PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumStraty wojenneRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Wystawa Malbork między sacrum a polityką
07-04-2017

Ogłoszenia / Ogłoszenie

Muzeum Zamkowe w Malborku ogłasza przetarg pisemny ofertowy na prowadzenie działalności handlowej Rzemiosło (4 stanowiska) w okresie od 29 kwietnia do 25 sierpnia 2017 r. na udostępnionych przez Muzeum gruntach położonych po zachodniej stronie Przedzamcza.
Usytuowanie stanowisk zaznaczono na planie sytuacyjnym (UWAGA: wyznaczone na planie zarysy stanowisk mają charakter orientacyjny, dokładne wytyczenie obszaru poszczególnych stanowisk odbędzie się w terenie po zakończeniu postępowania).
Powierzchnia stanowiska handlowego nr A nie może przekraczać 2 m2 (tj. 2 x 1 m) na tym stanowisku mogą być oferowane wyłącznie produkty wykonane własnoręcznie przez obsługującego stanowisko a powierzchnia pozostałych stanowisk tj. B-D nie może przekraczać 12 m2 (tj. 4 x 3 m).
W ramach prowadzonej działalności handlowej powinny być oferowane wyłącznie produkty regionalne wykonane metodami rzemieślniczymi. Wszystkie stanowiska handlowe  muszą być zorganizowane na wzór namiotów rycerskich w kolorze ecru.
Minimalna wysokość oferowanej miesięcznej opłaty dla stanowiska handlowego nr A wynosi 2.000 zł (słownie: dwa tysiące) plus należny podatek VAT, a dla pozostałych stanowisk handlowych tj. B-D wynosi 3.000 zł (słownie: trzy tysiące) plus należny podatek VAT.  
Osoby korzystające z przyłącza elektrycznego Muzeum będą zobowiązane do pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 50 zł brutto oraz poniesienia kosztów z tytułu nieczystości w formie ryczałtu w wysokości 40 zł brutto.

Jedna osoba może złożyć ofertę na jedno stanowisko.
Kryterium oceny ofert:
1) cena – 50 %
2) ocena oryginalności stoiska i oferowanych produktów, ze szczególnym uwzględnieniem produktów regionalnych wykonanych metodami rzemieślniczymi - 50 %.

Oferta powinna zawierać:
1) dane oferenta z opisem aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS. Dokumenty te nie powinny być starsze niż 3 miesiące licząc od daty ogłoszenia,
2) opis asortymentu oferowanego do sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem produktów regionalnych wykonanych metodami rzemieślniczymi,
3) wizualizację  stoiska
4) parafowany projekt umowy.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Muzeum. Termin składania ofert upływa we wtorek 18 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00.
Zainteresowane osoby winny wpłacić w kasie Muzeum wadium w wysokości 1.000 zł. (słownie: tysiąc złotych) dla każdego stanowiska w terminie do 18 kwietnia 2017 r. do godz. 10.00
Osoby, które brały udział w przetargu, a których oferty nie zostały wybrane otrzymają zwrot wadium.
Wadium osób, które wygrały postępowanie zostanie zaliczone na poczet pierwszej opłaty. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest podpisać umowę, której treść jest załączona do ogłoszenia
w terminie do 21 kwietnia 2017 r. pod rygorem utraty wadium.
Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

Pliki do pobrania

← Powrót
NS