PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumEdukacja muzealna onlineWystawa Malbork między sacrum a politykąSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku
20-04-2018

Ogłoszenia / Ogłoszenie - dzierżawa Ośrodka Wypoczynkowego położonego w miejscowości Przebrno, gmina Krynica Morska

OGŁOSZENIE

o pisemnym przetargu ofertowym

 

 

 1. Muzeum Zamkowe w Malborku ogłasza pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę Ośrodka Wypoczynkowego położonego w miejscowości Przebrno, gmina Krynica Morska, powiat nowodworski, województwo pomorskie.

 

 1. Przedmiotem dzierżawy jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 51 o powierzchni 0,7666 ha, położonej na Mierzei Wiślanej w Przebrnie przy ul. Wiejskiej 10, jednostka ewidencyjna Krynica Morska, powiat nowodworski, województwo pomorskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr GD2M/00042820/6, zabudowanej wolnostojącym murowanym parterowym budynkiem z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym
  o powierzchni użytkowej 177,90 m2. Na działce znajdują się dwa domki letniskowe typu „Wieżyca” o powierzchni użytkowej 78,85 m2 każdy oraz wolnostojący budynek sanitarno-gospodarczy o powierzchni 26 m2.

Nieruchomość wyposażona jest w infrastrukturę techniczną, tj. sieć energetyczną, wodociągową i kanalizację.

 

UWAGA:

Z przedmiotu dzierżawy wyłączony jest grunt, na którym za zgodą Wydzierżawiającego znajduje się domek campingowy typu „Wieżyca” (trzeci domek), stanowiący własność osoby trzeciej. Wyłączenie dotyczy gruntu pod domkiem i wokół domku o powierzchni 700 m2.

Dzierżawca zobowiązany będzie zapewnić swobodne korzystanie z w/w domku pod warunkiem przestrzegania przez jego użytkowników regulaminu obowiązującego w ośrodku.

 

 1. Osoby zainteresowane mogą oglądać nieruchomość w dnach i godzinach uzgodnionych wcześniej z Panią Izabelą Paszkowską, tel: 785-033-749

 

 1. Przyszły dzierżawca zobowiązany będzie ponosić wszelkie koszty i świadczenia związane z eksploatacją przedmiotu dzierżawy, a w szczególności koszty zużycia energii elektrycznej i wody, według wskazań liczników oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych na podstawie umowy zawartej z podmiotem uprawnionym do świadczenia takich usług. Ponadto, dzierżawca zobowiązany będzie do dokonywania na własny koszt koniecznych napraw i bieżących remontów przedmiotu dzierżawy. W związku z tym, że murowany budynek znajdujący się na terenie przedmiotu dzierżawy jest wpisanydo rejestru zabytków, to dzierżawca zobowiązany będzie uzyskać stosowne zezwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie takich prac.

 

UWAGA:

Wszelkie poniesione przez dzierżawcę nakłady na przedmiot dzierżawy nie podlegają zwrotowi przez Muzeum.  

 

 1. Dzierżawa jest przewidziana na czas nieokreślony, począwszy od dnia 15.07.2018r.

 

 1. Wysokość oferowanego czynszu dzierżawy nie może być niższa niż 2 500,00 zł. netto plus należny podatek VAT.

 

 1. Oferent winien wpłacić wadium w  wysokości 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) na konto Muzeum 02 1130 1121 0006 5623 8620 0006 w terminie do dnia 21 maja 2018 roku do godziny 1400.

 

 

 1. Oferta powinna być złożona na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia i zawierać:

1) dane oferenta: imię, nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wskazanie numeru wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub w KRS,

2) oświadczenia, których treść zawarta jest w Formularzu ofertowym,

3) wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego netto,

4) dowód uiszczenia wadium,

5) numer rachunku bankowego, na które należy zwrócić wadium,

6) parafowany projekt umowy dzierżawy stanowiący Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

 1. Oferty należy przysyłać/składać do dnia 22 maja 2018 roku do godziny 1400 w:

Sekretariacie Muzeum Zamkowego w Malborku, ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi oferenta (nazwa, adres, telefon, faks) z dopiskiem: „dzierżawa ośrodka Przebrno”.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w Sekretariacie Muzeum w dniu 23 maja 2018 roku, godzina 1200

 

 1. Kryteria oceny ofert: wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego netto.

 

 1. Oferent, którego oferta uznana będzie za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony telefonicznie i pisemnie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy. Ponadto zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy wpłacić na konto Muzeum kaucję w kwocie 7 000,00 zł., która będzie zwrócona na zasadach określonychw projekcie umowy.  

 

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty wadium zostanie niezwłocznie zwrócone oferentom, których oferta nie została wybrana na konto wskazane w ofercie.

 

 1. Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wadium zostanie zaliczone na poczet kaucji, o której mowa w Pkt 12 lub zwrócone niezwłocznie
  w przypadku unieważnienia przetargu.

 

 1. Wadium zostanie zatrzymane przez Muzeum jeżeli oferent, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy dzierżawy lub z jego winy nie dojdzie do podpisania umowy dzierżawy w terminie wskazanym przez Muzeum. 

 

 1.  Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega możliwość zmiany lub odwołania ogłoszeniai warunków przetargu, unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn, a także zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 1. Załączniki do ogłoszenia:

 

 

 

Pliki do pobrania

← Powrót
NS