PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna onlineStraty wojenneProjekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / Finał "Konkursu wiedzy o zamkach gotyckich "

Finał "Konkursu wiedzy o zamkach gotyckich "Finał "Konkursu wiedzy o zamkach gotyckich "

7 czerwca b.r. w Ośrodku Konferencyjnym Karwan odbył się finał "Konkursu wiedzy o zamkach gotyckich " w kategorii szkół podstawowych. To już kolejna 18 edycja konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie gmin "Polskie zamki gotyckie". Na finał w Malborku przyjechali laureaci pierwszego i drugiego miejsca wyłonieni w I etapie gminnym. Etap ten przeprowadzony został na terenie 15 gmin należących do Stowarzyszenia "Polskie zamki gotyckie" oraz 8 gmin należących do Stowarzyszenia "Dom Warmiński" (więcej informacji na stronie http://zamkigotyckie.org.pl/konkurs-wiedzy-o-zamkach-gotyckich/)

Muzeum Zamkowe w Malborku aktywnie włączyło się w organizację konkursu, udostępniając swe podwoje młodym adeptom historii oraz fundując nagrody dla laureatów.

Konkurs rozpoczął się o godzinie 11.00, a uczestników powitali Dyrektor Muzeum Zamkowego dr hab. Janusz Trupinda, burmistrz miasta Malborka Marek Charzewski oraz Izabela Narożniak.

Uczestnicy mieli godzinę na rozwiązanie testu. W trakcie sprawdzania prac uczniowie oraz ich opiekunowie zwiedzali zamek.

 

Laureatami finału konkursu zostali:

 

I miejsce - Piotr Kąkol - SP Nr 8 Lębork

II miejsce - Aleksandra Horoszko - SP Nr 25 Olsztyn

III miejsce - Julia Twardowska - SP Nr 30 Olsztyn

IV miejsce - Karolina Korenik - SP Nr 1 Kętrzyn

V miejsce - Maciej Kopczyński - SP Nr 1 Sztum

 

Laureatom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia w kolejnych edycjach konkursu.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.