PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna onlinePodcast Posłuchaj MuzeumWystawa Kamienie Milowe 60-lecie

Wydarzenia / Ciekawe odkrycia archeologów na zamku w Sztumie

Ciekawe odkrycia archeologów na zamku w SztumieCiekawe odkrycia archeologów na zamku w SztumieCiekawe odkrycia archeologów na zamku w SztumieCiekawe odkrycia archeologów na zamku w SztumieCiekawe odkrycia archeologów na zamku w SztumieCiekawe odkrycia archeologów na zamku w SztumieCiekawe odkrycia archeologów na zamku w SztumieCiekawe odkrycia archeologów na zamku w Sztumie

Na dziedzińcu zamku w Sztumie trwają badania prowadzone przez archeologów z Muzeum Zamkowego w Malborku. Tegoroczne wykopaliska mają charakter sondażowy. Na podstawie uzyskanych wyników, rezultatów wcześniejszych badań geofizycznych, architektonicznych i kwerendy w nowożytnych źródłach pisanych przygotowany zostanie program badawczy na przyszły rok. Już teraz w wykopach sondażowych pojawiły się relikty średniowiecznej zabudowy zwiastujące wiele niespodzianek. Natrafiono na fundamenty nieistniejącej już dzisiaj baszty ufundowanej rzekomo w 1377 r. przez austriackiego krzyżowca księcia Albrechta III Długowłosego. Z kolei w pustej obecnie przestrzeni pomiędzy skrzydłem południowym a tzw. Wozownią odkryto mur stanowiący być może podstawę kaplicy zamkowej, która, jak wiadomo z przekazów źródłowych, ulokowana była na pierwszym piętrze budynku. W innej części zamku zdjęto sztuczny nasyp przy tzw. Baszcie Więziennej odsłaniając w ten sposób dwumetrowy fragment wieży. Baszta ta jest też niezwykle ciekawa z innego powodu-w jej wnętrzu na murze znajduje się graffiti wykonane w XVII w. podczas okupacji zamku przez Szwedów. W wykopach w warstwie zasypowej natrafiono tez na liczne fragmenty ceramiki, kości zwierzęce oraz przedmioty metalowe.

Należy przypomnieć, że wg źródeł XV-wiecznych zamek w Sztumie, oddalony zaledwie 16 km stolicy państwa krzyżackiego w Malborku był miejscem wypoczynku wielkich mistrzów, zaś w okresie nowożytnym siedzibą starostów sztumskich. Wszystko wskazuje na to, że przed nami jeszcze dużo ciekawych odkryć:)

 

Fot. R.Panfil

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.