PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Straty wojenneWernisaż wystawy "Bohaterowie plebiscytu" na zamku w Sztumie
02-04-2019

Ogłoszenia / Ogłoszenie - dzierżawa kuźni

 

 

 

Informacja o Warunkach Konkursu Ofert

na dzierżawę Kuźni zlokalizowanej na terenie

Muzeum Zamkowego w Malborku

 

Przedmiotem postępowania konkursowego jest wybór podmiotu, z którym Muzeum Zamkowe w Malborku podpisze umowę dzierżawy Kuźni znajdującej się na terenie Muzeum Zamkowego w Malborku w celu prowadzenia prac rzemieślniczych związanych z kowalstwem.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Muzeum Zamkowe w Malborku (dalej: Muzeum), zaprasza do składania ofert
w postępowaniu konkursowym, którego przedmiotem jest wybór podmiotu, który będzie dzierżawił Kuźnię znajdującą się na terenie Muzeum Zamkowego w Malborku w celu prowadzenia prac rzemieślniczych związanych z kowalstwem.

Muzeum zastrzega sobie prawo:

- do unieważnienia postępowania konkursowego w każdym czasie bez podawania przyczyn

- do zamknięcia konkursu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

Konkurs nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

(Dz. U. z 2018r. poz. 1986).

 

DEFINICJE

 1. Ilekroć w Informacji o Warunkach Konkursu mowa jest o:
 1. „Informacji" lub „IWK" - należy przez to rozumieć niniejszą Informację
  o Warunkach Konkursu, zawierającą informacje niezbędne do przygotowania ofert przez Oferentów, wraz ze wzorem umowy najmu;
 2. „Muzeum" - należy przez to rozumieć Muzeum Zamkowe w Malborku z siedzibą
  w Malborku 82-200, przy ul. Starościńskiej 1
 3. „Oferencie" - należy przez to rozumieć podmiot, który spełnia warunki udziału
  w postępowaniu oraz złożył ofertę w Konkursie;
 4. „Użytkowniku" - należy przez to rozumieć Oferenta, który złożył ofertę i z którym Muzeum zawarło umowę użytkowania;
 5. „Punkcie" - należy przez to rozumieć przedmiot użytkowania, którym jest punkt zaznaczony na załączniku graficznym nr 3 przeznaczony na prace rzemieślnicze związane z kowalstwem,
 6. „Najkorzystniejszej Ofercie" - należy przez to rozumieć ofertę z najwyższą stawką czynszu miesięcznego;

 

PRZEDMIOT UŻYTKOWANIA

 1. Przedmiotem użytkowania jest Kuźnia oznaczona w załączniku graficznym nr 3
  o powierzchni 20 m2 zlokalizowana na terenie Muzeum Zamkowego w Baszcie Maślankowej.
 2. Powierzchnia użytkowa wykorzystana zostanie na prace rzemieślnicze związane
  z kowalstwem.
 3. Najemca zobowiązany będzie wykorzystywać przedmiot użytkowania zgodnie
  z Pkt 2.

 

 

OKRES NAJMU I JEGO PODSTAWOWE WARUNKI

 

 1. Umowa najmu zostanie zawarta na czas określony, od 23 kwietnia 2019r 
  do 22 kwietnia 2022r
  . Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2
 2. Użytkownik będzie płacić Muzeum miesięczny czynsz.

 

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ

 

 1. Ogłoszenie o postępowaniu konkursowym, treść niniejszej Informacji, a także informacje dotyczące ewentualnej zmiany treści Informacji Muzeum umieszcza
  na swojej stronie internetowej
  www.zamek.malbork.pl , bip.zamek.malbork.pl
 2. Po zakończeniu Konkursu Muzeum umieści na stronie internetowej informację
  o rozstrzygnięciu Konkursu. Pozostałe informacje dotyczące konkursu będą przekazywane bezpośrednio zainteresowanym podmiotom w sposób określony poniżej.
 3. Osobą upoważnioną do kontaktów z uczestnikami konkursu w sprawach związanych
  z postępowaniem konkursowym jest Beata Groth e-mail:
  b.groth@zamek.malbork.pl tel. 55 647 09 04;
 4. Po upływie terminu do składania ofert, korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Oferentami, którzy złożyli oferty.
 5. Wymiana korespondencji w postępowaniu konkursowym następuje pisemnie oraz
  za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zasady dotyczące przekazywania korespondencji pocztą elektroniczną nie dotyczą ofert, załączników do ofert oraz uzupełnień ofert, które należy składać wyłącznie w formie pisemnej.
 6. Podmiot zainteresowany złożeniem oferty może zwrócić się do Muzeum
  o wyjaśnienie istotnych wątpliwości dotyczących warunków konkursu, oceny spełniania tych warunków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie
  tych warunków. Wniosek o udzielenie wyjaśnień powinien zawierać zwięzłe uzasadnienie wątpliwości.
 7. Muzeum ma uprawnienie, lecz nie obowiązek, udzielania odpowiedzi na wniosek.  Muzeum na swojej stronie internetowej udostępni treść wniosku o wyjaśnienie bez podania źródła zapytania oraz ewentualne wyjaśnienia. Wnioski o wyjaśnienie mogą być składane najpóźniej na 14 (czternaście) dni przed upływem terminu składania ofert.
 8. Muzeum zastrzega sobie prawo zmodyfikowania treści niniejszej Informacji najpóźniej do 14 (czternastu) dni przed upływem terminu składania ofert. W terminie późniejszym zmiany mogą być wprowadzone wyłącznie, gdy są one istotne i nie dotyczą kryteriów postępowania konkursowego, warunków ich oceny oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie.
 9. Przed upływem terminu do składania ofert zmiana IWK będzie opublikowana
  na stronie
  www.zamek.malbork.pl , bip.zamek.malbork.pl

