PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineNowa identyfikacja wizualna  Muzeum Zamkowego w MalborkuWernisaż wystawy "Bohaterowie plebiscytu" na zamku w SztumiePodcast Posłuchaj Muzeum
11-04-2017

Ogłoszenia / Ogłoszenie

1. Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza do składania pisemnych ofert na prowadzenie działalności gastronomicznej wraz z programem edukacyjno-rekonstruktorskim w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 września 2019 r., na gruntach Muzeum położonych na międzymurzu zachodnim.

2. Lokalizację gruntu i jego powierzchnię określa załączony plan sytuacyjny, który stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

3. Składający ofertę zobowiązany jest:
1) zapoznać się z terenem, o którym mowa w pkt 2 i sporządzić opis przedstawiający sposób zagospodarowania terenu tak, aby stanowisko gastronomiczne umożliwiało jednoczesną obsługę minimum 25 osób,

2) sporządzić wizualizację zagospodarowania terenu wraz z podaniem menu oraz opisem strojów (adekwatnych do epoki) osób obsługujących punkt gastronomiczny oraz opracować scenariusz programu historyczno-rekonstrukcyjnego realizowanego na udostępnionym terenie,
3) udokumentować prowadzenie działalności gospodarczej w okresie nie krótszym niż 2 lata,
4) wpłacić na konto Muzeum lub w kasie Muzeum wadium w kwocie 5000 PLN w terminie do dnia 18 kwietnia 2017 r.

4. Opłata miesięczna za prowadzenie działalności gastronomicznej na udostępnionym terenie w okresie, o którym mowa w pkt 1 musi wynosić nie mniej niż 3000 PLN netto plus należny podatek VAT.

5. Użytkownik będzie zobowiązany ponadto do pokrycia kosztów zużycia:
1) energii elektrycznej – na podstawie wskazań podlicznika zamontowanego na jego koszt,
2) wody i ścieków – na podstawie wodomierza zainstalowanego na jego koszt,
3) wywozu nieczystości na podstawie faktury z Muzeum.

6. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Oferta powinna zawierać:
1) dane oferenta z opisem aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej ze wskazaniem numeru wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS.
2) wizualizację zagospodarowania terenu wraz z podaniem menu oraz opisem strojów (adekwatnych do epoki) osób obsługujących punkt gastronomiczny oraz scenariusz programu historyczno-rekonstrukcyjnego realizowanego na udostępnionym terenie,
3) wysokość opłaty z rozbiciem na poszczególne lata,
4) parafowany projekt umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia,
5) numer konta, na które należy zwrócić wadium.

8. Oferty należy przesyłać lub składać w sekretariacie Muzeum Zamkowego w Malborku,  ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:sekretariat@zamek.malbork.pl do dnia 19 kwietnia 2017 r.  
do godz. 9.00
9. Kryterium oceny ofert:
1) 60% - ocena wizualizacji zagospodarowania terenu, menu oraz opisu strojów (adekwatnych do epoki) osób obsługujących punkt gastronomiczny oraz scenariusza programu historyczno-rekonstrukcyjnego realizowanego na udostępnionym terenie,
2)  40% - cena.

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 kwietnia 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Muzeum Zamkowego w Malborku.

11. Oferent, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą i spełniającą oczekiwania Muzeum, zostanie powiadomiony telefonicznie i pisemnie o wyborze jego oferty oraz zobowiązany będzie do podpisania umowy, o której mowa w pkt 7 ppkt4) w terminie wskazanym przez Muzeum, pod rygorem utraty wadium.

12. W przypadku unieważnienia postępowania lub po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty wadium zostanie zwrócone oferentom, z zastrzeżeniem pkt 13.

13. Wadium osoby, której oferta zostanie wybrana zostanie zaliczone na poczet opłaty, o której mowa w pkt 7 ppkt 3).

14. Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także unieważnienia przedmiotowego postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.

Pliki do pobrania

← Powrót
NS