PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
60-lecie BiennaleRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Straty wojenneWystawa Malbork między sacrum a polityką
05-03-2019

Ogłoszenia / Ogłoszenie - opracowanie, organizacja i realizacja gier oraz zabaw historycznych będących finałami tematycznego zwiedzania Muzeum Zamkowego w Malborku

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 EUR

1. Muzeum Zamkowe w Malborku jako Zamawiający, zaprasza do składania ofert na opracowanie, organizację i realizację gier oraz zabaw historycznych będących finałami tematycznego zwiedzania Muzeum Zamkowego i skierowanych do:

a) rodzin z dziećmiw wieku od 6 do 12 lat,

b) grup szkolnychw wieku od 7 do 13 lat,

 

w okresie od 01 maja do 30 września 2019 roku na gruntach Muzeum położonych na Międzymurzu Zachodnim, za Bramą Św. Mikołaja w kierunku Kościoła Św. Jana.

 

2. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie miesięczne stanowiące iloczyn zrealizowanych finałów tras zwiedzania oraz stawki za finał.


3. Lokalizację realizacji przedsięwzięcia określa załączony plan sytuacyjny – Załącznik nr 2.

Koszt związany z użytkowaniem  wskazanego  terenu ponosi wykonawca w kwocie

200zł miesięcznie.

 

4. Szczegółowe wytyczne dla opracowania, organizacji i realizacji przedsięwzięcia opisanego w pkt. 1 zawiera Załącznik nr 1.

 

5. Zamawiający wymaga złożenia odrębnych ofert na organizację i realizację każdego z finałów osobno.

 

6. Oferent zobowiązany jest wpłacić na konto Muzeum 02 1130 1121 0006 5623 8620 0006 lub w kasie Muzeum, wadium w wysokości 1.000,00 PLN do dnia 22 marca 2019r. do godziny: 9.00

 

7. W przypadku korzystania z przyłącza elektrycznego wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej na podstawie wskazań podlicznika zainstalowanego na jego koszt.

 

8. W przypadku korzystania z przyłącza wodociągowego wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów zużycia wody i ścieków na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na jego koszt.

 

9.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

10. Oferty należy przysyłać/składać do dnia 22.03.2019r do godziny 9.00 w:

sekretariat Muzeum Zamkowego w Malborku :

ul. Starościńska 1;

82-200 Malbork
z dopiskiem: „Finał zwiedzania tematycznego – gry i zabawy historyczne”

lub mailowo: sekretariat@zamek.malbork.pl

11. Oferta powinna zawierać:

1) dane oferenta z opisem aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej ze wskazaniem numeru wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej KRS,
2) scenariusz programu zabaw, konkursów i gier przewidzianych dla danego finału tematycznego ze wskazaniem liczby animatorów i opisem obsługi animatorskiej,
3) wizualizację zagospodarowania terenu wraz z naniesieniem lokalizacji poszczególnych atrakcji na plan sytuacyjny stanowiący Załącznik nr 2,
4) wysokość ceny za realizację jednego finału dla każdej trasy.

5) wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy dla każdego z finałów oddzielnie, wyliczonego w oparciu o założoną liczbę finałów podaną w Załączniku nr 1 do ogłoszenia,
6) parafowany projekt umowy – Załącznik nr 3.
7) Dowód uiszczenia wadium i nr konta, na które wadium powinno zostać zwrócone.

 

12. W przypadku, gdy oferent nie jest płatnikiem podatku VAT należy złożyć stosowne oświadczenie.


13. Zamawiający dokona oceny ofert oddzielnie dla każdego z finałów.


      Kryterium oceny ofert:
      a) wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy oddzielnie dla każdego z finałów – 40%,
      b) ocena scenariusza zabaw, gier i pokazów przewidzianych oddzielnie dla danego finału tematycznego – 60%.


14. Oferent, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą będzie powiadomiony telefonicznie i pisemnie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy, której projekt stanowi Załącznik nr 3 do ogłoszenia, pod rygorem utraty wadium.


15. W przypadku unieważnienia postępowania lub po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowy, wadium zostanie zwrócone Oferentowi.


16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający przewiduje na realizację każdego z finałów.

17. Załączniki do ogłoszenia:

 

 

Pliki do pobrania

← Powrót
NS