PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumProjekt Straty kontynuuacjaRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Dotacja na konserwację starodruków.

Dotacja na konserwację starodruków.Dotacja na konserwację starodruków.Dotacja na konserwację starodruków.Dotacja na konserwację starodruków.

W ubiegłym roku Muzeum Zamkowe w Malborku złożyło wniosek o przyznanie dotacji na konserwację XVI-wiecznych starodruków ze zbiorów Biblioteki MZM. Dotacja przyznawana jest w ramach tzw. małych grantów ze środków Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna "Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO". Miło nam poinformować, że złożony wniosek został odebrany pozytywnie i projekt uzyskał dofinansowanie, dzięki któremu pierwsze starodruki trafiły już do konserwacji.

Druki pochodzące z XVI wieku stanowią najmniej liczną grupę w zbiorach naszej Biblioteki, bo zaledwie 14 vol. Jednakże jest to zbiór na tyle ważny, by zwrócić na niego szczególną uwagę. Niestety wyróżnia się on również nie najlepszym stanem zachowania. Tym bardziej cieszy nas fakt otrzymania dofinansowania.

W zbiorze znajduje się grupa poloników, wśród których warto wspomnieć o najstarszym druku w zbiorach naszej biblioteki. Pierwsze wydanie dzieła Marcina Kromera De origine et gestis Polonorum / O sprawach, dziejach i wszystkich innych potocznościach koronnych ksiąg XXX, zostało wydane w Bazylei w 1555 roku w drukarni Jana Oporiniusa. Jest to jedno z najwybitniejszych dzieł historycznych w dorobku Marcina Kromera (1512-1589) – biskupa warmińskiego, dyplomaty, pisarza i historyka.

Na uwagę zasługuje również starodruk Caspara Hennenbergera (1529-1600), geografa i kartografa pochodzącego z Turyngii pt. Ercklerung der Preüssischen grössern Landtaffel oder Mappen, z królewieckiej oficyny Georga Osterbergera (1595). Tekst zawierający historyczne komentarze ziem pruskich wzbogacony jest ilustracjami drzeworytowymi przedstawiającymi dostojników krzyżackich (od Henryka Walpota do Albrechta Hohenzollerna) oraz miasta pruskie (m.in. Kwidzyn, Prabuty, Nidzica). Wśród nich na stronie 266 znajduje się widok Malborka od strony zachodniej. Jest to najstarsze, graficzne przedstawienie zamku i miasta.

Jednym z ważniejszych dzieł wczesnej heraldyki polskiej, dedykowanym królowi polskiemu Stefanowi Batoremu, jest Gniazdo cnoty, skąd herby Rycerstwa sławnego Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Żmudzkiego y innych państw do tego Królestwa należących Książąt y Panów początek swoy maią Bartosza Paprockiego, wydane w Krakowie w 1578 roku. Autor podaje wiadomości o dziejach i genealogii różnych rodzin polskich, przeplatając je wizerunkami królów Polski. Na zdobiących dzieło drzeworytach (a jest ich blisko 3500) ukazano konwencjonalnie przedstawionych członków rodów szlacheckich. Wizerunki herbów, wyszły prawdopodobnie spod ręki samego Paprockiego. Już w wieku dziewiętnastym nawet niekompletne egzemplarze „Gniazda cnoty” stanowiły dużą rzadkość antykwaryczną.

To zaledwie kilka przykładów dzieł, które mają ogromne znaczenie nie tylko dla Malborka, ale i historii ziem polskich. Dla Muzeum są tym bardziej cenne, stanowią bowiem nieodzowny i niepowtarzalny warsztat badawczy, a także nierzadko są wspaniałym uzupełnieniem organizowanych wystaw.

Już dziś nie możemy się doczekać momentu, kiedy będziemy mogli zaprezentować Państwu efekty prac konserwatorskich.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.