PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
60-lecie BiennaleStraty wojenneNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Malbork między sacrum a polityką
10-06-2020

Ogłoszenia / Ogłoszenie na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej - Strefa Food Truck podczas Jarmarku Rzemiosł w dniach 23-26.07.2020

OGŁOSZENIE

o pisemnym przetargu ofertowym

 

Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza do składania pisemnych ofert na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej podczas jarmarku rzemiosła 2020r.

 

 1. Przetarg dotyczy gruntów położonych na Przedzamczu Strefa Food Truck
  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej o łącznej powierzchni 300 m2. Asortyment powinien być różnorodny, maksymalnie dwa food trucki mogą oferować ten sam asortyment gastronomiczny. Liczba stanowisk 16, każde o powierzchni do 20m2. Usytuowanie stanowisk określa plan sytuacyjny stanowiący Załącznik nr 1.

UWAGA:

 1. Wyznaczone na planie zarysy stanowisk mają charakter orientacyjny, dokładne wytyczenie obszaru poszczególnych stanowisk odbędzie się w terenie
  po zakończeniu niniejszego postępowania,
 2. Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 11 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 2187 ze zmian.) oraz art. 29 ust. 1 pkt 12 i ust.
  4 Ustawy prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zmian.) Muzeum wystąpi do wojewódzkiego konserwatora zabytków o wydanie pozwolenia na takie zagospodarowanie tego terenu i na tej podstawie zostanie dokonane zgłoszenie Staroście Malborskiemu. Nieuzyskanie takiego pozwolenia będzie skutkowało unieważnieniem niniejszego postępowania.

 

 1. Minimalna wysokość oferowanego czynszu za dzierżawę wszystkich szesnastu stanowisk wynosi 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) netto plus należny podatek VAT.

 

 1. Dzierżawa jest przewidziana na czas określony, począwszy od dnia 23.07.2020r.
  do dnia 26.07.2020r.

 

 1. Podmiot, z którym zostanie podpisana umowa będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty w formie ryczałtu w wysokości 300,00 zł netto w przypadku korzystania z przyłącza elektrycznego.

 

 1. Podmiot, na okres obowiązywania umowy zobowiązany jest do zawarcia odrębnej umowy z firmą zajmującą się wywozem nieczystości i okazania jej Muzeum przed rozpoczęciem działalności gastronomicznej podczas jarmarku rzemiosła 2020r.

 

 1. Oferent winien wpłacić wadium w wysokości 4 000,00 zł. (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) na konto Muzeum 02 1130 1121 0006 5623 8620 0006 w terminie do dnia
  25.06.2020 roku do godziny 1000.

 

 1. Oferta powinna być złożona na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2
  do ogłoszenia i zawierać:

1) dane oferenta: imię, nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wskazanie numeru wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub w KRS,

2) oświadczenia, których treść zawarta jest w Formularzu ofertowym,

3) wysokość jednorazowej opłaty dzierżawy netto,

4) dowód uiszczenia wadium,

5) numer rachunku bankowego, na które należy zwrócić wadium,

6) parafowany projekt umowy dzierżawy stanowiący Załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 

 1. Oferty należy przysyłać/składać do dnia 25.06.2020 roku do godziny 1000 w:

Sekretariacie Muzeum Zamkowego w Malborku, ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork
w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi oferenta (nazwa, adres, telefon, faks)
z dopiskiem: „Dzierżawa gruntów  na jarmark rzemiosła 2020r. – Food Truck”

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w Sekretariacie Muzeum w dniu 26.06. 2020 roku.

 

 1. Kryteria oceny ofert : wysokość oferowanego czynszu netto.

 

 1. Oferent, którego oferta uznana będzie za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony telefonicznie i pisemnie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy. Zobowiązany jest ponadto, w terminie 7 dni od podpisania umowy uiścić w całości deklarowany czynsz oraz opłaty o których mowa w pkt 4.

 

 1. Osoba do kontaktu Pani Iwona Orszulak, tel.  604 872 222

 

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty wadium zostanie niezwłocznie zwrócone oferentom, których oferta nie została wybrana na konto wskazane w ofercie.

 

 1. Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wadium zostanie zaliczone na poczet kaucji, o której mowa w § 2 ust 2 projektu umowy lub zwrócone niezwłocznie w przypadku unieważnienia przetargu.

 

 1. Wadium zostanie zatrzymane przez Muzeum jeżeli oferent, którego oferta została wybrana nie wpłaci w zakreślonym terminie kwot o których mowa pkt 10, odmówi podpisania umowy dzierżawy lub z jego winy nie dojdzie do podpisania umowy dzierżawy w terminie wskazanym przez Muzeum. 

 

 1.  Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia
  i warunków przetargu, unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn, a także zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 1. Załączniki do ogłoszenia:

 

 

 

Pliki do pobrania

← Powrót
NS