PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuPodcast Posłuchaj MuzeumWystawa Kamienie Milowe 60-lecie

Wydarzenia / 563. rocznica przejęcia Malborka przez króla Kazimierza Jagiellończyka

563. rocznica przejęcia Malborka przez króla Kazimierza Jagiellończyka563. rocznica przejęcia Malborka przez króla Kazimierza Jagiellończyka

Po wielkiej wojnie (1410-1411) i klęsce pod Grunwaldem, państwo zakonne dotknął wewnętrzny kryzys. 14 marca 1440 r. niezadowoleni z rządów krzyżackich przedstawiciele rycerstwa i miast powołali Związek Pruski. Skierowany był przeciw monopolowi gospodarczemu i politycznemu krzyżaków i dążył do uzyskania praw, które były powszechne w sąsiednich państwach, a zwłaszcza w Polsce. 4 lutego 1454 roku Tajna Rada Związku wypowiedziała posłuszeństwo wielkiemu mistrzowi i wywołała powstanie zbrojne. Opanowano prawie wszystkie miasta pruskie.

 

6 marca 1454 roku, na prośbę posłów Związku Pruskiego, król Polski Kazimierz Jagiellończyk wydał akt inkorporacji Prus i wypowiedział wojnę krzyżakom.

 

Po jej wybuchu Malbork został oblężony przez wojska polskie i oddziały miasta Gdańska. Kiedy zakon krzyżacki nie był już w stanie sumiennie opłacać swoich zaciężnych żołnierzy broniących zamku, ci sprzedali go królowi polskiemu. 8 czerwca 1457 roku Kazimierz Jagiellończyk wkroczył do Malborka, przejmując go na rzecz Polski, a dwa dni później przyjął w Wielkim Refektarzu hołd nowych poddanych.

 

Trwająca trzynaście lat wojna polsko-krzyżacka zakończyła się 19 października 1466 roku podpisaniem pokoju w Toruniu. Królestwo Polskie odzyskało Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską i michałowską oraz uzyskało Warmię i Powiśle z Żuławami.

 

___________________________

 

il. 1

Król Kazimierz Jagiellończyk

Kopia portretu z ok. 1645 r. z ratusza w Toruniu

Muzeum Zamkowe w Malborku, nr inw. MZM/MRT/7

 

il. 2

Faksymile dokumentu z pieczęcią króla Kazimierza Jagiellończyka potwierdzającego przywileje miasta Malborka, 4 VI 1457 (oryginał: Archiwum Państwowe w Gdańsku)

Muzeum Zamkowe w Malborku, nr inw. MZM/DH/575

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.