PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuProjekt Straty kontynuuacjaWystawa Kamienie Milowe 60-leciePodcast Posłuchaj Muzeum

Wydarzenia / 50 lat Muzeum Zamkowego w Malborku – 20 maja, Dzień Obchodów Jubileuszu.

 

50-lecie MZM – logo

 

 

Zarządzenie nr 117 Ministra Kultury i Sztuki w sprawie utworzenia Muzeum Zamkowego w Malborku powstało dnia 13 września 1960 roku. Zgodnie z jego treścią tworzy się w Malborku Muzeum pod nazwą Muzeum Zamkowe w Malborku, którego siedzibą jest zespół zamkowy w Malborku. Muzeum jest jednostką bezpośrednio podległą Zarządowi Muzeów i Ochrony Zabytków. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 1961 roku.

 

Pierwszym zadaniem Muzeum była konserwacja i odbudowa całego układu historycznego zamku. Przez 50 lat swojej działalności Muzeum podnosiło z ruin zespół zamkowy zajmując się jednocześnie codzienną aktywnością muzealną: gromadzeniem dokumentacji historycznej i zbiorów sztuki, organizowaniem wystaw stałych i czasowych, publikowaniem wydawnictw oraz prowadzeniem działalności oświatowo-edukacyjnej.

Dzisiaj Muzeum dysponuje 23 kolekcjami z zakresu sztuki, rzemiosła artystycznego, architektury i historii. Do najciekawszych należą zbiory bursztynowe, numizmatyczne, rzeźby oraz militaria. Wszystkie kolekcje cieszą się zasłużoną sławą na całym świecie.

Zespół zamkowy, w którym rezyduje Muzeum, to powierzchnia 21 hektarów o łącznej kubaturze 250 000 metrów sześciennych. W tym roku Muzeum oddało dla ruchu turystycznego Kolejną część Zamku Średniego, całe Skrzydło Zachodnie, z budzącymi zachwyt piwnicami i strychami.

Zamek uważany jest za największą budowlę ceglaną wzniesioną rękami człowieka, a jego wartość historyczna i artystyczna doceniona została w roku 1997, kiedy to cały zespół zamkowy wpisany został na listę UNESCO.

 

Z okazji Obchodów 50-lecia Muzeum Zamkowe w Malborku przygotowało bogaty program na cały rok 2011, w którym są m.in.: wystawy, koncert, eventy i wydawnictwa. Jednak 20 maja jest szczególnie ważny dla Muzeum – to tego dnia Muzeum obchodzić będzie uroczyście swój Jubileusz.

Creme de la creme – najcenniejsze z cennychZaproszonym Gościom zaprezentowany zostanie krótki film o historii Muzeum, a zasłużonym Pracownikom wręczone zostaną medale i dyplomy honorowe. Wieczorem odbędzie się wernisaż wystawy Crème de la crème – najcenniejsze z cennych malborskiego Muzeum prezentującej najbardziej wartościowe eksponaty z różnych kolekcji Muzeum Zamkowego (wejście na wernisaż tylko na zaproszenie). Nigdy wcześniej w tym samym miejscu i czasie, obiekty te nie współistniały w ramach jednej ekspozycji, dlatego będzie ona zderzeniem unikatowości z kunsztem i wartością artystyczną. Na uroczystości obecna będzie m.in.: Ambasador Obchodów 50-lecia Muzeum Zamkowego w Malborku pani Beata Tyszkiewicz.

Genesis Klassik – Ray Wilson i Berlin Symphony EnsembleDzień Obchodów uświetni koncert Genesis Klassik – Ray Wilson z Berlin Symphony Ensemble zabierając publiczność w fascynującą wyprawę do magicznego świata muzyki. Partnerem Muzeum przy organizacji koncertu jest firma Philips.
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.