PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
60-lecie BiennaleStraty wojenneEdukacja muzealna onlineNowa identyfikacja wizualna  Muzeum Zamkowego w Malborku
28-05-2018

Ogłoszenia / Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Wymiana pokrycia dachowego skrzydła północnego i wschodniego zamku w Sztumie, oddziału Muzeum Zamkowego w Malborku”

DKZ.2610.15.2.2018.mj                                                                           

Zamówienie  poniżej 30.000 EURO

 

                                                                                            

Dotyczy: Zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Wymiana pokrycia dachowego skrzydła północnego i wschodniego zamku w Sztumie, oddziału Muzeum Zamkowego w Malborku

 

 

Muzeum Zamkowe w Malborku zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Wymiana pokrycia dachowego skrzydła północnego i wschodniego zamku w Sztumie, Oddziału Muzeum Zamkowego w Malborku”.

W ramach opracowania WYKONAWCA zobowiązany będzie wykonać następujące składniki dokumentacji:

  1. inwentaryzację budowlaną więźby dachowej wraz z orzeczeniem technicznym dotyczącym stanu jej zachowania, w 6 egz.,
  2. projekt budowlany stanowiący dokumentację techniczną remontu więźby dachowej i wymiany pokrycia dachowego, w 6 egz.,
  3. szczegółowy przedmiar robót sporządzony w układzie zgodnym z technologią prowadzenia robót, w 2 egz.,
  4. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, w 2 egz.,
  5. kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 130, poz. 1389), w 2 egz.,

 

Zamawiający przewiduje, jako docelowe pokrycie dachowe obiektu:

  1. skrzydło północne i północna część skrzydła wschodniego – dachówka karpiówka, zgodnie z aktualnym rozwiązaniem technicznym,
  2. południowa część skrzydła wschodniego (tzw. wozownia) – wymiana istniejącej dachówki holenderki na dachówkę mnich-mniszka.

 

WYKONAWCA zobowiązany jest wykonać dokumentację w sposób zapewniający uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB) oraz umożliwiający wykorzystanie jej do przeprowadzenia przetargu na wymianę pokrycia dachowego skrzydła północnego i wschodniego zamku w Sztumie zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

 

 

 

Do obowiązków WYKONAWCY należy także pozyskanie własnym staraniem i na własny koszt wszelkich ewentualnych materiałów, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, oraz uzyskania wymaganych prawem uzgodnień; kwestia uzyskania pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowę pozostaje w zakresie obowiązków  ZAMAWIAJĄCEGO.

 

Wszystkie w/w elementy dokumentacji projektowej należy dostarczyć również w formie elektronicznej na płycie CD w postaci plików *.pdf; jakość plików powinna pozwalać na uzyskanie powiększenia co najmniej czterokrotnego. Kosztorys inwestorski należy dodatkowo zapisać w postaci uzgodnionej z ZAMAWIAJĄCYM. Materiały dostarczone na płycie CD powinny posiadać skorowidz zawartych na niej dokumentów: nazwa, lokalizacja oraz zawartość pliku.

      - część opisowa w formacie dokumentu Word,

      - część rysunkowa w formacie AutoCad

 

Wymagany termin opracowania i przekazania ZAMAWIAJĄCEMU kompletu dokumentacji projektowej: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

 

Odpowiedź na zapytanie prosimy złożyć na załączonym formularzu w zamkniętej kopercie z napisem: „oferta na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Wymiana pokrycia dachowego skrzydła północnego i wschodniego zamku w Sztumie, Oddziału Muzeum Zamkowego w Malborkudo Sekretariatu Muzeum Zamkowego w Malborku, ul. Starościńska 1, w terminie do dnia 11.06.2018r. do godz. 900. Do oferty należy dołączyć: parafowany wzór umowy, kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, kserokopię niezbędnych uprawnień zawodowych i przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego projektantów.

 

Przy ocenie ofert ZAMAWIAJĄCY będzie kierował się następującym kryterium: cena ofertowa 100%. Wybrana zostanie oferta o najniższej cenie ofertowej.

Osobą uprawnioną do kontaktu z ramienia Muzeum Zamkowego w Malborku jest Mirosław Jonakowski, tel. 55 647-09-27, w godz. od 800 do 1500

 

 

Uwaga!:

  • Wszystkie dokumenty przedstawione w kopii winny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez Wykonawcę.
  • Zamawiający dopuszcza dokonanie wizji lokalnej obiektu, którego dotyczy zamówienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną do porozumiewania się z Wykonawcami.

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

← Powrót
NS