załączonym odpisem zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS. Dokumenty te nie powinny być starsze
niż 3 miesiące licząc od daty ogłoszenia.
2)opis punktów gastronomicznych zgodnie z pkt 3 wraz z podaniem menu,
3)parafowany projekt umowy, której wzór stanowi załącznik do ogłoszenia.

8.Oferty należy przesyłać lub składać w sekretariacie Muzeum Zamkowego w Malborku,  ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@zamek.malbork.pl do dnia 09.06.2016r. do godz. 10.00

9.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.06.2016r. o godzinie 10.10 w siedzibie Muzeum Zamkowego w Malborku.

10.Oferent, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą cenowo i spełniającą oczekiwania Muzeum zostanie powiadomiony telefonicznie i pisemnie o wyborze jego oferty oraz zobowiązany będzie do podpisania umowy, o której mowa w pkt 8 ppkt 3) w terminie do dnia 13.06.2016r. pod rygorem utraty wadium.

11.Wadium osoby, której oferta zostanie wybrana zostanie zaliczone na poczet opłaty, o której mowa w pkt 5, z zastrzeżeniem postanowień pkt 11 i 13.

12.Opłata określona w przyjętej ofercie płatna jest w całości w terminie 3 dni od podpisania umowy pod rygorem jej rozwiązania i przepadku wadium.

13.Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

Pliki do pobrania

← Powrót
NS