PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna onlineWystawa Kamienie Milowe 60-lecieWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w Malborku

Wydarzenia / 29 maja Konferencja naukowa pt. Żuławy w 1945 roku

zulawy

 

W dniu 29 maja 2014 roku odbędzie się w Muzeum Zamkowym w Malborku konferencja naukowa zatytuowana „Żuławy w 1945 roku”. Organizatorami przedsięwzięcia są Muzeum Zamkowe w Malborku, Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

 

Konferencję podzielono na dwie sesje. Pierwsza z nich została poświęcona działaniom wojennym. W tej części konferencji wysłuchamy następujących referatów:

- „Operacja pomorska Armii Czerwonej na Żuławach w 1945 roku”, Wojciech Łukaszun, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

 

 - „Walki 321. Dywizji Strzeleckiej o opanowanie Żuław Elbląskich w styczniu 1945 roku”, Tomasz Gliniecki, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

 

 - „Drogi ewakuacji ludności niemieckiej przez Żuławy na przełomie 1944/45 roku, Marcin Westphal, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

 

 - „Malbork 1945. Raport z oblężenia”, Ryszard Rząd, Muzeum Zamkowe w Malborku

 

  -„Polscy sportowcy w Sztutthofie w 1945 roku”, prof. dr hab. Waldemar Moska, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku

 

 -„Mierzeja Wiślana w działaniach wojennych w 1945 roku”, prof. dr hab. Wiesław Łach, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie.

 

Druga część konferencji opowiadać będzie o sytuacji ludności na Żuławach po wkroczeniu Rosjan do końca 1945 roku. Wysłuchamy w niej nastepujacych referatów:

 

- Bartłomiej Garba, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Sytuacja ludności na Żuławach po wkroczeniu Rosjan do końca 1945 roku

 

 -„Niemcy w gminie Stutthof/Sztutowo w 1945 roku”, Marcin Owsiński, Muzeum Sztutthof w Sztutowie

 

- „Straty w gospodarce rolnej na Żuławach w 1945 roku”, prof. dr hab. Mirosław Golon, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, IPN oddział w Gdańsku 

 

-„Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Malborku”, Marzena Kruk, Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Gdańsku

 

-„Osadnicy na ziemi malborskiej w 1945 roku. Zmiany ludnościowe oraz kształtowanie się życia społecznego”, Jolanta Justa, Muzeum Zamkowe w Malborku

 

-„Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Gdańsku wobec zbrodni na Żuławach”, Łukasz Jasiński, Muzeum II Wojny Światowej.

W trakcie konferencji „Żuławy w 1945 roku” zostanie otwarta wystawa czasowa przygotowana przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku pt. „Żołnierska dola. Życie codzienne żołnierzy w czasie II wojny światowej”.

Wystawa przedstawia prozę codziennego, frontowego życia oraz losy żołnierzy służących w kilku armiach walczących w największym konflikcie zbrojnym XX wieku. Twórcy wystawy za pomocą eksponatów, dokumentów i fotografii, dotąd w większości niepublikowanych ukazują aspekty żołnierskiej służby, widzianej nie tylko z perspektywy pola walki. Poza regulaminowym umundurowaniem, wyposażeniem i uzbrojeniem oddziałów polskich, niemieckich, sowieckich, japońskich i amerykańskich na wystawie będzie można zobaczyć osobiste przedmioty żołnierzy, często wykonane własnoręcznie lub zdobyte na wrogu. Ekspozycja opowiadać będzie również o tym, czym żołnierze zajmowali się w chwilach wolnych od walki, jak odpoczywali, czym się interesowali, jak dbali o zdrowie, wygląd i higienę.
Na wystawie publiczność będzie mogła zapoznać się z różnymi postawami wojskowych. Zarówno z tymi, które prowadziły do popełnienia zbrodni wojennych i bestialstwa wobec ludności cywilnej, jak i z tymi, z których wynika bohaterstwo i szlachetność.


Wystawa czasowa będzie eksponowana do połowy września 2014 roku w sali siedmiofilarowej na Zamku Średnim w Malborku.
 

 Dyrekcja Muzeum Zamkowego w Malborku, Muzeum Sztutthof w Sztutowie oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku serdecznie zaprasza na otwarcie konferencji i wystawy w dniu 29 maja br. w godz. od 10 do 14.00 w zamku w Malborku.

 

Opracowanie tekstu:

 Jolanta Justa, Muzeum Zamkowe w Malborku

 Marcin Westphal, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

 

 Program Konferencji (jpg) - pobierz

 

Zaproszenie na Konferencje (jpg) - pobierz

 


Organizatorzy:

 

              

      

  logo  

                                                                        

                         

                
 

 logo

        

  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.