PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuNowa identyfikacja wizualna  Muzeum Zamkowego w MalborkuWernisaż wystawy "Bohaterowie plebiscytu" na zamku w SztumiePodcast Posłuchaj Muzeum
09-03-2016

Ogłoszenia / Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 EURO

1. Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza do składania ofert na opracowanie, organizację i realizację finału tematycznego zwiedzania Muzeum Zamkowego w Malborku skierowanego do rodzin z dziećmi w wieku od 6 do 12 lat pod nazwą: „Szlakiem Zamkowych Tajemnic – Trasa Rodzinna” w okresie od 01 maja do 30 września przez 3 kolejne lata począwszy od roku 2016 roku  na gruntach Muzeum położonych na Międzymurzu Zachodnim pomiędzy Bramą Zachodnią i Bramą Mikołaja.

2. Lokalizację realizacji przedsięwzięcia określa załączony plan sytuacyjny – Załącznik nr 1.

3. Szczegółowe wytyczne dla opracowania, organizacji i realizacji przedsięwzięcia opisanego w Pkt 1 zawiera Załącznik nr 2

4. Firmy / osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do przetargu zobowiązane są do sporządzenia i załączenia do składanej oferty, w szczególności:
a)  scenariusza programu zabaw, konkursów i gier wraz z naniesieniem lokalizacji poszczególnych atrakcji na planie sytuacyjnym, o którym mowa w Pkt 2,
b)  wizualizacji zagospodarowania terenu wraz z naniesieniem lokalizacji poszczególnych atrakcji na plan sytuacyjny stanowiący Załącznik nr 1 ze wskazaniem liczby animatorów z opisem podejmowanych przez nich działań.

5. W przypadku korzystania z przyłącza elektrycznego wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej na podstawie wskazań podlicznika zainstalowanego na jego koszt.

6. W przypadku korzystania z przyłącza wodociągowego wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów zużycia wody i ścieków na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na jego koszt.

7. Oferty należy przysyłać/składać do dnia 14 marca 2016 roku, do godziny 15.00 do:
Sekretariatu Muzeum Zamkowego w Malborku
Ul. Starościńska 1
82-200 Malbork
Z dopiskiem: oferta ,,Szlakiem Zamkowych Tajemnic – Trasa Rodzinna”.
Lub mailowo: sekretariat@zamek.malbork.pl

8. Oferta powinna zawierać:
1) dane oferenta z opisem aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej ze wskazaniem numeru wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub załączonym odpisem zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS. Dokumenty te nie powinny być starsze niż 3 miesiące licząc od daty złożenia oferty,
2)  scenariusz programu zabaw, konkursów i gier wraz z naniesieniem lokalizacji poszczególnych atrakcji na planie sytuacyjnym, o którym mowa w Pkt 2,
3)  wizualizację zagospodarowania terenu wraz z naniesieniem lokalizacji poszczególnych atrakcji na plan sytuacyjny stanowiący Załącznik nr 1 ze wskazaniem liczby animatorów z opisem obsługi animatorskiej,
4)  wysokość proponowanej opłaty za prowadzenie w/w działalności z rozbiciem na poszczególne lata,
5)  wysokość ceny za realizację przedsięwzięcia realizowanego w ramach złożonej oferty,
6)  parafowany projekt umowy – Załącznik nr 3.

9.  Kryterium oceny ofert:
1)  60% - ocena scenariusza programu zabaw, gier, konkursów i pokazów wraz z jego wizualizacją w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Szlakiem Zamkowych Tajemnic – Trasa Rodzinna” - 60%,
2)  40% - cena

10. Oferent, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony telefonicznie i pisemnie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy, której projekt stanowi Załącznik nr 3 do ogłoszenia.

11. Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

Pliki do pobrania

← Powrót
NS