PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuStraty wojennePodcast Posłuchaj Muzeum

Wydarzenia / BURSZTYNOWY DAR DLA MUZEUM

BURSZTYNOWY DAR DLA MUZEUMBURSZTYNOWY DAR DLA MUZEUMBURSZTYNOWY DAR DLA MUZEUMBURSZTYNOWY DAR DLA MUZEUMBURSZTYNOWY DAR DLA MUZEUMBURSZTYNOWY DAR DLA MUZEUM

W dniu 17 marca 2016 roku w Muzeum Zamkowym w Malborku miało miejsce przekazanie daru do kolekcji bursztynu. Znany libański artysta – Claude Mazloum złożył na ręce dyrektora Mariusza Mierzwińskiego własnoręcznie wykonany naszyjnik „The Origin”. 
Darowany naszyjnik to dwustronna kolia, w formie skórzanego kołnierzyka, z umieszczoną w części centralnej podłużną broszą wykonaną ze złota oraz bursztynu; na odwrociu kołnierzyka znajdują się dwie bryłki bursztynu z wprawionymi diamentami oraz fragment korala; poniżej linii kołnierzyka umieszczono wiszący sznur korali bursztynowych.
Po przekazaniu daru pan Claude Mazloum w obecności opiekuna kolekcji bursztynu – Joanny Czarnowskiej oraz kustosza Marka Stokowskiego zapoznał się z ekspozycją „Bursztynowe konteksty”. 
Claude Mazloum oprócz działalności artystycznej, pracuje także na rynku wydawniczym. Jest redaktorem ekskluzywnego magazynu „Collection”, dystrybuowanego w krajach arabskich, takich jak Liban, Kuwejt, Katar, Arabia Saudyjska czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. W wydawanym przez pana Mazloum’a magazynie ukazał się latem 2015 roku obszerny artykuł promujący malborskie Muzeum oraz zamkową kolekcję bursztynu.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.