 

WYMAGANIA DLA OFERENTÓW

 

Oferent składający ofertę powinien spełnić następujące warunki:

 1. prowadzić działalność gospodarczą i nie znajdować się w stanie likwidacji
  lub upadłości albo złożyć oświadczenie, że w przypadku wyboru jego oferty,
  jako najkorzystniejszej podejmie prowadzenie działalności gospodarczej w terminie poprzedzającym zawarcie umowy użytkowania;
 2. nie zalegać w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatków.
 3. posiadać aktualną polisę OC obejmującą swym zakresem prowadzoną działalność gospodarczą

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

 1. Oferent sporządza i składa ofertę na własny koszt.
 2. Warunki, jakie musi spełniać oferta:
 1. Oferta wraz z załącznikami i wszystkimi dokumentami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.
 2. Wszystkie strony Oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez Oferenta oraz trwale złączone w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.
 3. Oferta musi zostać sporządzona w sposób czytelny. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści Oferty muszą być parafowane i opatrzone datą przez osobę uprawnioną
  do reprezentowania Oferenta.
 4. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia koperty. Koperta powinna być opatrzona danymi i adresem Oferenta. Koperta powinna zostać zaadresowana na Muzeum i powinna zawierać dopisek:

„Oferta w konkursie na dzierżawę Kuźni na Terenie Muzeum Zamkowego w Malborku przy ul. Starościńskiej 1”

Nie otwierać przed dniem 16 kwietnia 2019 roku.

 

ZŁOŻENIE OFERT ORAZ PROCEDURA WYBORU OFERTY

 

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 16 kwietnia 2019 do godz. 13.00 w siedzibie Muzeum: Muzeum Zamkowe w Malborku z siedzibą w Malborku 82-200, przy ul. Starościńskiej 1.
 2. Nie dopuszcza się składania Ofert w formie elektronicznej, ani za pośrednictwem faksu.
 3. W odniesieniu do ofert przesyłanych do Wynajmującego za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską, decyduje data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Muzeum.
 4. Jeden Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 5. Oferta otrzymana przez Muzeum po terminie składania ofert zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 kwietnia 2019 roku o godz. 15.00. Muzeum przewiduje otwarcie Ofert bez obecności Oferentów. Muzeum dokona analizy złożonych ofert w ciągu 10 dni. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Muzeum.
 7. Oferta powinna zawierać:
 1. wypełniony Formularz Oferty, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1
 2. oświadczenie potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków,
 3. oświadczenie potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek
  na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
 4. przyjęcie do wiadomości Informacji RODO załącznik nr 4
 5. numer wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  lub Krajowego Rejestru Sądowego.
 1. W toku dokonywania oceny ofert Muzeum może żądać uzupełnień lub udzielania przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub towarzyszących dokumentów.
 2. Termin związania Ofertą wynosi 60 dni.
 3. Wynajmujący przewiduje zawarcie umowy z wybranym Oferentem w terminie
  do 10 dni od ogłoszenia wyniku postępowania.
 4. W przypadku gdyby Oferent, którego Oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, nie przystąpił do zawarcia umowy najmu w terminie wyznaczonym przez Muzeum, Muzeum może zawrzeć umowę użytkowania z kolejnym Oferentem, wg kolejności oceny ofert.
 5. Wynajmujący odrzuci ofertę złożoną przez Oferenta, jeżeli oferta:
 1. nie odpowiada warunkom IWK lub nie została uzupełniona w wyznaczonym terminie,
 2. została złożona po terminie. 

 

KRYTERIA OCENY OFERT

 

 1. Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu stanowić będzie: oferowana wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu brutto.

Wynajmujący określa wysokości minimalnej stawki czynszu na kwotę 369,00 zł. miesięcznie brutto.

 1. Przeprowadzeniem postępowania, oceną spełniania przez Oferentów warunków udziału w postępowaniu oraz badaniem i oceną ofert zajmuje się Komisja powołana zarządzeniem nr 23/2019 Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku.
 2. Komisja, na posiedzeniach niejawnych, po otwarciu ofert:
 1. zapozna się z treścią ofert,
 2. zbada oferty pod względem spełnienia warunków formalnych,
 3. dokona oceny ofert,
 4. dokona wyboru Oferty Najkorzystniejszej i wystąpi do Muzeum o zawarcie umowy z Oferentem, który złożył Ofertę Najkorzystniejszą.

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 1. Ofertą Najkorzystniejszą jest oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu,
  w której zaoferowano najwyższy miesięczny czynsz.
 2. W przypadku, gdy oferenci złożą kilka ofert o tej samej wysokości czynszu, Wynajmujący może przeprowadzić pomiędzy tymi oferentami licytację ustną zmierzającą do wyboru najkorzystniejszej oferty. Przedmiotem licytacji będzie wysokość miesięcznego czynszu oferowanego w okresie obowiązywania umowy.
 3. Oferenci przystępujący do licytacji wyrażają zgodę na zawarcie umowy z kwotą czynszu zadeklarowaną w złożonej ofercie.
 4. Termin i miejsce ustnej licytacji wyznacza Muzeum i informuje o tym oferentów, którzy zaoferowali czynsz w tej samej wysokości.
 5. W przypadku, gdy do licytacji przystąpi tylko jeden z uprawnionych oferentów, jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą bez przeprowadzenia licytacji.
 6. Załączniki do niniejszej Informacji stanowią:

Pliki do pobrania

← Powrót
NS