PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineNowa identyfikacja wizualna  Muzeum Zamkowego w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Wernisaż wystawy "Bohaterowie plebiscytu" na zamku w Sztumie
19-03-2018

Ogłoszenia / Ogłoszenie - sprzedaż melexa

 

 

Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup Melexa model 96748V395C nr VIN 48DC070602482

 

1. Dane pojazdu

  1. rok produkcji 2007;
  2. 2 osobowy;
  3. skrzynia ładunkowa 450 kg, burty aluminiowe;
  4. kolor Biały
  5. prostownik 48V
  6. 8 akumulatorów;
  7. ubezpieczenie OC ważne do 02.09.2018r
  8. kabina otwarta z przednią szybą;

 

Pojazd można oglądać w siedzibie Muzeum Zamkowego w Malborku przy

ul. Starościńskiej 1 w dniu 26.03.2018r w godz. 11.00-14.00.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 512205650.

 

2. Oferowana cena zakupu nie może być niższa niż 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto.

 

3. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy złożyć do dnia 3 kwietnia 2018 roku do godziny 13.00 w sekretariacie Muzeum Zamkowego w Malborku, 82-200 Malbork; ul. Starościńska 1, osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,, oferta kupna melexa ”

 

4. Oferta zawierająca dane oferenta oraz proponowaną wysokość zakupu winna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1.

 

5. Zainteresowane podmioty winny wpłacić w kasie lub na konto nr 02 1130 1121 0006 5623 8620 0006 Muzeum wadium w wysokości 1000 zł. (słownie: tysiąc złotych) w terminie       do 30 marca 2018 roku do godziny 11.00. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty, wadium zostanie zwrócone podmiotom, których oferty nie zostały wybrane. Natomiast oferentowi, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą wadium zostanie zaliczone na poczet zakupu pojazdu.

 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 kwietnia 2018 roku o godzinie 14.00 w siedzibie ogłaszającego tj. Muzeum Zamkowym w Malborku, ul Starościńska 1, 82-200 Malbork.

 

7. Kryterium oceny ofert – 100% cena.

8. Muzeum Zamkowemu w Malborku przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert, a także unieważnienia przedmiotowego postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.

 

9. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest podpisać umowę, której projekt stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia, w terminie do dnia     11 kwietnia 2018 roku pod rygorem utraty wadium. Zobowiązany jest ponadto, w terminie    7 dni od daty podpisania umowy wpłacić na konto Muzeum oferowaną kwotę za zakup Melexa.

 

Załączniki do pobrania:

 

 

 

 

Pliki do pobrania

← Powrót
NS