PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Kamienie Milowe 60-lecieOdkryjmy wspólnie Smaki Dziedzictwa!Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Straty wojenne

Wydarzenia / 60-LECIE MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU – CELEBRACJA PASJI I HISTORII

Muzeum Zamkowe w Malborku obchodzi w tym roku swoje 60-lecie, którego ukonorowaniem było uroczyste spotkanie obecnych i były współpracowników 6 września 2021 w Wielkim Refektarzu, jednej z największych sal rycerskich w Europie. W trakcie spotkania członkowie zespołu MZM odebrali oznaczenia przyznanie przez Prezydenta Rzeczpospolitej i Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Nasi pracownicy otrzymali  3 Brązowe Krzyże Zasługi, 37 medali złotych za długoletnią służbę, 10 medali srebrnych oraz 9 brązowych za długoletnią służbę, 4 medale KEN i 8 odznak honorowych Zasłużony dla Kultury Polskiej. Jubileusz uświetnił koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus” pod dyrekcją wybitnej dyrygentki, Agnieszki Duczmal.

 

Ludzie, którzy tworzyli i dalej rozwijają tę instytucję przeszli niezwykłą drogę: od odbudowy największego ceglanego zamku na świecie, poprzez mozolne budowanie kolekcji i poszukiwania tysięcy dzieł z dawnych zbiorów, zaginionych i rozproszonych po drugiej wojnie światowej po całym kraju, aż do stworzenia nowoczesnej instytucji edukacyjno-badawczej która zarządza trzema zamkami: w Malborku, Kwidzynie i Sztumie.

 

- Patrząc na te 60 lat można mieć tylko szacunek dla tego pierwszego zespołu wspieranego przez kilkudziesięciu przewodników, jak i do wszystkich późniejszych pokoleń pracowników i współpracowników zamku. Kolejne pokolenia zostawiały w tych murach swoje myśli, kompetencje, uczucia i emocje. To swoista sztafeta pokoleń, której my - aktualni pracownicy zamku, jesteśmy częścią. – mówił w trakcie uroczystości dr. hab. Janusz Trupinda, Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku. Zwrócił się także do byłych i obecnych pracowników Muzeum, którzy otrzymali tego wieczoru odznaczenia. – Gratuluję Wam i odczytuję to jako wyróżnienie dla całego zespołu. To ważna chwila i warto się tutaj zatrzymać, powspominać oraz celebrować te chwile. Dziękuję także koleżankom i kolegom dyrektorom instytucji ministerialnych, których gościmy dzisiaj. To chyba pierwszy raz historii, że na tego typu uroczystości mamy tak bogatą reprezentację środowiska muzealniczego. Dzisiaj wspominamy ale od jutra ruszamy dalej, przed nami budowa naszego centrum kompetencji na Przedzamczu czyli tzw. projekt norweski, wracamy do Sztumu i kontynuujemy rewitalizację zamku, a także mierzymy się z problemami konserwatorskimi Kwidzynie. Taka jest nasza codzienność, takie było to sześćdziesiąt lat i tak będzie - bo to nasza praca, to nasza pasja, to po prostu nasze życie. – dodał Dyrektor.

 

Podczas uroczystości został odczytany list wicepremiera Piotra Glińskiego, który przypomniał, że -Trudno doprawdy jest przecenić ogrom wysiłku włożonego przez kolejne pokolenia pracowników tego muzeum na rzecz zachowania bezcennej substancji zabytkowej ważnej dla całej kultury europejskiej i światowej. W ciągu minionych sześciu dziesięcioleci zniszczony w ponad 50% zamek został największą pieczołowitością odrestaurowany, stając się jednym z najważniejszych obiektów na mapie nie tylko polskiego dziedzictwa kulturowego. Dzieło to przełożyło się na wpis w roku 1997 na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, co niewątpliwie świadczy zarówno o znaczeniu tego zabytku jak i o jakości wykonanych prac. Muzeum Zamkowe Malborku to wszakże nie tylko wspaniały zamek, ale także prężna instytucja kultury, oferującą szeroką, odpowiadającą najwyższym standardom muzealnym ofertę wystawienniczą i edukacyjną, skierowaną do wszystkich grup społecznych.-

 

W trakcie uroczystości Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk wręczył Dyrektorowi Januszowi Trupindzie medal „De nihilo nihil fit” („Z niczego nic nie powstaje”) - najwyższe odznaczenie samorządu województwa pomorskiego. - Muzeum odgrywa ważną rolę dla Pomorza. Nie tylko ze względu na wielki obiekt, ale też na wielką aktywność, którą państwo prezentujecie przez 60 lat, odbudowując zamek, poszczególne jego fragment i animując wszelką działalność edukacyjną, muzealną, dbacie o historię i dziedzictwo tych ziem, dziedzictwo polskie. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, Pomorzanie, za to wielkie dzieło, za to serce, miłość do tego miejsca. Za to bardzo dziękuję. – mówił Mieczysław Struk.

 

Na zamku obecny był także  o. Frank Bayard, wielki mistrz zakonu krzyżackiego z siedzibą w Wiedniu, który podziękował zespołowi Muzeum Zamkowego w Malborku za dotychczasową pracę i ochronę twierdzy malborskiej.

 

Ukoronowaniem roku 60-lecia Muzeum Zamkowego w Malborku będzie otwarcie wystawy „Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” w dniu 18 września 2021, która jest drugą częścią tzw. tryptyku malborskiego, którego wystawa otwierająca „Sapientia aedificavit sibi domum. Państwo krzyżackie w Prusach” uznawana jest za jedną z najciekawszych wystaw zrealizowanych w Polsce w ciągu ostatnich lat. Celem tryptyku malborskiego jest prezentacja i popularyzacja historii twierdzy malborskiej w sposób nowoczesny, odwołujący się do najnowszych trendów wystawienniczych. Tytuł wystawy „Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich”, czyli „Królestwa bronię dobytym mieczem i osłaniam skrzydłami. Malbork w Prusach Królewskich” zaczerpnięty został z sentencji łacińskiej umieszczonej dookoła herbu Prus Królewskich, znajdującego się w najstarszej rewizji ekonomii malborskiej z 1590 r. Wystawa przygotowana została przez zespół kuratorski pod kierunkiem dr, Rafała Panfila oraz Artura Dobrego.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.