PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuPodcast Posłuchaj MuzeumEdukacja muzealna online
18-06-2021

Ogłoszenia / Zapytanie ofertowe - przygotowanie dokumentacji fotograficznej

 

Zapytanie ofertowe

 

do złożenia oferty dla zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 zł

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 zł Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: Przygotowanie dokumentacji fotograficznej związanej  z posiedzeniem Rady Muzeum na Zamku w Sztumie w dniu 15 lipca 2021 roku.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji fotograficznej posiedzenia Rady Muzeum Zamkowego w Malborku na Zamku w Sztumie w dniu 15 lipca 2021 roku.
 2. Zamówienie będzie polegało na obsłudze fotograficznej danego wydarzenia (jeden dzień zdjęciowy), z którego zostanie dostarczonych 20 gotowych do publikacji zdjęć o charakterze reportażu, poddanych  procesowi obróbki graficznej wybranych przez Muzeum ze 100 zdjęć.
 3. Zdjęcia powinny  charakteryzować wysoką jakością wykonania w technice kolorowej, cyfrowej o rozdzielczości minimum 300 dpi.
 4. Wybrane zdjęcia powinny zostać dostarczone w trzech formatach: JPEG, TIFF (300dPI) oraz miniaturki w formacie JPEG.
 5. Zdjęcia powinny być wykonane w świetle naturalnym i sztucznym, opisane według wytycznych Muzeum: autor zdjęcia, nazwa wydarzenia, data i miejsce. Autor zdjęć powinien uwzględnić brak właściwego oświetlenia we wnętrzach i zapewnić oświetlenie sztuczne.
 6. Zdjęcia będą do wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji.
 7. Dokumentacja fotograficzna powinna być dostarczona do Muzeum najpóźniej następnego dnia roboczego od zakończenia posiedzenia Rady Muzeum za pośrednictwem Wetransfer lub drogą      on line na adres: sekretariat@zamek.malbork.pl
 8. Dojazd do Zamku w Sztumie  w obie strony, Wykonawca zapewnia we własnym zakresie.

 

Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oferty:

 1. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, m.in. uwzględnienie kosztów transportu                 i przekazania majątkowych praw autorskich. Należy podać również cenę jednostkową zdjęcia.
 2. Do oferty należy dołączyć Portfolio zrealizowanych wydarzeń reportażowych.
 3. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium 100% cena brutto.

Sposób przygotowania oferty:

 

Ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej, w języku polskim.

Oferta powinna być złożona na dowolnym formularzu lub formularzu udostępnionym przez Zamawiającego.

Ofertę można złożyć: na adres sekretariat@zamek.malbork.pl  do dnia 10 lipca do godziny 15:00.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.

 

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Dorota Głażewska - kierownik kancelarii.

 

Muzeum Zamkowe w Malborku reprezentowane przez Dyrektora jest administratorem danych osobowych, które mogą być uzyskane w trakcie niniejszego postępowania lub realizacji zawartej w jego wyniku umowy. W załączeniu klauzula informacyjna.

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Dane osobowe w Muzeum Zamkowym w Malborku są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej „RODO”/rozporządzenie) i aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych, wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz przepisami sektorowymi.

W związku z prowadzonym postępowaniem, informujemy, że Administratorem danych osobowych Wykonacy jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych: mailowo na adres inspektor@zamek.malbork.pl bądź listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej. Wykonaca ma prawo dostępu do swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu - korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA oraz przepisów sektorowych. Jeżeli Wykonaca uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Dane osobowe Wykonacy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania, a następnie, jeśli to będzie miało miejsce do zawarcia i wykonania umowy.

Podanie przez Wykonacę danych jest dobrowolne, acz konieczne do przeprowadzenia ww. postępowania.

Podstawą prawną przetwarzania danych Wykonacy jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy).

Odbiorcami danych osobowych Wykonacy będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania ich na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, organy kontrolne, upoważnieni pracownicy, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi na podstawie podpisanych umów.

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który będzie trwała procedura, w razie podpisania umowy – do zakończenia realizacji, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku  z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

← Powrót
NS