PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku60-lecie BiennaleWernisaż wystawy "Bohaterowie plebiscytu" na zamku w Sztumie
08-03-2018

Ogłoszenia / Ogłoszenie - dzierżawa pomieszczeń toalet usytuowanych na Przedzamczu

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza do składania pisemnych ofert na dzierżawę pomieszczeń toalet usytuowanych na Przedzamczu, w pobliżu Bramy Zachodniej.

 1. Do obowiązków dzierżawcy należy:
 1. utrzymywanie toalet w należytej czystości przy użyciu własnych środków czystości i narzędzi,
 2. wyposażenie toalet w papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, mydło w płynie, odświeżacze powietrza, itp.,
 3. usuwanie usterek wynikłych w trakcie dzierżawy, w tym wymiana przepalonych żarówek, naprawa cieknących baterii, spłuczek, zamków w kabinach WC, itp.,
 4. obsługa platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych oraz centrali wentylacyjnej (po przeszkoleniu przez wyznaczonego pracownika Muzeum).
 1. Minimalna wysokość oferowanego miesięcznego czynszu za dzierżawę toalet wynosi 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) netto plus należny podatek VAT.
 2. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest podpisać umowę, której projekt stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia, w terminie do dnia 5 kwietnia 2018 roku pod rygorem utraty wadium. Zobowiązany jest ponadto, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy wpłacić na konto Muzeum oferowany czynsz dzierżawny za pierwszy miesiąc dzierżawy oraz kaucję w kwocie 5 000 zł, która będzie zwrócona na zasadach określonych w projekcie umowy.
 3. Umowa dzierżawy zostanie podpisana na czas określony, tj.: od 25 kwietnia 2018 roku do 30 września 2018 roku, a wydanie przedmiotu dzierżawy i jej zwrot nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
 4. Podmiot z którym zostanie podpisana umowa będzie zobowiązany do pokrycia opłat z tytułu:
 1. zużytej wody i ścieków,
 2. zużytej energii elektrycznej,

według wskazań licznika oraz miesięcznego ryczałtu w wysokości 100 zł netto z tytułu wywozu nieczystości.

 1. Oferta zawierająca dane oferenta oraz proponowaną wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego winna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1.
 2. Osoby zatrudnione przez Dzierżawcę do obsługi toalet powinny posiadać:
 1. aktualną książeczkę zdrowia,
 2. znajomość języka angielskiego/niemieckiego w stopniu komunikatywnym.
 1. Muzeum zastrzega sobie, aby wysokość opłaty od jednej osoby za świadczoną usługę nie przekraczała 2 zł.
 2. Ewentualne nakłady poniesione na przedmiot umowy w żadnym przypadku nie podlegają zwrotowi.
 3. Zainteresowane podmioty winny wpłacić w kasie lub na konto nr 02 1130 1121 0006 5623 8620 0006 Muzeum wadium w wysokości 5 000 zł. (słownie:  pięć tysięcy złotych) w terminie do 26 marca 2018 roku do godziny 14.00. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty, wadium zostanie zwrócone podmiotom, których oferty nie zostały wybrane. Natomiast oferentowi, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą wadium zostanie zaliczone na poczet kaucji, o której mowa w pkt 3.
 4. Oferty należy złożyć do dnia 27 marca 2018 roku do godziny 14.00 w sekretariacie Muzeum Zamkowego w Malborku, 82-200 Malbork; ul. Starościńska 1, osobiście lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@zamek.malbork.pl
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 marca 2018 roku w siedzibie ogłaszającego przetarg, tj. Muzeum Zamkowym w Malborku, ul Starościńska 1, 82-200 Malbork.
 6. Kryterium oceny ofert – 100% cena.
 7. Muzeum Zamkowemu w Malborku przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert, a także unieważnienia przedmiotowego postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.
 8. Załączniki do ogłoszenia:

 

 

Pliki do pobrania

← Powrót
NS