PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuPodcast Posłuchaj MuzeumRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Wernisaż wystawy "Bohaterowie plebiscytu" na zamku w Sztumie
18-05-2016

Ogłoszenia / Ogłoszenie

Muzeum Zamkowe w Malborku ogłasza przetarg pisemny ofertowy na prowadzenie działalności usługowo-handlowej (3 stanowiska) w okresie od 24 maja do 14 września 2016 r. na udostępnionych przez Muzeum gruntach położonych po zachodniej stronie Przedzamcza.
Usytuowanie stanowisk zaznaczono na planie sytuacyjnym (UWAGA: wyznaczone na planie zarysy stanowisk mają charakter orientacyjny, dokładne wytyczenie obszaru poszczególnych stanowisk odbędzie się w terenie po zakończeniu postępowania). Stanowiska zostały oznaczone literami A, B, C.
Powierzchnia jednego stanowiska handlowego nie może przekraczać 20 m2 (max. 4 x 5 m).
W ramach prowadzonej działalności handlowej powinny być oferowane produkty wykonane metodami rzemieślniczymi, a do tego należy uwzględnić jej  interaktywny charakter (pokazy i warsztaty bezpośrednio związane z rzemiosłem dawnym, z wykorzystaniem narzędzi używanych do obróbki wybranego towaru). Stanowisko powinno prezentować  rzemiosło wiodące w średniowieczu.

Minimalna wysokość oferowanej miesięcznej opłaty dla każdego stanowiska handlowego wynosi 3000 zł (słownie: trzy tysiące zł) plus należny podatek VAT. 
Osoby korzystające z przyłącza elektrycznego Muzeum będą zobowiązane do pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 50 zł brutto oraz poniesienia kosztów z tytułu wywozu nieczystości w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości  40 zł. brutto.
Jedna osoba może złożyć ofertę na jedno stanowisko.
Kryterium oceny ofert:
1) cena – 40 %
2) ocena oryginalności stoiska i oferowanych produktów - 60 %.

Trzy wybrane oferty, według ilości uzyskanych punktów, będą dotyczyć odpowiednio: najkorzystniejsza oferta – stanowisko A, druga w kolejności oferta – stanowisko B, trzecia w kolejności oferta - stanowisko C.

Oferta powinna zawierać:
1)dane oferenta z opisem aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS. Dokumenty te nie powinny być starsze niż 3 miesiące licząc od daty ogłoszenia,
2)opis asortymentu oferowanego do sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem produktów wykonanych metodami rzemieślniczymi,
3)wysokość oferowanej miesięcznej opłaty,
4)parafowany projekt umowy.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Muzeum. Termin składania ofert upływa w dniu 23 maja br. o godz. 10.00.
Zainteresowane osoby winny wpłacić w kasie Muzeum wadium w wysokości 1.000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) w terminie do dnia  23 maja br. do godz. 9.00
Osoby, które brały udział w przetargu, a których oferty nie zostały wybrane otrzymają zwrot wadium.
Wadium osób, których oferty zostały wybrane zostanie zaliczone na poczet pierwszej opłaty. Osoby te zobowiązane są podpisać umowę, której treść jest załączona do ogłoszenia w terminie do 24 maja br. pod rygorem utraty wadium.
Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

Pliki do pobrania

← Powrót
NS