PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecieStraty wojenne

Wydarzenia / GWIAZDA HOLLYWOOD W ZAMKU

GWIAZDA HOLLYWOOD W ZAMKU

Gościem Mariusza Mierzwińskiego, dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku był popularny amerykański aktor Stacy Keach. Aktor - żonaty z Polką - wielokrotnie  bywał  w Polsce, ale Malbork odwiedził po raz pierwszy. Do spotkania doszło z inicjatywy artysty. Jak już informowaliśmy, pobyt Keacha w Malborku jest związany z realizacją  zdjęć do filmu „Habit i Zbroja” w reżyserii Pawła Pitery, w którym to filmie gwiazdor amerykański pełni rolę narratora.

–  Chciałem poznać dyrektora tego zespołu. Nie miałem świadomości, że ten zamek jest takich rozmiarów, że to największa warownia na świecie. Gdyby Amerykanie o tym wiedzieli, to przyjeżdżaliby tu masowo. To prawdziwe XXXXL – wyjaśniał żartując aktor.

- Muszę przyznać, że tylko dwa razy w życiu zaniemówiłem z wrażenia i  stanąłem jak wryty. Po raz pierwszy gdy zobaczyłem egipskie Abu Simbel i teraz - stwierdził.

Podczas spotkania rozmawiano również o ostatnich przedsięwzięciach Muzeum. Aktor dzień wcześniej zwiedził cały zamek. Szczególnie interesowały go sprawy związane z budową warowni w  średniowieczu, zwłaszcza konstrukcja wysokich dachów.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.