PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuPodcast Posłuchaj MuzeumRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"
21-05-2018

Ogłoszenia / Ogłoszenie - na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej w strefie "Jarmarku Średniowiecznego" podczas plenerowej imprezy Oblężenia Malborka 2018r.

OGŁOSZENIE

o pisemnym przetargu ofertowym

 

Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza do składania pisemnych ofert na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej podczas plenerowej imprezy Oblężenie Malborka 2018r.

 

 1. Przetarg dotyczy gruntów położonych na Międzymurzu Zachodnim z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej na 8 stanowiskach o powierzchni 20m2 każde. Warunkiem złożenia oferty jest posiadanie strojów historycznych oraz namiotów stylizowanych na średniowiecze. Oferta gastronomiczna musi byś również dostosowana do tej epoki. Usytuowanie stanowisk i ich oznaczenie określa plan sytuacyjny stanowiący Załącznik nr 1.

UWAGA:

 1. Wyznaczone na planie zarysy stanowisk mają charakter orientacyjny, dokładne wytyczenie obszaru poszczególnych stanowisk odbędzie się w terenie
  po zakończeniu niniejszego postępowania,
 2. Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 11 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 2187 ze zmian.) oraz art. 29 ust. 1 pkt 12 i ust.
  4 Ustawy prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zmian.) Muzeum wystąpi do wojewódzkiego konserwatora zabytków o wydanie pozwolenia na takie zagospodarowanie tego terenu i na tej podstawie zostanie dokonane zgłoszenie Staroście Malborskiemu. Nieuzyskanie takiego pozwolenia będzie skutkowało unieważnieniem niniejszego postępowania.

 

 1. Minimalna wysokość oferowanego czynszu za dzierżawę jednego stanowiska wynosi 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) netto plus należny podatek VAT.

 

 1. Dzierżawa jest przewidziana na czas określony, począwszy od dnia 20.07.2018r.
  do dnia 22.07.2018r.

 

 1. Podmiot, z którym zostanie podpisana umowa będzie zobowiązany do pokrycia w formie ryczałtu opłat z tytułu:

 

 1. 100,00 zł netto z tytułu wywozu nieczystości,
 2. 100,00 zł netto w przypadku korzystania z przyłącza elektrycznego Muzeum.

 

 1. Oferent winien wpłacić wadium w wysokości 1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) na konto Muzeum 02 1130 1121 0006 5623 8620 0006 w terminie do dnia
  25 maja 2018 roku do godziny 1400.

 

 1. Oferta powinna być złożona na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2
  do ogłoszenia i zawierać:

1) dane oferenta: imię, nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wskazanie numeru wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub w KRS,

2) oświadczenia, których treść zawarta jest w Formularzu ofertowym,

3) wysokość jednorazowego czynszu dzierżawy netto, z oznaczeniem stanowiska,

4) dowód uiszczenia wadium,

5) numer rachunku bankowego, na które należy zwrócić wadium,

6) parafowany projekt umowy dzierżawy stanowiący Załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 

 1. Oferty należy przysyłać/składać wyłącznie na jedno stanowisko do dnia 25 maja 2018 roku do godziny 1400 w:

Sekretariacie Muzeum Zamkowego w Malborku, ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork
w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi oferenta (nazwa, adres, telefon, faks)
z dopiskiem: „Dzierżawa gruntów Oblężenie Malborka 2018r. – Jarmark Średniowieczny”
Każdy oferent może złożyć ofertę tylko na jedno stanowisko.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w Sekretariacie Muzeum w dniu 28 maja 2018 roku, godzina 1400

 

 1. Kryteria oceny ofert: wysokość oferowanego czynszu netto.

 

 1. Oferent, którego oferta uznana będzie za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony telefonicznie i pisemnie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy. Zobowiązany jest ponadto, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem działalności uiścić
  w całości deklarowany czynsz.  

 

 1. Osoba do kontaktu Pani Iwona Orszulak, tel. 604 872 222

 

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty wadium zostanie niezwłocznie zwrócone oferentom, których oferta nie została wybrana na konto wskazane w ofercie.

 

 1. Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wadium zostanie zaliczone na poczet kaucji, o której mowa w § 2 ust 2 projektu umowy lub zwrócone niezwłocznie w przypadku unieważnienia przetargu.

 

 1. Wadium zostanie zatrzymane przez Muzeum jeżeli oferent, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy dzierżawy lub z jego winy nie dojdzie do podpisania umowy dzierżawy w terminie wskazanym przez Muzeum. 

 

 1.  Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia i warunków przetargu, unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn, a także zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 1. Załączniki do ogłoszenia:

 

 

 

 

Pliki do pobrania

← Powrót
NS