PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
60-lecie BiennaleSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuPodcast Posłuchaj MuzeumStraty wojenne
10-05-2017

Ogłoszenia / Ogłoszenie

1. Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza do składania pisemnych ofert na prowadzenie warsztatu malarza i rysownika w okresie od 18 maja do 30 października w miejscu wskazanym przez Muzeum na terenie Zamku Średniego.
2.Orientacyjną lokalizację warsztatu i powierzchnię gruntu określa załączony plan sytuacyjny (zaznaczenie na czerwono).
3. Składający ofertę zobowiązany jest:
a) zapoznać się z terenem, o którym mowa w punkcie 2.
b) wpłacić w kasie Muzeum wadium w kwocie 1000,- (słownie: jeden tysiąc zł) w terminie do dnia 17 maja 2017r. do godz. 8.30
c) załączyć do oferty minimum 10 własnoręcznie wykonanych prac plastycznych z widokami zamku lub jego fragmentów.
4. Kryterium oceny ofert:
- cena - 30%,
- ocena załączonych prac - 70%.
5. Minimalna wysokość oferowanej miesięcznej opłaty dla warsztatu wynosi 800 zł (słownie: osiemset zł) plus należny podatek VAT.
6. Użytkownik będzie zobowiązany do utrzymania porządku i czystości na udostępnionym terenie.
7. Oferta powinna zawierać:
1) dane oferenta,
2) co najmniej dziesięć prac wykonanych własnoręcznie przez oferenta (rysunki i obrazy z widokami zamku lub jego fragmentów),
3) wysokość oferowanej miesięcznej opłaty,
4) parafowany projekt umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
8. Oferty należy przesyłać lub składać w sekretariacie  Muzeum Zamkowego w Malborku, ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork do dnia 17 maja 2017 r. do godz. 9.00
9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 maja 2017r. o godzinie 10.00 w siedzibie Muzeum Zamkowego w Malborku.
10. Oferent, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą cenowo i spełniającą oczekiwania Muzeum zostanie powiadomiony telefonicznie i pisemnie o wyborze jego oferty oraz zobowiązany będzie do podpisania umowy, o której mowa w pkt 7 ppkt 4 w terminie do dnia 17 maja 2017r. pod rygorem utraty wadium.
11. Wadium osoby, której oferta zostanie wybrana zostanie zaliczone na poczet pierwszej raty opłaty, o której mowa w pkt 5, z zastrzeżeniem postanowień pkt 10. Osoby, które składały oferty i nie zostały one wybrane otrzymają zwrot wadium.
12. Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

Plan sytuacyjny (pobierz)
Wzór umowy do ogłoszenia (pobierz)

← Powrót
NS