PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojennePodcast Posłuchaj MuzeumWernisaż wystawy "Bohaterowie plebiscytu" na zamku w SztumieSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku
11-06-2018

Ogłoszenia / Ogłoszenie - na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej w strefie "Jarmarku Średniowiecznego" podczas plenerowej imprezy Oblężenia Malborka 2018r.

OGŁOSZENIE

o pisemnym przetargu ofertowym

 

Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza do składania pisemnych ofert na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej podczas plenerowej imprezy Oblężenie Malborka 2018r.

 

 1. Przetarg dotyczy gruntów położonych na Międzymurzu Zachodnim z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej na 8 stanowiskach o powierzchni 20m2 każde. Warunkiem złożenia oferty jest posiadanie strojów historycznych oraz namiotów stylizowanych na średniowiecze. Oferta gastronomiczna musi byś również dostosowana do tej epoki. Usytuowanie stanowisk i ich oznaczenie określa plan sytuacyjny stanowiący Załącznik nr 1.

UWAGA:

 1. Wyznaczone na planie zarysy stanowisk mają charakter orientacyjny, dokładne wytyczenie obszaru poszczególnych stanowisk odbędzie się w terenie
  po zakończeniu niniejszego postępowania,
 2. Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 11 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 2187 ze zmian.) oraz art. 29 ust. 1 pkt 12 i ust.
  4 Ustawy prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zmian.) Muzeum wystąpi do wojewódzkiego konserwatora zabytków o wydanie pozwolenia na takie zagospodarowanie tego terenu i na tej podstawie zostanie dokonane zgłoszenie Staroście Malborskiemu. Nieuzyskanie takiego pozwolenia będzie skutkowało unieważnieniem niniejszego postępowania.

 

 1. Minimalna wysokość oferowanego czynszu za dzierżawę jednego stanowiska wynosi 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) netto plus należny podatek VAT.

 

 1. Dzierżawa jest przewidziana na czas określony, począwszy od dnia 20.07.2018r.
  do dnia 22.07.2018r.

 

 1. Podmiot, z którym zostanie podpisana umowa będzie zobowiązany do pokrycia w formie ryczałtu opłat z tytułu:

 

 1. 100,00 zł netto z tytułu wywozu nieczystości,
 2. 100,00 zł netto w przypadku korzystania z przyłącza elektrycznego Muzeum.

 

 1. Oferent winien wpłacić wadium w wysokości 1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) na konto Muzeum 02 1130 1121 0006 5623 8620 0006 w terminie do dnia
  28 czerwca 2018 roku do godziny 1400.

 

 1. Oferta powinna być złożona na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2
  do ogłoszenia i zawierać:

1) dane oferenta: imię, nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wskazanie numeru wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub w KRS,

2) oświadczenia, których treść zawarta jest w Formularzu ofertowym,

3) wysokość jednorazowego czynszu dzierżawy netto, z oznaczeniem stanowiska,

4) dowód uiszczenia wadium,

5) numer rachunku bankowego, na które należy zwrócić wadium,

6) parafowany projekt umowy dzierżawy stanowiący Załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 

 1. Oferty należy przysyłać/składać wyłącznie na jedno stanowisko do dnia 28 czerwca 2018 roku do godziny 1400 w:

Sekretariacie Muzeum Zamkowego w Malborku, ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork
w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi oferenta (nazwa, adres, telefon, faks)
z dopiskiem: „Dzierżawa gruntów Oblężenie Malborka 2018r. – Jarmark Średniowieczny”
Każdy oferent może złożyć ofertę tylko na jedno stanowisko.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w Sekretariacie Muzeum w dniu 29 czerwca 2018 roku, godzina 1200

 

 1. Kryteria oceny ofert: wysokość oferowanego czynszu netto.

 

 1. Oferent, którego oferta uznana będzie za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony telefonicznie i pisemnie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy. Zobowiązany jest ponadto, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem działalności uiścić
  w całości deklarowany czynsz.  

 

 1. Osoba do kontaktu Pani Iwona Orszulak, tel. 604 872 222 w godz. 9.00-15.00

 

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty wadium zostanie niezwłocznie zwrócone oferentom, których oferta nie została wybrana na konto wskazane w ofercie.

 

 1. Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wadium zostanie zaliczone na poczet kaucji, o której mowa w § 2 ust 2 projektu umowy lub zwrócone niezwłocznie w przypadku unieważnienia przetargu.

 

 1. Wadium zostanie zatrzymane przez Muzeum jeżeli oferent, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy dzierżawy lub z jego winy nie dojdzie do podpisania umowy dzierżawy w terminie wskazanym przez Muzeum. 

 

 1.  Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia
  i warunków przetargu, unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn, a także zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 1. Załączniki do ogłoszenia:

 

 

 

 

Pliki do pobrania

← Powrót
NS