PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuPodcast Posłuchaj MuzeumWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Wydarzenia / „Ćwierć wieku przed Marco Polo: Benedykt Polak i Giovanni da Pian del Carpine na dworze Chana Mongołów, 1245-1247”

„Ćwierć wieku przed Marco Polo: Benedykt Polak i Giovanni da Pian del Carpine na dworze Chana Mongołów, 1245-1247”

W Ośrodku Konferencyjnym KARWAN malborskiego muzeum, w holu na pierwszym piętrze, możemy oglądać od 13 kwietnia wystawę czasową przygotowaną według scenariusza prof. dra hab. Mariusza Ziółkowskiego, archeologa z Uniwersytetu Warszawskiego i Katolickiego Uniwersytetu Santa Maria in Arequipie w Peru oraz prezesa Oddziału Polskiego the Explorers Club.

 

Opowiada ona o stworzonym w pierwszej ćwierci XIII wieku przez Czyngis-chana imperium mongolskim, którego koczownicze plemiona znane były wówczas w Europie z krwawych najazdów; budziły powszechny strach wśród chrześcijan i zagrażały dotychczasowemu porządkowi. W pamięci Polaków do dziś symbolem owych niszczycielskich wypraw pozostaje bitwa w Dobrym Polu pod Legnicą z kwietnia 1241 roku, gdzie odziały dowodzone przez Ordę, brata Batu-chana, odniosły zwycięstwo na wojskami księcia śląskiego Henryka II Pobożnego.

 

Pierwszymi Europejczykami, którzy zawędrowali na dwór wielkiego chana Mongołów i odkryli ową „ziemię nieznaną”, byli emisariusze papieża Innocentego IV – franciszkanie Giovanni da Pian del Carpine i Benedykt Polak. Pełna niebezpieczeństw i trudów wyprawa zakonników, licząca ok. 19 tysięcy kilometrów, trwała od kwietnia 1245 do listopada 1247 roku. Jej trasa biegła z Lyonu przez Europę Środkowo-Wschodnią, Azję Centralną do Syra Ordy – letniej rezydencji władców imperium mongolskiego usytuowanej opodal Karakorum. Celem owej misji było nawiązanie stosunków dyplomatycznych z wielkim chanem (którym w trakcie peregrynacji został Gujuk) i poznanie obyczajowości podległych mu ludów. Papiescy legaci pozostawili po sobie pełne ciekawych opisów sprawozdania, będące niezwykle ciekawymi dokumentami, relacjonującymi krok po kroku nowo odkrywaną kulturę ludów stepu, ich stosunki społeczne, zwyczaje, religię, warunki życia, uzbrojenie i taktykę wojenną.

 

Kolejnym podróżnikiem, który dekadę później dotarł na dwór wielkiego chana Möngke w Karakorum był franciszkanin Wihelm Rubruk, poseł króla Francji Ludwika IX Świętego. A jego następcy bracia Matteo i Niccolo Polo, kupcy weneccy, gościli już w Chanbałyku (dzisiejszym Pekinie) nowej stolicy imperium. W czasie drugiej wyprawy towarzyszył im syn Niccolo – Marco uznawany dziś za najsłynniejszego odkrywcę Azji.

Latem roku 2004 z inicjatywy polskiego podróżnika Roberta Szyjanowskiego, po wnikliwym przestudiowaniu dostępnych źródeł historycznych i konsultacjach z naukowcami, pięcioosobowa grupa globtroterów wyruszyła z Wrocławia w daleką podróż do serca Azji śladami franciszkańskich mnichów – Giovanniego da Pian del Carpine i Benedykta Polaka, których losy są warte przypomnienia.

 

 

Zapraszamy do odbycia podróży w przeszłość śladem dawnych odkrywców!

 

 

Czas trwania wystawy: 13. kwietnia–4 maja 2018 roku

poniedziałek–piątek; godz. 9.00–15.00

 

 

Scenariusz wystawy: prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski

Teksty plansz: Róża Paszkowska, Michał Adamiak, Ryszard Grygiel, Robert Szyjanowski,

Konsultacja naukowa: prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk, dr Jerzy Kaliszuk

Opracowanie graficzne: Art. FM sp. z.o.o.

Wystawa sfinansowana z grantu Ministerstwa  Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Polska) nr 948/P–DUN/2017

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.