PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecieRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Wydarzenia / „Dzień Patrona”

„Dzień Patrona”„Dzień Patrona”„Dzień Patrona”„Dzień Patrona”„Dzień Patrona”„Dzień Patrona”

Już po raz szósty świętowaliśmy 4 listopada 2015 r. „Dzień Patrona” naszego I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku, organizując Wielką Galę Filmową. Tradycyjna forma realizacji filmowych inspirowanych twórczością literacką noblisty, w tym roku czerpała z „Pana Wołodyjowskiego”. Uroczystość odbyła się w Ośrodku Konferencyjnym KARWAN. Wręczenie nagród w poszczególnych kategoriach, zostało połączone z projekcją filmów wyprodukowanych przez uczniów wszystkich klas drugich. Na uroczystość zostali również zaproszeni przedstawiciele okolicznych szkół gimnazjalnych.

Jury w składzie:

Krzysztof Keński - przewodniczący,

Agnieszka Daniłów,

Maria Keńska-Wyszyńska,

Joanna Gał

przyznała nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:

Aktor drugiego planu - 2a Przemysław Szałkowski

Aktor pierwszego planu - 2a Filip Jurczak

Aktorka pierwszego planu - 2d Klaudia Olewnik

Nagroda specjalna - Przemysław Wądołowski, wychowawca 2a

Najbardziej "sienkiewiczowski" Pan Wołodyjowski - 2b Rafał Onasz

Najlepsze "selfie dla spostrzegawczych" - 2c Kacper Jasiński

Zdjęcia - 2a Michał Jakubowicz i Filip Jurczak

Wyróżnienie za plakat - 2b Rafał Nieradka

Nagroda za plakat - 2a Michał Jakubowicz

Montaż - 2d Bartosz Jaszkowski

2a Michał Jakubowicz, Filip Jurczak, Oskar Markiewicz

Wykorzystanie plenerów zamkowych - 2a

Najlepszy film - 2a

Do zobaczenia za rok!

Ciekawe, które słowa Henryka Sienkiewicza, będą kanwą twórczości filmowej dzisiejszych pierwszoklasistów…

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.