PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Malbork między sacrum a polityką60-lecie Biennale
27-05-2016

Ogłoszenia / Ogłoszenie

1.Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza do składania pisemnych ofert na prowadzenie warsztatu malarza i rysownika w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia w miejscu wskazanym przez Muzeum na terenie Zamku Średniego.

2.Orientacyjną lokalizację warsztatu i powierzchnię gruntu określa załączony plan sytuacyjny (zaznaczenie na czerwono).

3.Składający ofertę zobowiązany jest:
a. zapoznać się z terenem, o którym mowa w pkt 2.
b. wpłacić w kasie Muzeum wadium w kwocie 1000,- (słownie: jeden tysiąc zł) w terminie do dnia 31 maja br.
c. załączyć do oferty minimum 10 własnoręcznie wykonanych prac plastycznych z widokami zamku lub jego fragmentów.

4.Kryterium oceny ofert:
  - cena – 30%,
  - ocena załączonych prac – 70%.

5. Minimalna wysokość oferowanej miesięcznej opłaty dla warsztatu wynosi 600 zł (słownie: sześćset zł) plus należny podatek VAT. 

6. Użytkownik będzie zobowiązany do utrzymania porządku i czystości na udostępnionym terenie.

7. Oferta powinna zawierać:
1)dane oferenta,
2)co najmniej dziesięć prac wykonanych własnoręcznie przez oferenta (rysunki i obrazy z widokami zamku lub jego fragmentów),
3)wysokość oferowanej miesięcznej opłaty,
4)parafowany projekt umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

8. Oferty należy przesyłać lub składać w sekretariacie Muzeum Zamkowego w Malborku,  ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork do dnia 31 maja 2016 r. do godz. 9.00

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 maja br. o godzinie 10.00 w siedzibie Muzeum Zamkowego w Malborku.

10. Oferent, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą cenowo i spełniającą oczekiwania Muzeum zostanie powiadomiony telefonicznie i pisemnie o wyborze jego oferty oraz zobowiązany będzie do podpisania umowy, o której mowa w pkt 5ppkt 3) w terminie do dnia 1 czerwca br. pod rygorem utraty wadium.

11. Wadium osoby, której oferta zostanie wybrana zostanie zaliczone na poczet pierwszej raty opłaty, o której mowa w pkt 3, z zastrzeżeniem postanowień pkt 10.
Osoby, które brały udział w przetargu, a których oferty nie zostały wybrane otrzymają zwrot wadium.

12. Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

Pliki do pobrania

← Powrót
NS