PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaEdukacja muzealna onlineNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecie

Wydarzenia / Cenny dar dla kolekcji bursztynu

We wrześniu Muzeum Zamkowe wzbogaciło się o zabytkowe kolie z bursztynu. Nowe nabytki zostały przekazane przez darczyńcę z Niemiec, po tym jak w zeszłym roku, będąc na Zamku, zachwycił się on zarówno urokiem średniowiecznej warowni, jak i wystawą „Bursztynowe konteksty”. Za pośrednictwem naszego przewodnika – Krzysztofa Rybaka, który go wówczas oprowadzał, skontaktował się z opiekunką kolekcji bursztynu – dr Anną Sobecką. W kolejnych miesiącach ustalono szczegóły przekazania zabytków, aż w końcu w obecności Dyrektora Rafała Mańkusa, we wrześniu 2013 roku nastąpiło przekazanie dwóch cennych darów.

Doskonale zachowane kolie wykonane z prezroczystego bursztynu i tradycyjnie fasetowane, z przepięknymi zapinkami, w tym jedną datowaną, są śladem tradycji XIX wiecznej Dolnej Saksonii.
  

korona


Kolie te są znakomitymi przykładami tradycyjnych niemieckich ozbób kobiecych. Stanowiły one element tradycyjnego stroju ludowego w rejonie Landkreis Schaumburg. W tym regionie mówi się o kilku typach tradycyjnych ubiorów i ozdób. Jednym z nich jest Buckeburger Tracht, zwany również Westernen Tracht popularny na tamtych terenach od II poł XVIII w.

Zgodnie z tradycją pierwsze bursztynowe paciorki dziewczyna dostawała z okazji konfirmacji. Kolejne „Bernsteinkrallen” były najczęściej darem narzeczonego. Na bogato zdobionych, często srebrnych zapinkach kolii dodawano inicjały właścicielki. Jako biżuteria paradna korale te były wkładane na szczególne okazje. Były też symbolem statusu majątkowego.
 

bransoletka

                                        fot. B.L. Okońscy

Przekazane do Muzeum Zamkowego kolie bursztynowe z ozdobnymi zapinkami charakteryzuje wysoka wartość artystyczna. Jeszcze w tym roku, po wykonaniu niezbędnych prac badawczych nowe nabytki zostaną zaprezentowane na wystawie „Bursztynowe konteksty”. Zapraszamy więc do odwiedzania malborskiej ekspozycji bursztynu i całego Zamku!
 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.