PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku60-lecie BiennaleWernisaż wystawy "Bohaterowie plebiscytu" na zamku w SztumieEdukacja muzealna online
08-03-2018

Ogłoszenia / Ogłoszenie - dzierżawa gruntów na prowadzenie działalności handlowej

O G Ł O S Z E N I E

 

Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza do składania pisemnych ofert na dzierżawę gruntów położonych po zachodniej stronie Przedzamcza, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej.

 1. Przetarg dotyczy gruntów położonych po zachodniej stronie Przedzamcza, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej na pięciu (5) stanowiskach o powierzchni 9m2 każde. Usytuowanie stanowisk oznaczonych cyframi 1, 2, 3, 4, 5 określa plan sytuacyjny stanowiący Załącznik nr 1.

UWAGA:

 1. wyznaczone na planie zarysy stanowisk mają charakter orientacyjny, dokładne wytyczenie obszaru poszczególnych stanowisk odbędzie się w terenie po zakończeniu niniejszego postępowania,
 2. na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 11) Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 2187 ze zmian.) oraz art. 29 ust. 1 pkt 12) i ust. 4 Ustawy prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zmian.) Muzeum wystąpi do wojewódzkiego konserwatora zabytków o wydanie pozwolenia na takie zagospodarowanie tego terenu i na tej podstawie zostanie dokonane zgłoszenie Staroście Malborskiemu. Nieuzyskanie takiego pozwolenia będzie skutkowało unieważnieniem niniejszego postępowania.
 1. Minimalna wysokość oferowanego miesięcznego czynszu za dzierżawę jednego stanowiska wynosi 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) netto plus należny podatek VAT.
 2. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest podpisać umowę, której projekt stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia, w terminie do 5 kwietnia 2018 roku pod rygorem utraty wadium. Zobowiązany jest ponadto, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, wpłacić na konto Muzeum oferowany czynsz dzierżawny za pierwszy miesiąc dzierżawy oraz kaucję w kwocie 3 000 zł., która będzie zwrócona na zasadach określonych w projekcie umowy.
 3. Umowa dzierżawy zostanie podpisana na czas określony, tj.: od dnia 25 kwietnia 2018 roku do dnia 10 września 2018 roku, a wydanie przedmiotu dzierżawy i jego zwrot nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.  
 4. Podmiot z którym zostanie podpisana umowa będzie zobowiązany do pokrycia w formie miesięcznego ryczałtu opłat:
 1. 40 zł netto z tytułu wywozu nieczystości,
 2. 90 zł netto - w przypadku korzystania z przyłącza elektrycznego Muzeum.
 1. Oferta zawierająca dane oferenta, oznaczenie stanowiska, proponowaną wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego oraz krótki opis proponowanego asortymentu winna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3.

UWAGA: proponowany asortyment musi nawiązywać do epoki Średniowiecza oraz szczególnego charakteru zabytkowego kompleksu zamkowego.

 1. Wszystkie stanowiska handlowe muszą być zorganizowane na wzór namiotów rycerskich w kolorze ecru.
 2. Ewentualne nakłady poniesione na przedmiot umowy w żadnym przypadku nie podlegają zwrotowi.
 3. Zainteresowane podmioty winny wpłacić w kasie lub na konto nr 02 1130 1121 0006 5623 8620 0006 Muzeum wadium w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) dla każdego stanowiska w terminie do 26 marca 2018 roku do godziny 14.00. Po wybraniu najkorzystniejszych ofert, wadium zostanie zwrócone podmiotom, których oferty nie zostały wybrane. Natomiast oferentom/oferentowi, których oferta została uznana za najkorzystniejszą wadium zostanie zaliczone na poczet kaucji, o której mowa w pkt 3.
 4. Oferty należy złożyć do dnia 27 marca 2018 roku do godziny 14.00 w sekretariacie Muzeum Zamkowego w Malborku: 82-200 Malbork; ul. Starościńska 1, osobiście lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@zamek.malbork.pl
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 marca 2018 roku w siedzibie ogłaszającego przetarg, tj. Muzeum Zamkowym w Malborku, ul Starościńska 1, 82-200 Malbork.
 6. Kryterium oceny – 100% cena.
 7. Muzeum Zamkowemu w Malborku przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert, a także unieważnienia przedmiotowego postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn, a w szczególności nieuzyskania pozwolenia, o którym mowa w Pkt 1.
 8. Załączniki do ogłoszenia:

Załącznik nr 1 – plan sytuacyjny,

Załącznik nr 2 – projekt umowy,

Załącznik nr 3 – formularz ofertowy.

 

 

← Powrót
NS