PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Kamienie Milowe 60-leciePodcast Posłuchaj MuzeumStraty wojenneWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w Malborku

Warto wiedzieć / Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego

Szanowni Państwo,

ze względu na aktualną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, dyrekcja Muzeum Zamkowego w Malborku podjęła decyzję o przełożeniu XIV Międzynarodowego Zjazdu Artystów i Kolekcjonerów Ekslibrisu oraz XXVII Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego – Malbork 2020 na 4-5 czerwca 2021 roku.

Decyzja ta podyktowana jest troską i bezpieczeństwem pracowników muzeów, artystów oraz kolekcjonerów. O dalszych decyzjach będziemy na bieżąco informować.

 

 

Strona internetowa Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego

 

Ekslibris – Robert Evgeni Baramow (Bułgaria)

Robert Evgeni Baramow (Bułgaria) Ex libris Spartaco Cadioli, 1997 r., akwaforta barwna, wym. 12x3 x 14,7 cm

 

Od 1963 roku w Muzeum Zamkowym w Malborku, odbywają się w cyklu dwuletnim światowe wystawy ekslibrisu współczesnego.

 

Biennale poprzedził ogólnopolski konkurs na ekslibris dla nowo utworzonej biblioteki zamkowej, ogłoszony przez Henryka Raczyniewskiego, ówczesnego dyrektora malborskiego Muzeum, architekta, konserwatora zabytków. Wspólnie z Wojciechem Jakubowskiem, światowej sławy miedziorytnikiem i twórcą ekslibrisów, podjęli inicjatywę przekształcenia konkursu w międzynarodową cykliczną imprezę artystyczną prezentującą najciekawsze dokonania twórcze w tej dziedzinie sztuki. Pierwsza edycja konkursu stała się równocześnie początkiem malborskiego Biennale i tworzonej tu kolekcji ekslibrisów.

 
Ekslibris – Robert Evgeni Baramow (Bułgaria)

Karel Demel (Czechy) Exl. W.H.,1995 r., technika mieszana wklęsła, wym. 8 x 12,1 cm

Na przestrzeni wieloletniej historii malborskiego Biennale Ekslibrisu widać, jak wielkie zmiany dokonują się w tej dziedzinie sztuki graficznej. Z dedykowanego znaku własności książki, wyrażanego w latach 60-tych i 70-tych za pomocą ograniczonego zasobu środków formalnych, ekslibris w następnych dekadach przeobraził się w fascynujące rozbudowane kompozycje, cięte po mistrzowsku w metalowych matrycach i trawione walorowo z wykorzystaniem kilku technik graficznych w jednej odbitce. Ten powolny proces ewolucji ekslibrisu, idący w kierunku wyzwolenia go spod kategorycznej presji użytkowości (wklejania do książek), podniósł tę formę graficzną do rangi dzieła sztuki i spowodował, że ekslibris funkcjonuje obecnie jako samodzielna dedykacyjna miniatura graficzna oraz jako obiekt kolekcjonerski i ekspozycyjny.

Ekslibris – Henryk Feilhauer (Niemcy)

Henryk Feilhauer (Niemcy) Ex musicis Jan Hellwig, 1997 r.,miedzioryt barwny, wym. 15,3 x 8,8 cm


Najliczniej reprezentowane w konkursie są środowiska artystyczne z Polski, Ukrainy, Rosji, Białorusi, Czech, Słowacji, Bułgarii, Litwy, Niemiec i Włoch. Międzynarodowe jury wyróżnia autorów najlepszych zestawów prac medalami honorowymi i trzema nagrodami pieniężnymi.

 


Strona internetowa Między­narodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.