PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-leciePodcast Posłuchaj Muzeum

Wydarzenia / 60-LECIE KOŁA PRZEWODNIKÓW MALBORSKICH

60-LECIE KOŁA PRZEWODNIKÓW MALBORSKICH 60-LECIE KOŁA PRZEWODNIKÓW MALBORSKICH 60-LECIE KOŁA PRZEWODNIKÓW MALBORSKICH 60-LECIE KOŁA PRZEWODNIKÓW MALBORSKICH 60-LECIE KOŁA PRZEWODNIKÓW MALBORSKICH 60-LECIE KOŁA PRZEWODNIKÓW MALBORSKICH 60-LECIE KOŁA PRZEWODNIKÓW MALBORSKICH 60-LECIE KOŁA PRZEWODNIKÓW MALBORSKICH 60-LECIE KOŁA PRZEWODNIKÓW MALBORSKICH 60-LECIE KOŁA PRZEWODNIKÓW MALBORSKICH 60-LECIE KOŁA PRZEWODNIKÓW MALBORSKICH 60-LECIE KOŁA PRZEWODNIKÓW MALBORSKICH

W dniach 23-25 maja 2014r. miały miejsce uroczyste obchody 60-lecia Koła Przewodników Malborskich. Powołane zostało do życia 8 kwietnia 1954 roku. 
Dzisiaj Koło liczy ok.250 czynnych członków. W historii 60 lecia przewodnicy malborscy oprowadzili ponad 30 mln. turystów, nie tylko z Polski, ale i z całego świata. Patronat honorowy nad obchodami objęli: Mieczysław Strug -Marszałek Województwa Pomorskiego, Andrzej Rychłowski Burmistrz Miasta Malborka, Mirosław Czapla Starosta Powiatu Malborskiego, Mariusz Mierzwiński Dyrektor Naczelny Muzeum Zamkowego w Malborku, płk inż. pil. Leszek Błach Dowódca 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego, Magdalena Marszałkowska Dyrektor Malbork Welcome Center. Wśród uczestników uroczystych obchodów byli m.in. zaproszeni goście reprezentujący instytucje wspierające i współpracujące z Kołem na przestrzeni 60 lat. Goście zapoznali się z multimedialną prezentacją dorobku 60 lecia Koła. Mieli także okazję wysłuchać wystąpień patronów honorowych i zaproszonych gości. Wśród nich syna założyciela Koła Stefana Dubyny, pana Adama Dubynę, który uczestniczył wraz z małżonką panią Barbarą.  W programie uwzględniono również wręczenie wyróżnień i odznaczeń przyznanych przez władze centralne i lokalne, Zarząd Koła i Dyrektora Muzeum Zamkowego.

 

Oficjalne uroczystości odbyły się w Ośrodku Konferencyjnym Muzeum Zamkowego – KARWAN. Dostarczyły one uczestnikom wielu niezapomnianych przeżyć i wrażeń, a wzbogacone były przez występ pani Katarzyny Skowrońskiej muzykologa, operologa, śpiewaczkę, nauczyciela emisji głosu z Torunia przy akompaniamencie pani Kujawy. Swój talent muzyczny zaprezentowali przyszli mistrzowie, a obecnie uczniowie gry na akordeonie ze Szkoły Muzycznej w Malborku. Bogaty program obejmował m.in. spotkanie biesiadne przy ognisku, widowisko "Światło i dźwięk", wizytę studyjną w Szkole Łacińskiej i Ratuszu Miejskim gdzie uczestnikom pobyt umilał zespół muzyki dawnej „POMEZANIA” pod kierunkiem Marcina Skotnickiego, zwiedzanie lotniska 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku, po którym gości oprowadzał dowódca pan płk inż. pil. Leszek Błach. W godzinach wieczornych w sobotę, uczestnicy jubileuszu spotkali się na uroczystej kolacji w Karwanie przy dźwiękach muzyki. W niedzielę dla przewodników z terenu Polski, którzy zaszczycili swoją obecnością obchody, odbyła się wycieczka po terenie Powiśla i Żuławach.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.