PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj Muzeum60-lecie BiennaleNowa identyfikacja wizualna  Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenne
04-05-2016

Ogłoszenia / Ogłoszenie

Muzeum Zamkowe w Malborku ogłasza przetarg pisemny ofertowy na prowadzenie działalności handlowej (3 stanowiska) w okresie od 14 maja do 31 sierpnia 2016 r. na udostępnionych przez Muzeum gruntach położonych po zachodniej stronie Przedzamcza.
Usytuowanie stanowisk zaznaczono na planie sytuacyjnym (UWAGA: wyznaczone na planie zarysy stanowisk mają charakter orientacyjny, dokładne wytyczenie obszaru poszczególnych stanowisk odbędzie się w terenie po zakończeniu postępowania).
Powierzchnia jednego stanowiska handlowego nie może przekraczać 20 m2 (max. 4 x 5 m).
W ramach prowadzonej działalności handlowej powinny być oferowane wyłącznie produkty regionalne wykonane metodami rzemieślniczymi.
Minimalna wysokość oferowanej miesięcznej opłaty dla każdego stanowiska handlowego wynosi 3.000 zł (słownie: trzy tysiące) plus należny podatek VAT. 
Osoby korzystające z przyłącza elektrycznego Muzeum będą zobowiązane do pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 50 zł brutto oraz poniesienia kosztów z tytułu nieczystości w formie ryczałtu w wysokości 40,00PLN brutto.

Jedna osoba może złożyć ofertę na dowolną liczbę stanowisk.
Kryterium oceny ofert:
1) cena – 50 %
2) ocena oryginalności stoiska i oferowanych produktów, ze szczególnym uwzględnieniem produktów regionalnych wykonanych metodami rzemieślniczymi - 50 %.

Oferta powinna zawierać:
1) dane oferenta z opisem aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS. Dokumenty te nie powinny być starsze niż 3 miesiące licząc od daty ogłoszenia,
2) opis asortymentu oferowanego do sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem produktów regionalnych wykonanych metodami rzemieślniczymi,
3) parafowany projekt umowy.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Muzeum z dopiskiem na kopercie ,,Działalności handlowe - produkty regionalne". Termin składania ofert upływa we wtorek 10 maja 2016 r. o godz. 12.00.
Zainteresowane osoby winny wpłacić w kasie Muzeum wadium w wysokości 1.000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) dla każdego stanowiska w terminie do 10 maja 2016 r. do godz. 10.00
Osoby, które brały udział w przetargu, a których oferty nie zostały wybrane otrzymają zwrot wadium.
Wadium osób, które wygrały postępowanie zostanie zaliczone na poczet pierwszej opłaty. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest podpisać umowę, której treść jest załączona do ogłoszenia w terminie do 12 maja 2016 r. pod rygorem utraty wadium.
Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

Pliki do pobrania

← Powrót
NS