PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Wystawa Malbork między sacrum a politykąSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku
15-03-2018

Ogłoszenia / Ogłoszenie - realizacja finałów tematycznych zwiedzania Muzeum Zamkowego

 

o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 EURO

 

 1. Muzeum Zamkowe w Malborku jako Zamawiający zaprasza do składania ofert na opracowanie, organizację i realizację finałów tematycznych zwiedzania Muzeum Zamkowego skierowanych do:
 1. rodzin z dziećmi (w wieku od 6 do 12 lat) – Odkrywcy Zamkowych Tajemnic (OZT) – trasa rodzinna,
 2. grup szkolnych (w wieku od 7 do 13 lat) – Szlakiem Zamkowych Tajemnic (SZT) – trasa dla grup szkolnych,

w okresie od 28 kwietnia do 30 września 2018 roku na gruntach Muzeum położonych na Międzymurzu Zachodnim.

 1. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie miesięczne stanowiące iloczyn zrealizowanych finałów tras zwiedzania oraz stawki za finał.
 2. Lokalizację realizacji przedsięwzięcia określa załączony plan sytuacyjny – Załącznik nr 2.
 3. Szczegółowe wytyczne dla opracowania, organizacji i realizacji przedsięwzięcia opisanego w Pkt 1 zawiera Załącznik nr 1.
 4. Zamawiający wymaga złożenia odrębnych ofert na organizację i realizację każdego z finałów.
 5. Zainteresowane podmioty winny wpłacić w kasie lub na konto nr 02 1130 1121 0006 5623 8620 0006 Muzeum wadium w wysokości 2 000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych), dla każdego z finałów oddzielnie, w terminie do 3 kwietnia  2018 roku do godziny 9.00. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty, wadium zostanie zwrócone na konto wskazane w ofercie.
 6. Oferty należy złożyć do dnia 3 kwietnia 2018 roku do godziny 11.00 w sekretariacie Muzeum Zamkowego w Malborku, 82-200 Malbork; ul. Starościńska 1, osobiście lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@zamek.malbork.pl
 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 kwietnia 2018 roku w siedzibie Muzeum Zamkowego w Malborku, ul Starościńska 1, 82-200 Malbork.
 8. W przypadku korzystania z przyłącza elektrycznego wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej na podstawie wskazań podlicznika zainstalowanego na jego koszt.
 9. W przypadku korzystania z przyłącza wodociągowego wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów zużycia wody i ścieków na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na jego koszt.
 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 11. Oferta powinna zawierać:
 1. dane oferenta z opisem aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej ze wskazaniem numeru wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS,
 2. scenariusz programu zabaw, konkursów i gier przewidzianych dla danego finału tematycznego ze wskazaniem liczby animatorów i opisem obsługi animatorskiej,
 3. wizualizację zagospodarowania terenu wraz z naniesieniem lokalizacji poszczególnych atrakcji na plan sytuacyjny stanowiący Załącznik nr 2, dla każdego z finałów odrębnie,
 4. wysokość stawki za zrealizowanie jednego finału dla każdego z finałow odrębnie,
 5. parafowany projekt umowy – Załącznik nr 3,
 6. dowód uiszczenia wadium, dla każdego z finałów oddzielnie i numer konta na które wadium powinno zostać zwrócone.
 1. Kryterium oceny ofert:
 1. wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy oddzielnie dla każdego z finałów – 60%,
 2. ocena scenariusza zabaw, gier i pokazów przewidzianych oddzielnie dla danego finału tematycznego – 40%.
 1. Oferent, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony telefonicznie i pisemnie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania odrębnej umowy dla każdego finału, której projekt stanowi Załącznik nr 3 do ogłoszenia, pod rygorem utraty wadium.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający przewiduje na realizację programu każdego z finałów.
 3. Załączniki do ogłoszenia:

 

Pliki do pobrania

← Powrót
NS