PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuPodcast Posłuchaj Muzeum

Wydarzenia / Briefing prasowy - 8 października

 Briefing prasowy

Zapraszamy na briefing prasowy z okazji rozpoczęcia prac nad projektem „Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku”, realizowanym w ramach programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.

 

Malborski projekt zakłada przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych w obrębie zespołu pomieszczeń kościoła NMP, kaplicy św. Anny, Wieży Kleszej i Domu Dzwonnika, tak by przywrócić je do stanu zbliżonego do pierwotnego. Celem zaplanowanej inwestycji finansowanej ze środków MF EOG na lata 2009-2014, oprócz odtworzenia historycznej przestrzeni architektonicznej, jest udostępnienie turystom wnętrza kościoła w kształcie sprzed zniszczeń wojennych, zyskanie nowej przestrzeni ekspozycyjnej, jak również konserwacja detalu architektonicznego integralnie związanego z rewitalizowaną przestrzenią muzealną.

 

Plan briefingu:

godz. 12.00 – 12.30:

- Przywitanie gości oraz wstęp; Dyrektor Mariusz Mierzwiński

- Omówienie szczegółów projektu: Leszek Natora – inżynier kontraktu i Mirosław Jonakowski – koordynator projektu

- Pytania

godz. 12.30 – 13.00:

- Prezentacja obiektów przeznaczonych do przeprowadzenia prac konserwatorskich: Kościół NMP, Kaplica Św. Anny i Wieża Klesza:

oprowadzanie kuratorskie – Leszek Natora – inżynier kontraktu i Mirosław Jonakowski – koordynator projektu
 

 

Czas: 8 października (środa) 2014 r., godz. 12.00

Miejsce: Zamek Malbork, wnętrze Kościoła NMP

WSTĘP WOLNY!


 


 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.