PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wernisaż wystawy "Bohaterowie plebiscytu" na zamku w SztumieWystawa Malbork między sacrum a polityką60-lecie BiennaleRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"
20-07-2021

Ogłoszenia / Zapytanie ofertowe - w postępowaniu na: nasadzenia i pielęgnacje dwóch drzew gatunku lipa drobnolistna na terenie działki nr 15 położonej w obrębie 3 - miasta Sztum.

Załącznik nr 3

do Regulaminu udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 zł.

 

Malbork, dnia 20.07.2021r.

DKZ.2610.12.2021.ks

 

Zapytanie ofertowe

do złożenia oferty dla zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 zł

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 zł Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: Nasadzenia i pielęgnacje dwóch drzew gatunku lipa drobnolistna na terenie działki nr 15 położonej w obrębie 3 - miasta Sztum. 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Nasadzenie dwóch drzew z gatunku lipa drobnolistna:

- przetransportowanie dwóch drzew z zamku w Sztumie w miejsce nasadzenia, działka nr 15 położona w obrębie 3 – miasta Sztum,

- wykopanie dołów pod nasadzenia,

- w razie potrzeby (w zależności od występującego gruntu) wysypanie w przygotowane doły  odpowiedniej ziemi,

- nasadzenie dwóch drzew,

- wbicie pali pionujących drzewa i ich przywiązanie,

  1. Pielęgnacja dwóch drzew z gatunku lipa drobnolistna. W  okresie  pielęgnacji  należy:  systematycznie podlewać drzewa, w razie potrzeby nawozić nawozami o   przedłużonym działaniu, usuwać odrosty,  uzupełniać  paliki  i  poprawić wiązania  na  bieżąco, osuszać w przypadku obfitych opadów, w przypadku zainfekowania rośliny zastosować odpowiedni preparat zapobiegający infekcji.
  2. Zakup lip drobnolistnych, palików mocujących, odpowiedniej ziemi Wykonawca zapewnia we własnym zakresie.
  3. Dojazd na miejsce nasadzeń oraz transport drzew Wykonawca zapewnia we własnym zakresie.
  4. Posadzenie dwóch drzew gatunku lipa drobnolistna. Sadzonki winny mieć wysokość min. 3 m i obwody pni mierzone ma wysokości 100 cm wynoszące min. 12 cm.
  5. Pielęgnacja lip drobnolistnych trwać ma do 31.05.2022r. Udokumentowanie prac opisujące zabiegi wykonane przy pielęgnacji należy złożyć do Działu Konserwacji Zamku w Muzeum Zamkowym w Malborku na koniec każdego miesiąca.
  6. Miejsca nasadzeń dwóch drzew z gatunku lipa drobnolistna muszą być skonsultowane z pracownikiem Działu Konserwacji Zamku w Muzeum Zamkowym w Malborku.

 

 

Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oferty:

1. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, m.in. zakup dwóch lip drobnolistnych, transport, paliki, ziemię.

2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium 100 % cena brutto.

 

 

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej, w języku polskim.

Oferta powinna być złożona na dowolnym formularzu lub formularzu udostępnionym przez Zamawiającego.

Ofertę można złożyć: na adres sekretariat@zamek.malbork.pl do dnia 09 sierpnia 2021 r. do godziny 15:00.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.

 

 

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Agnieszka Kowalska – Zastępca Dyrektora ds.  naukowo – konserwatorskich.

 

Muzeum Zamkowe w Malborku reprezentowane przez Dyrektora jest administratorem danych osobowych, które mogą być uzyskane w trakcie niniejszego postępowania lub realizacji zawartej w jego wyniku umowy. W załączeniu klauzula informacyjna.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Dane osobowe w Muzeum Zamkowym w Malborku są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej „RODO”/rozporządzenie) i aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych, wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz przepisami sektorowymi.

W związku z prowadzonym postępowaniem, informujemy, że Administratorem danych osobowych Wykonacy jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych: mailowo na adres inspektor@zamek.malbork.pl bądź listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej. Wykonaca ma prawo dostępu do swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu - korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA oraz przepisów sektorowych. Jeżeli Wykonaca uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Dane osobowe Wykonacy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania, a następnie, jeśli to będzie miało miejsce do zawarcia i wykonania umowy.

Podanie przez Wykonacę danych jest dobrowolne, acz konieczne do przeprowadzenia ww. postępowania.

Podstawą prawną przetwarzania danych Wykonacy jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy).

Odbiorcami danych osobowych Wykonacy będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania ich na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, organy kontrolne, upoważnieni pracownicy, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi na podstawie podpisanych umów.

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który będzie trwała procedura, w razie podpisania umowy – do zakończenia realizacji, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku  z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

 

Pliki do pobrania

← Powrót
NS